7
Jisas hiykwe Rom mo aw-uwr so mey-uwr se mon popriy kow
(Mat 8:5-13)
Jisas hiykwe uwrsa me ok hiy-mesor lowpway hain nok, ley, sawk Kaperneam mon lousne. Rom mo aw-uwr 100 mo hakamay prueyn hiykwe serey lwak. Sawk hyo a so mey-uwr prueyn, hiy yaprue ma nan hiykwe peik aiopey hay nak-won, sa lokrue ohriar lwak. Sa aw-uwr mo hakamay hiykwe Jisas hiy Kaperneam mon lwak se lonuayk menkin, hiykwe sawk Juda mo makwey-uwr har me seme me-ha, Jisas se ley me-huonok e, hyo mey-uwr se mon popriy kow e. Homkwe Jisas so owh mon lousne nok, hye senkin mesopok kraiay, “Hunkwe uwr sohiy so mey-uwr se liy hiymon o? Payhokuaw, hromkwe mey-uwr sohiy so hakamay hokwe, uwr yaprue ihey ok me. Hiykwe hromo uwrsa Juda ko mokwe yaprue nuw-nan kraiay. Seyr hromo yier so hokruw-a, God se me-ihey ey hokwe, uwr sohiy hiy-meio.”
Sa Jisas hiykwe hme nion sehe non-ey.
Sa a ohriar mon amor-wak menkin, sawk aw-uwr mo hakamay hiykwe hyo wayh har me seme makiy-me-ha, Jisas se ma-mekow e, senkin, “Hakamay, hakwe hne mey aiopey hay-ar kow e mon pey. Hunkwe uwr ipey-ar, hakwe hne hieyn-ar korey, hwon hano a mon ma le e ma mon sohokwe. Sa hakiaw kokwe senkin nanpanan, hakwe yaprue korey. Hakwe hno owh mon le pa sehe lwak. Sawk hunkwe ok ke-aw me-ha ankin, peik sokukwe hano mey-uwr se liy lokriy hain. Payhokuaw, ha seyn, uwr hano peyrmawk ma lwak so ouon mon lwak. Sawk hano aw-uwr homkwe hano ouon mon ma-sahre wak. Hakwe aw-uwr prueyn se senkin me ankin, ‘Hunkwe kwa ley,’ hiykwe mo ley. Hakwe prueyn se senkin me ankin, ‘Hunkwe kwa le,’ hiykwe mo le. Hakwe mey-uwr prueyn se senkin me ankin, ‘Hunkwe mey okukwe kwa kiy-meio,’ hiykwe mo meio.”
Jisas hiy ok sokwe lonuayk menkin, hiykwe sawk nuw-preiryay. Hiykwe sawk sehe lorok kankoum sow nok, uwrsa popua hay hye ma pyay me senkin kiy-mekow, “Hakwe hme okar kiy-mekow, Israel mo prueyn hiy God se senkin aiopey hay ma nanpanan kiykiy-ay hokwe, hakwe korey lirway pa.”
10 Sawk aw-uwr mo hakamay so wayh-ih nayh Jisas so owh mon ma me-ha somokwe, hmo hakamay so a mon seme ma-ley. Hom sa seme mamor-ira ne, hyo mey-uwr hiykwe yaprue po ma-lwak.
Jisas hiykwe sa-win prueyn ko ney ma lokrue se ma-me sian hiy non
11 Sohiy so meyki hokwe sawk Jisas hiykwe yier kamon mon ley. Yier sohiy so uru hokwe Nain. Hyo ki-wayh o, uwr-sa poya-poya sohom o, hye nion non-ey. 12 Jisas hiy yier sohiy so hir yerki-wouk sok amor-ousne menkin, sawk eheyr lon-yuk lon-yuk nak-ousne me lonuayk. Homkwe uwr sopok se lway nak-ousne, hye lopru kwawk e. Uwr sopok sohokwe sa-win prueyn ko ney warkiayr prueyn-aw hiy non. Sa uwrsa kraiar yier aiopey hay ko homkwe hoke nion seme non-wak. 13 Jisas hiy sa-win sokwe amor-ira menkin, hiykwe sawk hoke uron nuw-kuw nok, kiy-mekow, “Hunkwe eheyr sankaw peie lyuk o.”
