7
Nagibo sekawara nao awiya bauno atiro naora sao tauyao ge auna pugairo sena.
Otao mani, niye sao tauyao ge nigitinowa, niye aeno eyero sinena. Niye susuwa ewiya giro baingtitinowa: Sao tauyao ge dimao awiya seka gege nasani dimao ara. Magayaora atu aung yero noiya ara. Arare bauno zo nung emo nuna seka nai yangduwao ine oko mitiya. Noeno oko, sao tauyao ge mene awongto sikigaina. Ora emo nuna magayai aune sikigao awiya kapariniya. Sao tauyao ge ayero mitiya, arare bauno zo nung yu nuna seka nai yangdoro emo zo atiro nariniya, awiya bauno aeno “nung kuma bauno” ayero sarinenane. Orata yu nuna magayai aune sao tauyao mene awongto sikigaina sikigao awiya kapariniya. Ayero yai aune nung emo zo atariniya, awiya nung kuma bauno ayero oko sarinenane.
Otao mani, susuwa deka ayao ine ninae-una atu mitiya. Kristo nung taung aingso nuna magayao eno diriyegaina, arare niye nuna-una atu susupunasani magayaine yero sao tauyao gera sikigao awiya kapero yangduwa ara. Ayero niye maung zora emo bauno yewa ara. Name Tuwara buro iwaing yanenese nung magayaora atu seka yero iropuna, arare nuna yero nowa ara. Nao matu nasani naungwane be auna atu pasenana dubo-dubo awiya sao tauyao ge mene iyao nuna pisenu taung ipu naname-una atu buro nuna nasani nauna. Name eno ayero naunu magayao tapunasani naungwane ara. Arata yeme zo name Kristo aune dema magayaine yewangne sao tauyao gera bunao kapenu yangduwangne, arare bunao nuna kapenu sao tauyao ge gayao mitoiya auna nagibo matu awiya yangdoro Owenona nagibo sekawara atu nasani Tuwa Bayau sou yero nonane ara.
Pasena mene name gera yena.
Aeno no sarinenine? Sao tauyao ge awiya meko, ayero sarinenineta? Awiya aung ara. Arata sao tauyao ge aung siya, awiya na pasenana susuwa oko giro baingtatena. Sao tauyao ge mene ge zo ewiya name eno keregatinoiya ara: “Ning emo zora nona eno dubo-dubo oko yase.” Sao tauyao ge awiya oko mitao yati siya, awiya nona eno dubo-dubo yao auna susuwa meko awiya oko gatena. Sao tauyao ge amimene nagibo gatenu pasena mene dubo nana awiya uwenu dubo-dubo susuwa giti kasa yena. Na gitau sao tauyao ge oko gao nasani naungwa be aune pasena nung magayao ine yero mitauna ara. Na gitau sao tauyao ge aung iwaing nasani naungwa ara. Arata ago sao tauyao gera osina zo mene na taunu pasena mene dubo nana-una atu seka yero iropunu na emo ititi magayao mene naine yewang. 10 Sao tauyao gera osina mene nao me na eno pugaise sao amimene kapetegairo na magayanese gerena. 11 Noeno oko, sao tauyao gera osina mene nagibo gatenu pasena mene nagibo awiya papatinasani na etegairo denu magayao ine yewang ara. 12 Sao tauyao ge mene oko, pasena mene na denu magayao ine yewang, arare eyero gosinonane: Sao tauyao ge awiya pasena aung dang gege ara. Nupema sao tauyao gera osina dekaong dekaong awiya Tuwa Bayau mene pugaina. Ge amimene nagibo me gipinasani emo sorepunoiya. 13 Ayero sao tauyao ge iwaing mene na magayanese gerena, ayero nita? Awiya aung ara. Sao tauyao ge oko, pasena mene na dena ara. Pasena awiya nona meko awiya ganenese Tuwa Bayau mene senu pasena mene sao tauyao ge iwaing auna mokora atu kasa yero na magayanese gerena. Ayero yenu sao tauyao ge mene pasenana susuwa memeko-mameko awiya kasa daung yai ganenese sero keregaina.
Moko naname-una atu susuwa etobe mitowato.
14 Name eyero gosinonane ara. Sao tauyao ge awiya Tuwa Bayaura nona. Arata na awiya tawingna osina. Na pasenana soumani yero ge nuna diungno buro nuna yero nona. 15 Na yao nana maze gosinona ewera ine yero noiya. Na nao zo yari aratapu nasani nona arata nao awiya yangdoro oko yao yero nona. Nupema nao awang sinona awiya yero nona ara. 16 Nao awang sinona nao awiya nupema nasani aune sao tauyao ge awiya iwaing auna susuwa keregatinona. 17 Arare nao meko yero nona awiya kotumao nana-una oko, pasena mene dubo nana-una atu mitasani na ato sero ago-kuwiyo yero noi aune yero nona ara. 18 Na susuwa nana eyero gosinona ara: Moko nana-una atu nao iwaing zo za oko mitiya. Nao iwaingna ge sao ami zo sinona, arata me tamao awiya oko tapunona. 19 Na nao iwaing yane ayero sinasani oko yero nona, nupema na nao meko oko yane ayero sinona arata yero nona. 20 Pasena oko yane ayero sinasani yero nona auna susuwa era: nane oko, pasena mene moko nana-una atu mitiya auna ato saora yero nona ara. 21 Susuwa nana eyero mitiya ara: Nao iwaing yari sinona aune pasena mene nana-una nugu daung yero noiya ara. 22 Na moko nana mene Tuwa Bayaura sao tauyao ge nigiro arataungno yero nona. 23 Ora taung ipu nana-una atu susuwa zo mitiya amimene dubore kotumao nana aune auna ge dedunoi iwo wina-ye yero nowato. Ayero nasani na buninoi pasenana susuwa mene taung ipu nana-una mitoiya auna bunao emo yero nona. 24 Oiye, dubo minao bainakama nana-una mitoiya. Pasenana susuwa taung nana-una mitoi magayaora gerao yero nona, auna putoungna atu awe mene na sorero pumariniye? 25 Tuwa Bayau mene sai, Tuwa naname Yesu Kristo mene na sorero pumariniya, arare na Yesu Kristo kotupu nasani Tuwa Bayau bowi yero nona. Arare ge sinena awiya pu dekaongna gairo eyero sane: Na naka natope dubo nana mene Tuwa Bayaura sao tauyao ge sou yero nona. Arata taung nana mene zo pasenana sao tauyao ge sou yero noiya arauwa.