^
2 TESALONAIKA
Pol so peyrmawk-ok
Tesalonaika mo nan kiykiy-ay yor ke nak-me-ihey
Pol hiykwe God se mesopok, Tesalonaika me hiy-mon kraipakrai e
Sow kamaun-sow-uwr
Homkwe kwa lorok kraiay
Homkwe hreme God se kwa hiy-mesopok
Kristen homkwe puraw peie lwak o, mey kwa meio
Pol so ok ihey pariawey-ar hom non