12
Name taung aingso naname awiya Tuwa Bayau eno zawing sero puganene.
Ge nigao otao mani nana, Tuwa Bayau mene name eno mono pupunoiya awiya gosineupu aune wini ge zo sana nigae. Niye oko magayao seka miteyaka keune taungne dubore ninae awiya zawing pewayao Tuwa Bayaura gerao ayero sero pugaipu nung gai iwaing yae. Emimene sou buro ninae me niya era. Nona duru tawingna auna gerao oko yero neupu. Niye dubo kotumaore ninae pu Tuwara una gatinasani neupu, Tuwa mene dubo kotumaore ninae zawagae. Ayero yai aune tani iwawaing etutero nao, o nao Tuwa Bayau mene gosinoi iwaing yero noiya, awiya teng garineya.
Zo nung burora putoung nung eno pugao auna teng yaise.
Tuwa Bayau mene na eno mono iwaing pupunasani buro na eno pugaina, susuwa aeno na ninae-una emo bauno apakana aeno wini ge eyero sinena. Zo nung nuka nutope gai witao oko yaise. Tuwa Bayau mene tumo diyao nina auna eno burora putoung zo ning eno pugaina awiya puro daigatinasani oko yase. Eyero gipu. Taung naname dekaongka nung soremao nuna daigairo mene buro dekaongka oko yero nowa. Deka ayero name buro ewe-pape yero nonane, arata saineba Kristora-una daigairo mene pu dekaongna gatinonane taung dekaongka yero noiya ara. Arare name taung dekaongka auna susuuno te-wawong nuna ine yero nonane. Ge burora putoung ewe-pape awiya mono iwaing name eno puna auna teng puro nonane ara. Arare auna teng buro yanene. Awiya zo nung Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregaora putoung mitiya amimene tumo diyao nuna-una teng saise. Zo nung soremao burora putoung mitiya amimene soremao buro awiya teng yaise. Zo nung gipao burora putoung mitiya amimene gipao buro awiya teng yaise. Zo nung wini ge saora putoung mitiya amimene wini ge saise. Zo nung mono pumao buro yaora putoung mitiya amimene otao nuna iwaing yaise gege kotupunasani buro awiya yaise. Zo nung gitau yaora putoung mitiya amimene buro awiya tau yero yaise. Nupema zo nung bayao buro yaora putoung mitiya amimene buro awiya dubo eo yaore yaise.
Dubo mene mono iwaing paora ge.
Mono pao awiya taung mene gege oko yae. Tani meko benaung giti awiya bauta popoti nasani tani iwawaing awiya iniro taka sepu. 10 Niye otao-gamao me yero wina-ara tapunasani neupu. Wina-soreung yari aratapu nasani neupu. 11 Bereya yao yangdoro putoungne neupu. Yo iropai Tuwa sou yari sero gewera-gawera yepu. 12 Nona ipu ewa-gaewa yao uritira atu pumarinenane awiya kotung-kotung nasani yawa yaware neupu. Yayare dubo minaore auna mokora atu tau yero neupu. Isa buro awiya ozaung-zaung nasani neupu. 13 Tuwa Bayaura emo bauno dubu nona kau yero naya giro soreuno pugaipu. Esewa kasa yaya dubo eo yero kopa yero kora-makora yepu.
14 Niye dero tunarineya awong awiya Tuwa Bayau mene gao yaise isa sepu. Be ninae-una atu waru ge okowata gao ge gege mene kasayaise. 15 Emo bauno yawa yawa yero nowa awong aune dema yawa yawa yepu. Nupema emo bauno dubo mininowa awong aune dema dubo minipu. 16 Niye yo-ozaore neupu. Niye nika niyetope gaya oko witao yaise. Emo bauno wosao aune dema neupu. Niye nigao ninae oko paso diyae. 17 “Pasena na eno yetiya abena yane,” ayero oko sae. Tani emo bauno mene gosinowa iwaing yero noiya, awiya yari arataungno neupu. 18 Emo bauno dubu giti aune dema monone nari saya nigarineya auna teng neupu. 19 Otao mani, pasena niye eno yaya auna abena oko yae. Tuwara tini kapao mene abena pugai teng yaise. Ge eyero gayao mitiya,
Pasenana abena pugao awiya buro nana.
Abena pugao awiya naka natope pugarinena.
Tuwa nung ayero siniya ara.
20 Niye ge gayao zo eyero mitiya auna teng yepu,
Iwo nina meri apunai giro ma pugai minae; nung ouwe yai giro ou pugai minae. Ning ayero yasa aune nung ning giro meng gae. Meng gao nuna awiya yaya baina iyao moko ziyo nuna-una atu gurutu yao ayao ine ara.
21 Pasena mene ning oko puro wosaise. Aung ara. Ning tani iwaing nasani pasena puro wosi.