14 Sa hiykwe now-sey hyo sopok hiy ma liawon nok, serey ley nok, nekie huon. Uwr hyo owhi-sopok ke ma lway nakey somokwe, sa seme nak-suarok. Sawk Jisas hiykwe hye senkin sehe kiy-me, “Uwr warkiayr ohiy, hne hakwe senkin kiy-me, hunkwe kwa makiy-oksian e.” 15 Uwr warkiayr ma lokrue liok sohokwe lok-sian nok, ok lohruw-a. Sa Jisas hiykiaw hye huonok nok, hyo pouh ko owh arian mon mahiy-ey okriy-yay. * 1 Kin 17:23; 2 Kin 4:36
16 Uwr-sa lowpwarowp homkwe nuw-hok, sa God so uru se sehe nakie nok, senkin me-ihey, “Profet ipey-ar hiykwe hromo ompok mon papo lousne. Seyr God hiykwe sehe le, hyo uwrsa me hiy-mon ihey e.” * Luk 1:68
17 Mey, Jisas hiy ma meio somokwe, sa Judia mo kipay mon o, yier har mei-aw ko sohom o, serey nuw-sor nak-ian nak-ian nok.
Jon so ok ke nakey kow uwr prueysyar
(Mat 11:2-19)
18-19 Sa Jon hiykwe ok, hyo ki-wayh hom ma lohruw-a seme lonuayk menkin, hiykwe sawk hyo ki-wayh prueysyar se sehe makiy-sahre me-ha, Hakamay so owh mon, senkin ley mesopok e, “Hmey, uwr seirpey-ar, Juda hrom ma naruok wayr hokwe, mo hwon-ar pak? Sa hromkwe uwr prueyn irweyk se ma-naruok e?”
20 Hoh Jisas so owh mon ley nok, mesopok, “Jon hu mon prouk uwr hiykwe hreme me-ha, hne mesopok e, senkin, ‘Hmey, uwr seirpey-ar, Juda hrom ma naruok wayr hokwe, mo hwon-ar pak? Sa hromkwe uwr prueyn irweyk se ma-naruok e?’ ” * Sng 40:7; Mal 3:1; MHO 1:8
21 Enekwei sohiy non kokwe seyr Jisas hiykwe uwr-sa peik senkin senkin non me mon sasowriy sow kow popriy. Seyr niohney piap-araw uwrsa me ma eyneyr kreik seme nak-me-su ha nok, uwr nene kopyo me nak-mon popriy kow. 22 Jisas hiykwe sawk Jon so ki-wayh prueysyar so ok mokwe senkin lonuayk me, “Hohkwe ma-ley nok, ok hoh ma lonuayk o, mey hoh ma lira o, seme Jon se senkin kwa ma-mesor kow. Uwrsa nene kopyo non homkwe pa ma-lira. Uwrsa lomposyay homkwe pa ma-lanio sayok. Uwrsa kuor lepra non homkwe pa owh yaprue ma-lwak. Uwrsa nweyk swapoumay homkwe pa ma-lonuayk. Uwrsa ma lokrue homkwe pa ma-loksian. Seyr God so ok-ihey kokwe uwrsa puraw-ar ma nuw-wak me pa mesor kow. * Ais 35:5-6; 61:1; Luk 4:18 23 Uwr, hane hokuaw ma makuayk lopa hiykwe, God so uron ihey-ar so ouon mon lwak.”
24 Jon so ok sor kow uwr prueysyar hoh non-ey menkin, Jisas hiykwe sawk uwrsa popua hay me kiy-mesopok, Jon se, “Homkwe ki hra-hra-aw mon ley mokwe, homkwe uwr penkin se ley ira so? Homkwe uwr prueyn, pey-ma, howniy hok ma lway war-a-war se hieyn ke po ley ira pak? Korey law. 25 Hai, homkwe payay me lira e ley neyney mo? Hmey, uwr prueyn omeme owh ko yaprue me ma lie se lira so? Korey law, payhokuaw uwrsa omeme yaprue senkin me ma lie somokwe, a yaprue, king hiy ma lwayr mon-aw lwak. 26 Hai, sawk homkwe penkin uwr se ley ira so? Hmey, homkwe profet prueyn se po ley ira pak? Suw okar, sawk hakwe hme senkin mekow, uwr sohokwe profet mo eir mon lwak. * Luk 1:76 27 Jon se kokwe paraw kokwe mo senkin mey,
