9
Paulo nung Yuda emo otao mani nuna eno yayare dubo minaore tauna.
Na Kristora emo mene ge iwao aung ge me sana nigipu. Oweno mene dubo nana-una atu ge nana sorepuni ge me gege sinena era. Na Yuda emo otao mani nana eno dubo mininasani dubo nana mene yaya etoka oko tapunoiya. Noeno oko, Yuda emo otao mani nana awong dubo darawa yero Yesu tumo diyaese sinona, arata awong dubo oko darawa nowa, aeno Tuwa Bayau mene awong waru yena. Arare nagibo zo mitati siya, awiya na naka natope waru nunae awiya dipunasani Kristo kasupuro ewe nao awiya teng eo yatena. Awong awiya Isreli emo. Tuwa Bayau mene mena gitau otu awong dubu nuna yaese sero yangta gairo puna. Ayero yero nung putoung waegaore nuna awong eno gipena; nung tairo naora ge awong eno pugaina; nung sao tauyao ge awong eno pugaina; nung bowi nasani naora susuwa awong eno gipena; nung nona iwaing awong eno pugari sero senu tauyena; aya-ewowo nunae ena mene Tuwara gera gitau yao yero nasani nauwa; Sorao Emo naname nung nona benaung giti auna Tuwa yero noiya amimene emora taung aingso puro kasa yena, awiya dubu nunae-una atu kasa yena ara. Arare Tuwa Bayau nung bowi yao gege yero nanene. Yore.
Gere nowa awong Tuwa Bayaura emo bauno dubu.
Isreli ena mene Tuwa Bayaura ge awang sewa, arata Tuwa Bayaura ge aung yena, ayero oko sanene. Isreli dubura atu kasa yewa awong apakana amimene Tuwa Bayaura emo bauno me oko yero nasani nauwa. Nupema Abrahamna saisibuna awong apakana saisibuna nuna me oko yero nasani nauwa. Tuwa Bayau mene Abraham eno eyero sena, “Isakara saisibuna nunae gege dubu nina yarineya.” Ge auna susuwa eyero mitiya ara: Abrahamna yura atu kasa yao awong awiya Tuwa Bayaura emo bauno dubu me okowa. Abraham gitau Tuwa Bayau mene nona ago pugari senu tauyena awiya tumo dina deka ayero Tuwa Bayau nona pugari senu tauyena auna ge awiya tumo didinowa awong amimene gege Abrahamna saisibuna me ayero nowa ara. Ge senu tauyena awiya eyao ara: “Dawang zo aung yai aune na ninae-una kapetegairo bumana aune bauno nina Sara mene mani emodi pumariniya.”
10 Awiya gege oko, sao tauyao ge zo Rebekara-una atu dema kasa yena ara. Nung ewowo naname Isakato nauwato Rebeka mesa yenu mani emodi etobe tiyang nuna-una atu mitiwato ara. 11-12 Mani etobe awiya oko kasa yaore awongto aira tiyangna atu mitasani nao mekota nao iwaing oko yao mitiwato be aune Tuwa Bayau mene Rebeka eno eyero sena, “Tato mene metara sou yaise.” Awiya Tuwa Bayau sao tauyao nuna tau yaise kotupunasani mani etobe awiya nao nunato-una oko, ara tamao nuna-una gausinasani ge ayero sena. 13 Auna ge gayao zo eyero mitiya, “Na Yakobo arataungno pumuwang, arata na Esau awiya iwo yero yangduwang.”
Tuwa Bayau nung mono nuna-una teng name kora yero noiya.
14 Arare nono sarinenine? Tuwa Bayau pore yena, ayero sarinenineta? Aung ara. 15 Nung Mose eno ge eyero tugata yena,
Na emo zo ao-diyari yero giro ao-diyarinena ara.
Na emo zo kora yari yero giro kora yarinena.
16 Arare Tuwa Bayau mene name korayena korayao awiya emora kotumaorata emora gewera-gawera yaora atu oko name korayena. Aung ara. Korayao awiya Tuwa Bayaura mono iwaing gege eno name korayero puna ara. 17 Tuwa Bayau mene Fero eno ge sena awiya ge bukura atu eyero gayao mitiya,
Na nina-una atu putoung nana keregana yazo bowire nana tawing sero babaise sero ning emo tuwa pugaingwa ara.
