5
Tuwa Bayau mene name emo bauno pewayao ayero sena.
Pewayaora susuwa Abraham mene tauna awiya mitiya, arare Tuwa Bayau mene name tumo diyao naname-una teng pewayao ayero senu giro Yesu Kristora magayao amimene name Tuwa Bayaura monone yero nonane ara. Tuwara ao-diyaora atu yero nonane auna nagibo awiya Yesu mene tauna. Ayero nete Tuwa Bayaura simao waegaore awiya kasa daung yai name simao waegaore nuna-una mani yari sero tumo didinasani yawa yawa yero nonane ara. Awiya gege oko, yaya-biyaya tapunasani yawa yawa yero nonane. Noeno oko, name eyero gosinonane ara: Name yaya-biyayare nasani tau yaora putoung tapunonane. Tau yaora putoung tapunonane Tuwa Bayau mene gosinoi iwaing yero noiya. Tuwa Bayau gosinoi iwaing yero noi simao waegaore nuna-una mani yanenese sena ge auna me tumo didinasani diya yero nonane. Ge auna me tumo didinasani diya yero nonane auna meng gao oko mitiya. Noeno oko, Oweno name eno pugaina amimene Tuwa Bayaura dubora mono awiya keregatinoi gosinonane. Arare nona name eno pugari senu tauyena awiya oko yangduwariniya ayero sero dubo dekaongka yero nonane.
Name iwaing yaora putoung aung nasani naungwane be aune Kristo nung be nuna bunu pasena mani name eno maganasani name sorero pungna ara. Name eyero gosinonane: Emo zo mene emo pewayao zo eno yero abena magayari sarinita? Aung ara. Emo dekaong dekaong mene tau yero emo iwaing zo eno abena magayari sarineya. Arata Tuwa Bayau mene zo eyero nasani dubora mono nuna bainakama name eno keregaina. Name pasena mani yero nasani naungwane be aune senu Kristo mene name eno yero abena magayena. Nung name eno magayero yu nuna yasagainu name pewa yewangne. Awiya gege oko, be bainana atu name Tuwa Bayaura tini kapaora atu sorero puro duma dero kora yero baingtariniya, awiya gosinonane me yero noiya. 10 Name Tuwa Bayau iwo nasani naungwane be aune Mani nuna mene name eno maganasani Tuwa Bayau aune name aune puro pu dekaongna gainu otao yewangne. Awiya gege oko, name Tuwa Bayau aune otao yero nonane giro Mani nuna mene nao seka puro nasani name Tuwa Bayaura tini kapaora atu sorero pumariniya, awiya gosinonane me yero noiya. 11 A gege oko, Tuwa naname Yesu Kristo mene name Tuwa Bayau aune dema pugainu otao yero nonane, susuwa aeno name yawa yawa bainakama yero nonane ara.
Adam mene magayaora nagibo tauna, arata Yesu mene zo naora nagibo tauna.
12 Arare eyero ganene. Gitau gatau otu emo dekaongka mene pasena tauna. Pasena amimene tawingna atu kasa yena, arare pasena mene magayao puro bunu kasa yena. Magayao awiya kasa yero emo bauno apakana auna tame witina. Noeno oko, name apakana pasena yewangne. 13 Mosera sao tauyao ge mene oko kasa yaore pasena mene gitau kasa yero tawingna mitauna ara. Arata sao tauyao ge aung awiya pasena zazagao ine teng oko. 14 Arata saineba, magayao mene Adamna-una atu zayero emo bauno apakana auna emo tuwa ine yero awong papatinasani naunu magayero butunawe duwa Mose sao tauyao ge pugaina ara. Emo bauno ena mene Adam nung Tuwara wini ge zo dena pasena awiya oko yao yewa. Arata saineba, magayao mene nunae-una kasa yenu mamagayewa. Adam nung magayaora nagibo awiya tapunasani ago naora nagibo tamao emo kasa yaise sao auna etotoma yaine yena ara. 15 Arata Tuwara ao-diyao mono iwaingne mene Adamna ge dao aune teng oko yariniya. Emo dekaongkara ge dao eno daigairo mene mamagayewa ara. Orata Tuwa Bayaura ao-diyao mono iwaingne mene Adamna ge dao awiya daigatinoiya. Tuwa Bayau mene emo dekaongka Yesu Kristo auna soremao eno yero ao-diyao mono iwaingne nuna bainakama emo bauno daigairo naname-una tebeba pugainu kasa yena. 16 Enaba Tuwa Bayaura mono iwaing arata enaba awiya ge dao emo, arare susuwa nunato dekaongka oko ara. Susuwa nunato awiya zora ewe zora ewe. Emo dekaongka pasena yenu Tuwa Bayau mene giginu kowara gerao yena. Arata emo bauno daigairo pasena yero nonane awiya Tuwa Bayau mene mono iwaing nuna eno name pewayao ayero sero noiya. 17 Emo dekaongka mene ge denu ge dao nuna-una eno magayao kasa yenu emo bauno mamaga yero nonane ara. Orata emo dekaongka Yesu Kristo mene buro yena, buro auna abena amimene kasa yero ge daora abena daigatinoiya. Arare name Tuwa Bayaura ao-diyao bainakama aune mono iwaing nuna-una eno pewayero naora maung yero narinenane, name amimene buro Yesu Kristo mene yena auna eno nao me iwaing pumarinenane.
18 Arare susuwa eyero mitiya era. Emo dekaongka mene ge denu emo bauno apakana kowara gerao yewangne, deka ayero emo dekaongka mene pewa yero naora buro yenu Tuwa Bayau mene name apakana pewayao ayero senu nao topetiro aung yewangne ara. 19 Emo dekaongkara ge dao auna eno emo bauno daigairo mene pasena emo yewa, deka ayero emo dekaongkara ge dimao auna eno emo bauno daigairo mene pewayero nonane. 20 Sao tauyao ge oko kasa yaore emo bauno mene tani meko yero nasani nauwa, arata tani meko auna susuwa oko kasa naunu gosinauwa. Arare tani meko nasani nauwa auna susuwa gaya meko yaise sero Tuwa Bayau mene sao tauyao ge pugaina ara. Sao tauyao ge pugainu pasena mene kasa yero baina yenu Tuwa Bayaura ao-diyao mono iwaingne mene pasena awiya daigatinasani bainakama yena. 21 Awiya noeno oko, pasena mene magayaora nagibo taunu magayao mene emo tuwa ine yero emo bauno papatinaunu mamaga nauwa nenane, narinenane, deka ayero Tuwa Bayaura ao-diyao mono iwaingne mene pewayaora nagibo tamai, nao me iwaing awiya naname-una atu kasa yero babao gege bautunaise Tuwa naname Yesu Kristo mene buro yena ara.