16
Paulo nung otao mani Roma napora ena awiya arugaina.
Bauno otao naname Fibi mene ninae-una butuni giro susuwa nuna niye eno tugata nena era. Nung Tuwara dubu Senkria nape atu nowa awiya sorepunasani noiya. Nung ninae-una bumai giro niye nung Tuwara bera butuniya ayero sero kora yepu. Niye Tuwara dubu yero nowa aeno nung kora yepu. Nung nona ena kau yai giro soreungpu. Noeno oko, bauno amimene otao mani ena sou nasani na dema sou nasani noiya.
Priska yu nuna Akuila aune, awongto Kristo Yesu buro nuna-una soremao nana etobe yero nowato, awongto awiya arugatinena, awiya sepu nigaeto. Awongto awiya na eno taung nunato beba gera yewato, aeno na gege oko, emo Yuda oko ge nigao napo sero mitowa nae dubu amimene awongto eno dange sinasani nonane. Yesura dubu garo nunato-una atu augatinowa emo bauno dubu awiya arugatinena, awiya sepu nigae.
Otao nana Epinitas, nung Asia provinsra emo bauno gitau yero Kristora emo me mena yena, nung awiya arugatinena, awiya sepu nigae.
Maria nung deka ayero arugatinena, awiya tugata yepu nigae. Nung niye eno buro daigairo yena ara.
Andronaikasto Zunias dikaing nana etobe nae dema bunewa, awongto awiya arugatinena, tugata yepu nigaeto. Awongto aposolo dubura benaungna atu emo yazore yero nowato ara. Nupema, na Kristora ge oko nigao naungwa awongto Kristora ge zayero nigiwato.
Tuwara gera otao nana me Ampiliatas nung deka ayero arugatinena.
Eban nung Kristora burora soremao emo naname, aune Stekis otao nana, awongto arugatinena, awiya tugata yepu nigaeto.
10 Apelis Kristora emo me nung awiya arugatinena.
Aristobulora awiso awong awiya arugatinena.
11 Yuda emo otao nana Herodion awiya arugatinena.
Nasisasra awiso Tuwara gera nowa awong awiya arugatinena.
12 Bauno etobe Traifinato Traifosa awongto Tuwa eno buro bainakama yero nowato, awongto awiya arugatinena.
Bauno Pesis nung deka ayero tauyero Tuwara buro yero nauna, nung awiya dema arugatinena.
13 Tuwara mani yazore Rufas aune ai nuna nung aya nana ine yena, awongto awiya arugatinena.
14 Asinkritas, Filigon, Hemis, Patrobas, Hemas aune otao mani nuna aune, awong awiya arugatinena.
15 Filologasto bauno Zulia, Neria nu-baunodi nuna aune, nupema Olimpas aune Tuwara dubu nung aune dema yero nowa, awong apakana awiya arugatinena. 16 Niye nika niyetope Tuwara gera wawong wina-ini yepu. Kristora dubu napo sero mitowa awong amimene niye arugatineya ara.
Emo ena mene dubu sisigaiwa.
17 Otao mani nana, ena mene ninae-una atu gagausao tapunasani Tuwara ge niye eno yemaoko gipao awiya sisigari sero nasani tumo diyao ninae besari nasani nowa, emo ayao awiya umo yero giro awang sepu. 18 Emo ayao amimene Tuwa naname Kristo oko sou yero nowa. Awong taung nunae gege kotupunasani dubo-dubo yao nunae sou yero nowa. Ayero nasani emo bauno etegairo ge awena nigaya mege yaise sero ge iwao ge sinasani emo bauno ena tani susuwa giti oko gosinowa awong awiya etegatinowa. 19 Niye Tuwara ge nigiro dipunowa auna bowi awiya napo sero baungna. Aeno na niye eno yawa yawa nasani eyero yaese niye tugata nena. Nao iwaing awiya giro baingtiti nasani nao meko awiya awang sinasani neupu. 20 Tuwa Bayau dubo iwaing yaora maung nung be apungkaka Sanda puro wosiro benaung ninae-una atu pugai te mene pataya pusupariniya ara. Tuwa naname Yesu Kristora mono iwaing mene ninae-una atu mitaise.
Paulora otao mani ena mene Roma napora emo ge nigao awiya arugaiwa.
21 Soremao nana Timoti aune Yuda emo otao mani nana Lusias aune Zeson o Sosipata awong niye arugatineya.
22 Na Tetias mene ge ewiya Paulora bera atu nigiro igi gainena amimene Tuwara gera nasani niye arugatinena.
23 Gayas nung na aune ge nigao dubu apakana nae awiya kora-makora yero noiya amimene deka ayero niye arugatiniya. Napora moni diya yao emo Erastoto otao naname Kuatas awongto deka ayero neyato ara. 24 [Tuwa naname Yesu Kristora mono iwaing mene niye apakana auna-una atu mitaise. Yore.]
Tuwa Bayaura yazo de ika yanene.
25 Tuwa Bayau nung Bowi Iwaing sinona auna, o Yesu Kristora ge keregairo tugata yero nona auna teng tumo diyao ninae soremaora putoung nuna-una mitiya ara. Arare Tuwa Bayaura ge pungyao awiya mitawe dunu 26 be yeme eune ge porofete mene gaewa amimene keregatiniya. Tuwa Bayau mitao gege mitoiya amimene ge senu tawing sero sero emo bauno ge awiya nigiro dimaese tugata-magata yero nonane. 27 Arare Tuwa Bayau nung nata kotumao bainakamane noiya, nung awiya name Yesu Kristora-una desetiro bowi yao gege nanane mitaise. Yore.