18 Arare Tuwa Bayaura susuwa eyero gipu: Nung emo zo ao-diyari yero giro ao-diyariniya. Nupema nung emo zo dubora dawong zuzari yero giro zuzariniya ara. 19 Ning ge awiya nigiro enaba nuna eyero na eno sarinesita, “Tuwa Bayau nung emo baunona dubo auna dawong zuzero aune noeno emo bauno gosinoi meko yero nowi? Nung tani zo yari sai emo bauno mene awang sao ine oko mitiya.” Ayero na eno sarinesita, nowa. 20 Emo ning nono yao mene Tuwa Bayau eno ge abena sarinesi? Au mene au yao ai eno eyero sarinita, “Ning noeno na eyero yetesi?” Ayero sarinita? Aung ara. 21 Nupema au yao ai mene tawing dekaongka amimene au ena emora, ena pu sinona, ayero sero yai meko yarinita? Aung ara.
22 Tani au yao ai mene yero noiya tani deka ayao awiya Tuwa Bayau mene emo bauno eno yero noiya. Tuwa Bayau nung pasena eno tini kapao pupunoiya auna susuwa o putoung nuna auna susuwa awiya keregari sinoiya, arata saineba, nung emo bauno kowara gerao awiya gera yari nasani mitowa awong awiya mena oko dedunoiya; nung daora be diya yero butunoiya ara. 23 Awiya gege oko, nung simao waegaore nuna baina awiya dema keregari sero emo bauno mono nuna-una gerao amimene simao waegaore nuna topetanenese sero name yangtagairo puna. 24 Emo bauno mono nuna-una gerao awiya name ara. Nung name Yudara dubura atu gege oko, emo Yuda okora-una atu dema yausero puna. 25 Auna ge awiya Tuwa Bayau mene senu porofete Hosea mene gaena awiya eyero mitiya,
Emo bauno dubu na maung oko yao yewang awong awiya emo bauno dubu nana ayero sarinena. Nupema dubu oko kotumao yewang dubu awiya yazo nunae “yo diyang nana” ayero sarinena. 26 Gitau tawing zora emo bauno eno eyero sewang, “Niye emo bauno dubu nana oko,” tawing dekaongka auna atu zo yazo nunae “Tuwa etegao auna okowata, Tuwa putoungne auna mani awiso” ayero sarineya.
27 Nupema porofete Yesaya mene wawa sero Isreli emo bauno eno eyero sero gaena,
Isreli emo bauno awong wito deung bera yowangsa mitiya ayao ine teng kasa yarineya, arata saineba, Tuwa Bayau mene nunae-una towang atu etoka gege sorero pumariniya. 28 Tuwa nung tawingna atu ge nuna pugaina auna me mena tamai aung yariniya.
29 Yesaya mene ge zo eyero sena,
Uritire tawingne auna Tuwa nung emo we naname oko ao-diyao yero dati siya, awiya name abena meko Sodom napo mene tamuwa auna teng taungno o Gomora awong ine yero gera yero aung-kamore yatenane.
Yuda emo awong iwaing yari sero kaputewa.
30 Arare nono sarinenine? Name eyero sanene: Emo bauno Yuda oko awong iwaing yari sero waura oko yewa amimene iwaing yewa. Tumo diyaora gege iwaing yewa ara. 31 Arata Isreli emo bauno awong sao tauyao ge dipunasani iwaing yari sero waura yewa amimene sao tauyao gera teng oko yewa. 32 Susuwa noeno ayero yewi? Susuwa eyao eno: Awong tumo diyaora okowata, nao nunae-una iwaing yari sewa ara. Ayero nasani daba zo* Daba nagibe mitao awiya Yesu eno sewa ara. nagibe atu mitina auna atu te nunae gaero zuwewa. 33 Auna ge gayao zo eyero mitiya,
Ewiya gipu! Na Zaiyon nape atu daba zo pugatinena,
auna te nunae gayarineya. Daba auna te gaero zuwarineya. Arata zo nung Daba awiya tumo diyariniya amimene oko meng gariniya.

*9:32: Daba nagibe mitao awiya Yesu eno sewa ara.