‘Hano ok me mesor kow uwr sohokwe, hakwe hno peyrmawk me-ha ey, hno yerki se meio kumay naruok kow e.’ Mal 3:1
28 Hakwe hme kiy-mekow, Jon hu mon prouk uwr hiykwe uwr ipey-ar, uwrsa paraw ma lwayr hain mo eir mon lwak. Paraw kokwe uwr prueyn senkin sohokwe lousne pa. Sawk uwrsa God so Wayr-hre-yier mon ma lwak mokwe, mo hom uru ipey-ar lopa lwak e hi, homkwe Jon so eir mon lwak.”
29 Uwrsa lowpwarowp, mo takis lonok uwr hom seyn, Jisas so ok seme lonuayk menkin, hom lowpwarowp sa senkin seme me-sakon kawk, God so uron hokwe luw-luw-aw nak-wak, payhokuaw, hmekwe Jon hiykwe hu mon po prouk. * Luk 3:12 30 Sawk Farisi o, sow ke hiymon-sorasor uwr o, homkwe God so uron yaprue-ar hme hiymon ey me me-puar, payhokuaw, homkwe Jon hiy hme hu mon prouk e mesopok pa. * Mat 21:32
31 Jisas hiy ma-sahre me, “Sawk hakwe uwrsa enekwei pokon ko mo yor mokwe owhnan penkin ke kiy-me-meir a? Homkwe penkin kiy-wak o? 32 Uwrsa pokon ko homkwe ney me hieyn, hmo wayh-om me maket-yier mon senkin kikrweik iwowr,
‘Hromkwe hme hu lou kow liok, sawk homkwe hreme nion yayh siraw pase non-owk e. Seyr hromkwe hme eheyr liwak yuk woun kow liok, sawk homkwe hreme nion eheyr siraw pase non-yuk e.’
33 Payhokuaw, Jon hu mon prouk uwr hiy le menkin, hiykwe ayay la pa, seyr wain-hu lowswa pa. Sawk homkwe hyekwe senkin me, ‘Now-awruw homkwe hyo owh mon lie kawk.’ 34 Uwrsa mo Ney hiykwe sawk le nok, ayay la, seyr wain-hu nak-owswa. Sa homkwe senkin me, ‘Uwr ehe, kwa lira, hiykwe nanuowp, wain-hu ipey lowswa uwr. Seyr takis lonok uwr o, uwrsa yor piap-araw non o, sohom mo wayh-ih!’ ” * Luk 15:2 35 Jisas hiy makiy-me, “Hmo nonkway mokwe erey ka-ley, erey ka-ley. Sawk homkwe hmo nonkway arian hok ayaw-ar nuw-wak e nak-swakakar me.”
Jisas hiykwe Farisi-uwr Saimon so a mon lwak
36 Farisi-uwr prueyn hiykwe Jisas se me-huonok, hye nion ayay non-a e. Sa Jisas hiykwe hye nion sehe non-ey nok, ayay liwak a. 37 Yokun-sa prueyn hokwe yier aiopey hay serey lwak. Hokwe sa ok senkin lonuayk, Jisas hiykwe Farisi prueyn so a mon ayay non-a. Sa sokukwe sawk sanda yaprue, ihey mo mein-owon aiopey hay non ma nakway se nake, Saimon so a mon. * Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3 38 Hokwe Jisas so meyki mon am-iarok ne nok, eheyr lyuk, hyo sune ohriar mon. Hoko eheyr-hu mokwe Jisas so sune eir mon leysay-eysay. Sawk hokwe hoko makwey-ohne meipey hay arian non lway noh ahahay kow. Seyr hokwe hyo sune ke nak-way neyr-a-neyr nok, sanda se nonay kow, hyo sune mon.
