6
Name Kristo aune dema magayewangne.
Tuwa Bayaura ao-diyao mono iwaingne awiya mitiya ayero sinasani ao-diyao mono iwaingne nuna-una susuwa kasa ye naname-una gatinaise sero pasena nasani nanane teng yarinita? Aung ara. Name maganasani pasenana nagibo awiya yangduwangne, arare noeno auna buro nupema yarinenine? Name pasenana buro nupema yao teng oko ara. Niye susuwa ewiya gosinowita? Name ge ou suwewa Yesu Kristora-una susuuno nung aune dema magayewangne ara. Maung nung simao waegaore nuna-una putoung mene Kristo uwenu magayaora atu seka yero iropuna, deka ayero name iropuro nao sekara atu nanenese sero awong name ge ou susunasani Kristo mutewa deka ayero ge ou mene name mutaine yewa aune magayao nuna-una atu susumuwangne ara. Name nao seka nonane auna susuwa awiya eyero mitiya: Yesu magayena deka ayero name magayaine yero nuna-una susumuwangne, deka ayero iropuna awiya name dema iropumuwangne ayero niya. Eyero nigitinonane ara: Name pasena taung aung yaise o name pasenana sou yero nao eno, dubo matu naname awiya Yesu aune dema i pasaora magayena. Zo nung magayariniya amimene pasenana bunao nuna besariniya. Awiya gege oko, Kristo aune dema magayewangne, arare nung aune dema narinenane, ayero gosinonane me yero noiya. Name Kristora susuwa eyero nigitinonane: Nung magayaora atu seka yero iropuna, arare nupema oko magayariniya. Magayao mene emo tuwa nuna oko yariniya. 10 Nung magayena awiya pasenana bunao kapari sero be dekaongka gege magayenu aung yena ara. Ora nung yeme niya awiya Tuwa Bayaura yazo de ika gari sero nao gege noiya. 11 Ayero niye nika niyetope gaya eyero yaise: niye magayewa pasenana bunao kapenu Yesu Kristora-una susuuno Tuwa Bayaura yazo de ika gatinasani yero nowa. Gipu ayero yae.
Pasenana sou oko yanene.
12 Arare pasena mene taung ninae magayaora gerao auna emo tuwa yari sai ge nuna oko nigae. Ayero nasani taung ninae mene tani mekora dubo-dubo yero ato sai oko nigae. 13 Ayero niye te-wawong taung ipu ninae awiya buro meko yaese pasenana oko pugae. Tuwa Bayau mene niye magayaora atu uwenu seka yero iropuro yero nowa, arare Tuwa Bayaura burora dopepu. Ayero nasani te-wawong taung ipu ninae Tuwa Bayau eno diriyegaya etutero naora sou yaese. 14 Niye sao tauyao ge dimaora oko, Tuwa Bayaura monona atu nowa, arare pasena mene emo tuwa ninae oko yaise.
Name etutero nao auna nagibora nanenese sao.
15 Arare name nono yarinenine? Name sao tauyao gera oko, Tuwa Bayaura monona atu nonane, arare pasena yarinenineta? Ayero oko yanene. 16 Arata niye eyero gosinowita? Niye emo zora soumani yari yero giro nung aune tairo ge nuna dimarineya, awiya niye emo ge dipunowa auna soumani yarineya. Pasena mene emo tuwa ninae yai, sou nuna nasani nete ago Tuwa Bayau yangdoro ake atu mitasani yaya-biyaya tamao gege tapunarineya. Arata Tuwa Bayau mene emo tuwa ninae yai, ge nuna diungno sou nuna nete pewa yero narineya. 17 Niye gitau pasenana sou nasani nauwa. Arata yeme awiya niye ge me susuware gipewa auna teng dubo mene nigiro pupunowa. Arare name Tuwa Bayau eno dange sanene. 18 Tuwa Bayau mene niye pasenana bunaora atu besenu etutero naora soumani yero nowa ara. 19 Kotumao ninae oko zawagao, arare ge sinena auna susuwa gaese sero tani emora-una atu mitiya auna pugairo niye tugata nena. Niye gitau te-wawong taung ipu ninae tani meko eno diriyegaiwa soumani nuna yenu Tuwara sao tauyao ge dedunasani meko nasani nauwa, deka ayero be yeme eune te-wawong taung ipu ninae awiya tani etutero naora diriyegaya soumani nuna yai etutero neupu. 20 Gitau pasenana sou nasani nauwa be auna atu etutero naora bunao ninae-una oko mitauna. 21 Niye tani meko nasani nauwa awiya be yeme eune gosineya meng gaore yero niya ara. Tani awiya gitau nasani abena no tamuwi? Tani auna abena awiya Tuwa Bayau yangdoro ake atu mitasani yaya-biyaya tamao gege tapunao ara. 22 Arata yeme ewiya Tuwa Bayau mene pasenana bunao besenu niye soumani nuna yero nowa, auna abena etutero nao nuna pumuwa ara. Arare ago niye nao me iwaing awiya tamarineya. 23 Pasena mene soumani nuna eno abena pugatinoiya. Pasenana abena awiya Tuwa Bayau yangdoro ake atu mitasani yaya-biyaya tamao gege tapunao ara. Arata name Tuwa naname Yesu Kristo aune taitinonane aeno Tuwa Bayau mene name eno nao me iwaing awiya tebeba pugatinoiya.