14
Gera nao nina awiya oko gasa witao yai otao nina-una oko gasa wosao yae.
Zo nung tumo diyao maingkoka gege puro nasani noiya nung aune dema otao-gamao yepu. Arata nung nona zo eno dubo eto yero noita, auna ge oko betae. Zo nung kotung-katung aung nona apakana mininoiya. Arata zo nung wo apakana seminiro zawing gege mininoiya. Arare nona apakana mininoiya amimene otao nuna wo semini noiya awiya gai wosao yai oko tori daise. Deka aine wo semini noiya amimene otao nuna nona apakana mininoiya awiya gai pasena oko yaise. Aung ara. Nung deka ayero Tuwa Bayau mene pungna ara. Ning noine mene aune emo zora soumani awiya gera pugarinesi? Nung tau yarinita zuwariniye, awiya emo tuwa nuna-una nona gege ara. Arata nung oko zuwariniya. Tuwa nung soga yai tauyero dopaora putoung nung teng ara.
Wari be auna susuwa deka ayero mitiya. Zo nung wari be zazagairo awega-ziwega yero zo witao zo wosao ayero sariniya. Arata zo nung wari be sero awiya gosinoi dekaongka ine gege yero noiya. Emo bauno apakana mene ayero yari yero giro kotungno baingtiro aune yaese. Wari be zo de ika gatinoiya amimene Tuwa eno ayero yero noiya. Nona apakana mininoiya amimene Tuwa eno ayero yero noiya. Ayero nasani Tuwa Bayau eno dange sinoiya ara. Zo nung wo seminiro noiya amimene Tuwa eno ayero yero noiya. Ayero nasani Tuwa Bayau eno dange sinoiya. Naname-una zo mene eyero sao ine oko mitiya, “Nao nana awiya nona nana gege ara, o magayao nana awiya nona nana gege ara.” Ayero sao ine oko mitiya. Nao awiya Tuwara bera nonane ara. Magayao deka aine Tuwara bera maganonane ara. Aeno name seka naoreta magayaore awiya Tuwara mani awiso yero nonane. Noeno oko, Kristo mene magayaore seka naore auna Tuwa naname yari sero magayero nupema seka yero iropuna. 10 Arare ning noeno otao nina-una nao gosinosa meko noi tori dedunasani sinosi? Ora ning deka noeno otao nina gosinosa pasenane yero noiye? Name apakana Tuwa Bayaura benaungna atu kasa yanane name gera pugairo awega-ziwega yariniya. 11 Ge eyero gayao mitiya,
Tuwa mene siniya, “Na memokoba sinena. Emo bauno apakana nana-una kokoing garineya ara. Apakana be nunae mene na bowi yarineya ara.”
12 Arare name apakana Tuwa Bayaura-una dopero susuwa naname keregarinenane ara.
Otao zora tumo diyao besoiye sero, etutero nanene.
13 Arare name kotumao meko otao mani eno oko panene. Name eyero kotumanene. Name otao mani enana dubo nunae sisigatinasani kotumao meko awong eno pumonine sero, etutero nanene. 14 Na Tuwa Yesu aune dema nona amimene eyero gosinena: Nona zota zo mininasani beingtire yao ine oko mitiya. Arata zo nung “nona beingtire awiya miniro beingtire yarinena,” ayero sinasani saineba minariniya, nung meba beingtire yariniya ara. 15 Nona apakana minao nina mene otao nina gera yarinesa, awiya ning nung eno dubora mono oko pumao yero nosa, ayero yariniya. Otao nina iwaing yaise Kristo mene nung eno magayena, ning ayero kotupunasani otao nina awiya nona apakana minao nina mene gera-gaira oko yase. 16 Niye nao iwaing puro nowa awiya emo bauno ena mene gaya meko yoiye sero, etutero puro neupu. 17 Noeno oko, wo ma mene Tuwa Bayaura nagibora nao auna me oko niya. Aung ara. Etutero naota dubo iwaingne naota yawa yawa yero nao Oweno mene tapunoiya amimene Tuwa Bayaura nagibora nao auna me noiya. 18 Zo nung nagibo auna ang nasani Kristo sou yariniya, nung awiya Tuwa Bayau mene gai iwaing yariniya. Nupema emo bauno mene deka ayero gaya teng yariniya.
19 Susuwa aeno name tani yo-ozaore tapunoiya, o tani gera soga wina-ye yao tapunoiya, awiya ara tapunasani nanene. 20 Nona apakana minao nina mene buro Tuwa Bayau mene mani zora-una atu yena awiya oko gera yase. Wo ma awiya beingtire oko, iwaing gege, awiya me ara. Arata ning nona zo minasa otao nina zo mene tani nina awiya gai meko yariniya, awiya tani yetesa awiya pasena yariniya. 21 Ning otao nina-una dubo gera yosi sero, nung eno kotupu nasani wota ou wainta nona ena awiya awang yero yangduwasa teng yariniya. 22 Nona ayao awiya puro minaota seminiro yangduwao, auna nagibo gigesa me yetiya, awiya nito Tuwa Bayaura nona gege mitaise. Kotumao nina awiya oko yangduwase, nupema emo bauno eno oko tugata yase. Zo nung nona zo gai teng yai puro nariniya auna dubo nuna mou aung iwaing yariniya, nung amimene yawa yawa yaise. 23 Arata zo nung nona zo minari dubo etobe nasani saineba ayero sero minariniya, nung awiya Tuwa Bayau mene gai meko yariniya. Awiya noeno okowata, nung tumo diyaore oko niya. Tani zo tumo diyao aung teba yanane pasenane yariniya ara.