39 Enekwei sohiy non kokwe Farisi-uwr Jisas se ma me-huonok hiykwe weyn, sa sohok ma mon me lira menkin, hiykwe senkin nanpanan, “Uwr ohokwe profet-ar lwak hokwe, hiykwe liy po kiy-nonkway, sa sohok ko weynpaweyn mokwe. Payhokuaw, sa hye ma nekie sapou sokukwe, hokwe sa piap-araw-ar.”
40 Jisas hiykwe Farisi-uwr sohiy so uron se po nonkway, sa hyekwe senkin me, “Saimon, hakwe ok kamon non, hne kiy-mekow ey.”
Sa Saimon hiykwe senkin me, “Hiy-mon sorasor uwr ara, hane kwa kiy-mekow e.”
41 Sa Jisas hiy makiy-me, “Paraw kokwe uwr prueysyar hohkwe, uwr prueyn so mein-owon mokwe senkin mesopok onok prosue, prueyn hiykwe 500 Kina, prueyn hiykwe 50 Kina. 42 Sawk hohkwe uwr sohiy so mein-owon me ma-sahre kow e mon lokruok. Sawk hohkwe liy so. Sa uwr sohokwe senkin makiy-mekow, hehekwe, ‘Mein-owon, hoh ma lonok prosue somokwe, hakwe liy ma-lonok ley.’ Saimon ara, uwr prueysyar hohkwe kar non-ey. Sawk hakwe hne kiy-mesopok, hai, uwr prueysyar sohokwe, hye uron-pi ko-ar aiopey hay posokwaw nuw-wak ey so?”
43 Saimon hiy lonuayk me, “Ha senkin nan, uwr 500 Kina ma ma-sahre kow e ma mon liok sohiy non.”
Jisas hiy ma-sahre me, “Ok, hwon ma kiy-me sokukwe yaprue-ar, hunkwe ok-ar me.”
44 Jisas hiykwe sa sohok ko owh mon makiy-samar nok, Saimon se kiy-me, “Hunkwe sa okwe po lira? Hakwe hno a mon ma lyawriy hokwe, hunkwe hano sune ke hu non lows peyryapeyr kow pa. Sawk sa okukwe hano sune kokwe hoko nene-hu non peyryapeyr kow nok, hoko makwey-ohne arian non lway noh ahahay kow. 45 Hunkwe hano ine kasaw se way neyr-a-neyr pa. Sawk ha hno a-ampok erey ma lyawriy iwak hokwe, sa sokukwe hano sune kokwe way neyr-a-neyr nonaw lwak. 46 Hano makwey hokwe hunkwe hno sanda prawk yaprue non se swanonay neyr kow pa. Sawk sa okukwe hoko sanda ihey-ar se nakway nake nok, hano sune mon swanonay neyr kow. 47 Hakwe hne senkin kiy-mekow, hoko yor piap-araw kraiar mokwe papo lorionay kow lowpway, sa hoko uron-pi ko-ar lwak yor hok ma mesair kow kokwe aiopey hay sokwe nuw-wak. Sawk uwr prueyn paswaw-aw ma lorionay kow hiykwe uron-pi ko-ar yor paswaw-aw kor-wak.”
48 Seyr Jisas hiykwe, sa sokukwe senkin kiy-mekow, “Hno yor piap-araw mokwe papo lorionay ha.”
49 Uwr hye nion ma liwak sir a somokwe, sa ok sokwe lonuayk menkin, sa homkiaw-aw senkin lohruw-a, “Uwr sohokwe uwrsa mo yor piap-araw me senaw lorionay ha. Hai, uwr sohokwe penkin uwr so?”
50 Sawk Jisas hiykwe sa sokwe senkin makiy-sahre mekow, “Hne kokwe, hno uron hane ma nanpanan kiykiy-ay hiykiaw-aw hne po mon popriy kow. Hunkwe liwak marowhway yor non-aw kwa nakey e.” * Luk 8:48; 18:42

*7:15: 1 Kin 17:23; 2 Kin 4:36

*7:16: Luk 1:68

*7:20: Sng 40:7; Mal 3:1; MHO 1:8

*7:22: Ais 35:5-6; 61:1; Luk 4:18

*7:26: Luk 1:76

*7:29: Luk 3:12

*7:30: Mat 21:32

*7:34: Luk 15:2

*7:37: Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3

*7:50: Luk 8:48; 18:42