8
Iwaing yao mene Owenona nagibora narineya.
Arare Yesu Kristo aune dema nonane amimene pasenana abena tamanenese sao oko mitiya. Noeno oko, Kristo Yesu mene magayenu Oweno nung nao name eno tapunoiya amimene putoung nuna mene name pasenana putoungna atu, o magayaora putoungna atu besenu bunao aung nonane. Dubo matu naname auna putoung mene Mosera sao tauyao ge auna putoung puro wosinu aune sao tauyao ge mene pasenana putoung puro wosari kaputena. Ayero yenu giro Tuwa Bayau nung nuka nutope eyero nasani dubo matura pasena auna putoung awiya denu wosina. Mani nuna mene emo bauno pasena naname disari magayaise sero iyengtinu tawing emo taung naname ine puro wosina. Awiya dubo matura nagibora oko, Owenona nagibora nonane naname-una sao tauyao ge iwaing dimao awiya kasa yero besugaise ayero yena ara. Nao matura nagibora nowa awong dubore kotumaore nunae nao matura nao auna mitoiya, arata Owenona nagibora nowa awong mene zo dubo nunae Owenona nao auna mitoiya. Zo nung dubo nuna pu nao matura nao auna gariniya amimene magayao tamariniya. Arata zo nung dubo nuna pu Owenona naora gariniya amimene nao iwaingne dubo iwaingne awiya tamariniya. Zo dubo nuna pu nao matura nao auna gatinoiya amimene Tuwa Bayau iwo noiya ara. Ayero nasani sao tauyao ge nuna oko dimao noiya. Ayero noiya amimene Tuwa Bayaura ge dimao teng oko ara. Nao matura kotumao puro nowa amimene tani zo yaya Tuwa Bayau mene gai teng yao ine oko mitiya.
Tuwa Bayaura Oweno mene dubo ninae-una mitoiyare, niye nao matura nagibo oko, Owenona nagibora nowa ara. Zo nung Kristora Oweno aung nariniya amimene gerao nuna oko yero nariniya. 10 Taung ninae mene pasena yero noiya aeno nung magayaora gerao noiya. Arata Kristo mene dubo ninae-una atu mitariniya, awiya Tuwa Bayau mene niye pewayao ayero sai aune dubore ititire ninae mene nao topetariniya. 11 Tuwa Bayau nung Yesu magayaora atu uwenu seka yena auna Oweno nuna mene dubo ninae-una mitariniya, awiya nung Kristo Yesu magayaora atu uwenu seka yena amimene taung aingso ninae magayaora gerao awiya deka ayero inai naore yarineya. Awiya Oweno nuna dubo ninae-una mitoiya aeno ayero yariniya ara.
Owenona ge nigitinowa amimene Tuwa Bayaura mani yero nowa.
12 Otao mani nana, susuwa aeno name Tuwa Bayau eno abena puganenese sao mitiya. Orata abena pugao awiya nao matura sou yao okowata. Abena pugao awiya Owenona nagibora nao. 13 Niye nao matura ge dipunasani narineya, awiya magayarineya. Arata niye Owenona putoungna nao matura ge darineya, awiya nao iwaing gege narineya. 14 Tuwa Bayaura Oweno auna ge nigiti nasani nowa amimene Tuwa Bayaura mani awiso yero nowa ara. 15 Tuwa Bayau nung Oweno niye eno pugaina awiya niye nupema kapetegairo sou buro nasani awang yaore gege nasani naese oko, mani awiso nuna yero naese niye eno pugaina ara. Owenona putoungna name “Mama iwaing nanae” ayero sinasani yau sinonane. 16 Name Tuwa Bayaura mani awiso yero nonane ge awiya dubo naname mene sinoi Oweno mene dubora ge soreuno deka ayero sinoiya. 17 Mani awiso nuna yero nonane amimene nete Tuwa Bayaura wazawa topetarinenane. Awiya Kristo aune dema tairo topetarinenane ara. Tawingna etu nung aune dema yayare narinenane, awiya nung aune dema simao waegaore iwaing auna narinenane.
Ago name emo bauno iwaing nanane aune nona apakana iwaing yarineya.
