13
Name gavmanna ge dimanene.
Emo bauno apakana gavmanna ge diungpu. Gavmanna putoung awiya tebeba oko kasa yena. Tuwa Bayaura-una atu kasa yero mitoiya. Gavman neya awong awiya Tuwa Bayaura bera neya ara. Arare zo nung gavmanna ge dedunoiya amimene putoung Tuwa Bayau mene pugaina awiya dedunoiya. Ge darineya amimene abena pumarineya. Emo bauno yao nunae iwaing awong gavman oko awang yero nowa. Ora emo bauno pasena yero nowa awong awiya gavman awang yero nowa. Arare ning gavman eno awang yao aung nari sero giro nao iwaing gege ye. Tani iwaing yasa gavman ning gaya iwaing yariniya. Gavman awong Tuwa Bayaura soumani ara. Ning soremaya iwaing nasese sao ara. Ora ning pasena yero giro aune gavman awang ye. Noeno oko, awong pasenana abena pugao auna putoung awiya tebeba oko puro yero nowa. Awong Tuwa Bayaura soumani mene pasena mani eno Tuwa Bayaura tini kapao auna abena pugatinowa ara. Aeno ge nunae diungno baingti. Awiya abena eno gege awang nasani okowata, moko nina mene ning gera pugoiye sero, ge nunae diung.
Susuwa aeno niye takis pugatinowa. Noeno oko, awong buro nunae nasani Tuwa Bayaura buro yero nowa. Niye nona emo eno yaese sao awiya teng yepu. Takis pugaese sinowa, awiya takis pugaipu; kastamna* Soremao Ge zo Matiu 17:25 auna atu mitiya awiya gi. moni pugaese sinowa, awiya pugaipu; sou yaese sinowa, a deka sou yepu; yazo nunae de ika gaese sinowa, awiya deka yazo nunae de ika gaipu.
Dubora mono wina-pung yepu.
Tawingna nonana abena zo nina-una oko mitae. Abena dekaongka emimene gege mitaise: Dubora mono pumao awiya abena bainane yero mitaise. Noeno oko, zo nung otao nuna eno dubora mono pupunoiya amimene sao tauyao ge teng dipunoiya ara. Sao tauyao ge eyero sao mitiya,
Ning kuma oko yase.
Ning emo oko dasa magayae.
Ning ugaing oko yase.
Ning emo zora nona awiya nina yaise
dubo-dubo oko yase.
Sao tauyao ge erita ena dema apakana pu dekaongna gairo susuwa baina eyero sao mitiya,
Ning nika nitope aratapunosa deka ayero
emo ena aratamase.
10 Dubo monone noiya amimene otao nuna eno meko oko yariniya.
Waegaore nasani etutero naora ge.
11 Ayero yaese sinena, noeno oko, niye be euna susuwa gosinowa ara. Awaora atu seka yero iropaora be nugu niya. Ge zayero nigiwangne auna atu korayaora be imoko ina mitauna. Arata yeme be awiya nugu niya. 12 Mume aung yari sero ni iya gari sero gori ziwiniya. Arare mumena tani yangdoro waegaora gi bemine wawong naname-una mitai iniro nanene. 13 Name waegaore nonane aeno etutero nanene. Ana-bonene meko nasani ou tauyao miniro dau yao, o bauno aune ge tuwaota tani meko yao, o ge matu yaota kotumao meko otao eno pumao, awiya oko yanene. Aung ara. 14 Tuwa Yesu Kristo mene bemi ninae yaise sero nung taung wori wosogaine yero puro neupu. Ayero nasani nao matura dubo-dubo yao meko auna ge nigao yangdopu.

*13:7: Soremao Ge zo Matiu 17:25 auna atu mitiya awiya gi.