15
Name Yesura kotumaora nanene.
Name tumo diyao bainane mene emo bauno tumo diyao maingkokare nowa awong awiya soreuno mou nunae dimanenese sao mitiya ara. Name aratamao naname-una gege oko nanene. Name otao mani naname eno kotupunasani Tuwara gera tauyero naese soremanene. Kristo nung deka ayero kotumao nuna-una gege oko nasani nauna. Ge gayao zo eyero mitiya,
Ge meko ning eno sewa ge meko nunae
amimene nana-una tame witina.
Gitau ge sero gaewa awiya name gera susuwa nigiro baingtanenese ayero yewa ara. Ge gayao amimene name soremai yayara mokora atu eo yero nona name eno sao awiya kotung-kotung nasani nanenese ge awiya gaewa. Tuwa Bayau nung inai tau yaota inai eo yaora maung mene niye eno deka ayero yai, Kristo Yesura mani awiso me yero nasani dubo dekaongka yero neupu. Ayero nasani dubo tairo Tuwa naname Yesu Kristora Maung Tuwa Bayau nung awiya bowi yepu.
Kristo mene Yuda emo eno gege oko, emo Yuda oko eno dema buro yena.
Susuwa ayero mitiya, arare Tuwa Bayaura simao waegaore kasa yaise Kristo mene niye puro otao yena, deka ayero niye otao wina-ye yepu. Na eyao eno niye tugata nena. Tuwa Bayau nung Yuda emora aya-ewowo aeno nona pugari senu tauyena, auna ge nuna awiya me yaise, nupema Tuwa ge me gege sinoiya awiya ganenese sero Kristo mene Yuda emora soremao yena. Nupema emo Yuda oko awong Tuwa Bayau mono iwaing nuna-una teng nung bowi yaese ayero yena. Ge gayao zo eyero mitiya,
Aeno na emo Yuda okora-una atu ning bowi
nasani yazo nina de ika yari sero yere gamarinena.
10 Nupema ge gayao zo eyero mitiya,
Emo Yuda oko, niye Tuwa Bayaura dubu
aune dema yawa yawa yepu.
11 Nupema ge gayao zo eyero mitiya era,
Emo Yuda oko, niye apakana Tuwara yazo de ika gaipu witae. Emo bauno dubu giti awong nung bowi yaese.
12 Nupema Yesaya mene ge zo eyero gaena,
Dawidira maung Zesi auna saisibuna zo nung i osisi ine kasa yero emo Yuda okora Tuwa yariniya. Aeno emo Yuda oko mene nung tumo diro narineya.
13 Tumo diyaora maung Tuwa Bayau nung tumo diyao ninae-una eno yawa yaware yo-ozaore niye eno pugaise. Ayero yai aune niye Owenona putoungna desetiro nona ago pumarinenane awiya tumo didinasani naya tumo diyao ninae mene tauyaise.
Paulo buro nuna yena auna ge.
14 O otao mani nana, na susuwa ninae eyero gosinona: niye mono pumao ninae mitiya; niye gera susuwa awiya teng nigiro baingtitinowa; nupema nika niyetope wini ge wina-se yari sero putoung oko kaunowa, awiya na naka natope susuwa ninae ayero gosinona. 15 Arata saineba, na kotumao ninae awiya ge enana atu uwari sero ge tauyao ena awang yao aung gainena. Noeno oko, Tuwa Bayau mene buro ge na eno sena. 16 Na emo Yuda oko eno Yesu Kristora buro emo yero nanese sena ara. Arare Oweno mene niye emo Yuda oko auna dubo sayai pewayai na pirisa mene yaine niye Tuwa Bayau eno pugana benaung nuna-una atu zawing iwaing ine yaese sero na Tuwa Bayaura Bowi Iwaing tugata-magata yero nona. 17 Na Tuwa Bayaura buro yero nona awiya Yesu Kristo aune dema yero nona, arare gigena witao niya. 18 Emo ena mene Tuwara buro yewa, auna ge oko sarinena. Aung ara. Yesu Kristo mene na sorepunoi emo Yuda oko ge nigiro dimaese be meneta wawong mene buro yero nona auna ge gege sarinena. 19 Na tani putoungne yero nasani Owenona putoung puro nasani buro nana yero nona, a gege maze sarinena. Na buro nana ayero nasani Yerusalem nape atu zayero Kristora Bowi Iwaing awiya tawing agewara atu tugata yero gegero bautunete buro besugairo Ilirikam tawingna atu kasa yewang ara. 20 Ayero nasani na tawing Kristora yazo bowire oko baungno kasa yaora atu Bowi Iwaing tugata yari yo dang-dang yero noiya. Emo zo ziwong pugaina auna tame garo yari oko aratapunona. 21 Ge gayao eyero mitiya auna teng yero nona,
Ungwe-maungwe nuna awong eno oko yao amimene nung garineya. Awong bowi nuna oko gao amimene nigaore yarineya.
Paulo nung Roma napo giro aune Spen tawingna babari sena.
22 Na susuwa aeno ninae-una bumari sero nasani be giti beu dero dotinasani naungwa ara. 23 Na dawang daigairo ninae-una buro niye gari aratapunona. Arare be yeme eune tawing enana-una atu buro nana aung niya, aeno 24 na Spen tawingna babari nasani ninae-una kasa yari kotupunena. Kasa yero niye aune dema yawa yawa nasani maingkoka mitete aune na kora yero iyengtaya Spen tawingna babarinena. 25 Arata be yeme eune na Yesura dubu Yerusalem nape atu mitowa awiya moni mene soremari sero Yerusalem nape babari sero nena. 26 Noeno oko, Yesura dubu ena Masedonia provins aune Akaya provinsra mitowa amimene Yesura dubu Yerusalem nape atu nowa amimene bogamasa yero nowa awong awiya soremari eo yero sewa tau yena. 27 Awong mono iwaing nunae-una ayero yewa. Nupema emo Yuda oko ge nigao awong Yuda emo ge nigao auna abena pugaese sao mitiya. Noeno oko, Yuda emo mene gitau Tuwara ge, ge awiya ititira wau moni ine, awiya bono yewa emo Yuda oko mene pumuwa. Aeno awong abena taungna nona pugaya teng yariniya. 28 Arare moni mene otao ena soremari sewa tauyena auna me kasa yena, awiya naka natope puro baungno pugana aung yai aune na ninae-una buro niye giro aune Spen tawingna babarinena. 29 Na Kristora-una atu gao bainakama puro ninae-una bumarinena, awiya gosinena ara.
30 Otao mani nana, niye Tuwa naname Yesu Kristo kotupunasani o mono iwaing Oweno mene naname-una pugatinoiya awiya kotupunasani ge nana ewiya nigipu. Niye na eno Tuwa Bayau isa sinasani na aune dema isa buro tau-tataware yero nasani na soreungpu. 31 Na soremaya na Yudaya tawingna babana Tuwara ge dao emo mene na sanari sero yaya Tuwa Bayau mene na awena waweng atu sorero paise, nupema Yesura dubu Yerusalem nape atu nowa aeno moni ewiya pugana pari sero aratamae. 32 Susuwa ayero kasa yero babai aune Tuwa Bayau mene nigai, na dubo iwaingne ninae-una buro oregatinasani bisi pumane. 33 Tuwa Bayau dubo iwaing yaora maung, nune niye aune dema naise. Yore.