18 Uritira simao yawa yawa yaore Tuwa Bayau mene ago keregairo name eno pugariniya amimene tawingna yayare dubo minaore mitiya awiya daigairo baingtariniya. Arare na nona awiya pu dekaongna gairo zota zo baina niye, yero gane asero gari yana teng oko yariniya. 19 Tuwa Bayaura mani awiso auna susuwa naname kasa daung yai gari sero tawingna nona yena amimene zuti yero anuwing nasani mitowa. 20 Nona yena awong awiya waru diungno meko yewa, awiya kotumao nunae-una oko, Tuwa Bayau mene ayero yaese sena. Awiya awong ayero mitaese oko, tani ewiya diya mitaese ayero sena: 21 Nona yena awong dema magayero gung-kauwang saora bunao besero eo yero Tuwa Bayaura mani awiso nao waegaore naname-una susumarineya ara. 22 Name eyero gosinonane ara: Be awiya bumaise nona yena apakana amimene bauno zo mani pupunasani yaya taungno oinoiya deka ayero yaya-biyaya tapunasani oero butunowa. 23 Nona yena awong amimene gege ayero oko yero nowa. Name naka nametope Owenone nonane amimene deka ayero yero nonane ara. Oweno awiya nona benaung giti ipu ewa-gaewa yao ago kasa yariniya auna osina yero noiya. Arare mani awiso nuna yero nonane auna susuwa Tuwa Bayau mene taung aingso naname sorero puro keregaise diya nasani dubo mene oinonane ara. 24 Name nona benaung giti ipu ewa-gaewa yao ago pumari tumo diyanenese name sorero puna. Nona me puro nao awiya tumo diyaore nao okowata. Name nona zo puro nasani aune nona awiya pumari sero tumo diyarinenineta? Aung ara. Yemaoko pumuwangne naname yena. 25 Orata nona zo oko pumao nasani aune nona awiya pumari sero tumo diyarinenane, awiya name dubo meko aung monone mitasani aune nona awiya pumari sero diya nasani mitarinenane.
26 Oweno nung deka ayero name turero nonane aeno name sorepunoiya. Name isa nono yero sanane teng yariniye? awiya oko gosinonane. Arare name isa saora kotumao kau nasani dubo mene zi sinonane giro Oweno mene name soreuno isa sinoiya. 27 Oweno nung Tuwara dubu soreuno Tuwa Bayaura aratamao auna teng isa sinoiya. Ayero noi Tuwa Bayau nung emo baunona dubo gosinoiya amimene Owenona ge nigitinoiya. 28 Name eyero gosinonane ara. Name Tuwa Bayau aratapunonane, name awiya tani benaung giti amimene kasa nasani korayao naname soreuno baingtitinoiya ara. Name awiya Tuwa Bayau mene yau sero pumari sero giginu mitaungwane, arare name yausero puna ara. 29 Noeno oko, emo name gitau giginu mitaungwane name amimene Mani nuna ine yanenese giginu mitaungwane. Awiya name metamani nuna ine yanane nung awiya tato kiyongne naname yero naise ayero yena ara. 30 Tuwa Bayau nung gitau name Mani nuna ine yanenese sero giginu mitaungwane auna teng name yausero puro pasena naname disinasani name pewayao ayero sena. Ayero sero aune name siuna ara.
Zo mene name Tuwa Bayaura waweng atu oko sorero pumariniya.
31 Ge auna susuwa nono yero mitiye? Tuwa Bayau mene name otao yero noiya, arare zo mene name oko gera yariniya. 32 Nung mani nuna oko sorao name eno magayaise pugaina amimene zamena simena apakana awiya name eno diriyegariniya.
33 Emo bauno Tuwa Bayau mene gitau yangtagairo puna name awiya awe mene gera pugariniye? Tuwa Bayau mene yarinita? Aung ara. Nung nuka nutope pasena naname disinasani name pewayao ayero sena ara.
34 Awe mene name musu kowara gaora ge sariniye? Kristo Yesu mene yarinita? Aung ara. Nung nuka nutope magayena. Magayena a gege oko, nung magayaora atu iropuro Tuwa Bayaura wawong mera atu mitasani isa mene name sorepu nasani mitoiya.
35 Kristora mono iwaingna atu nona zo nomi mene name sorero pariniye? Dubo minao meneta, yayare naota, niya-koma kaunasani naota, yaya-biyaya tame naota, dora botiyota, bogamasa yero naota, dero bunero yao meneta, dero magayao mene pumariniye? Nona amimene name Kristora mono iwaingna atu sorero pumarinita? 36 Ge gayao zo eyero mitiya auna teng name eno nao ayao awiya yero nowa ara,
Nae emo bauno gerao nina yero nonane susuwa aeno wari be giti awiya nae dero gera-gaira yero nowa. Lama dero aero yero nowa ayao ine nae eno yero nowa.
37 Arata nona ayao amimene name Kristora mono iwaingna atu oko sorero pumariniya. Aung ara. Name mono pupunoiya amimene name sorepunoi nona awiya puro wosiro baingtitinonane. 38 Arare na eyero gosinona ara: Magayao meneta, nao meneta, angelo meneta, emo tuwa meneta, nona yeme kasa yero mitiya amimeneta, nona ago kasa yariniya amimeneta, nona putoungneta, 39 nona ika mitoiya amimeneta, wese mitoiya amimeneta, nona gewaoko yenu mitowa amimene name Tuwa Bayaura mono iwaingna atu zo za oko batagairo pumariniya. Noeno oko, Tuwa Bayau Tuwa naname Kristo Yesura mono iwaing eno name doedoe yero noiya ara.