^
Aposeri
Kantá Aunan Amin Nain Nan Ma Yisasi Siamein Baya Ino
Yisasi Ma Inarufá Ódein Baya Ino
Matiasin Avían Tiyan Míkan Mifo Sirantan Mana Orun Kádan (11) Baya Ma Varen Orin Kayofin1.11 Baya ma varen orin kayo mai Aposeri en tiyan mino. Asotú Ein Baya Ino
Pentíkosi Yamú Ma Kantá Aunan Erein Baya Ino
Pita Ma Vanasi Monó Baya Siamein Baya Ino
Yisasintá Ma Mumunan Iyain Kéká Ano Ma Ará Manafiní Ein Baya Ino
Mana Arantan Namu Ukhá Ein Banta Ma Pita Ayofein Baya Ino
Pita Ano Ma Vanasi Vaya Siamein Baya Ino
Yutan Kayoi Ánon Banta Kayo Ano Ma Pita Nú Yonin Nú Aviren Me Vetí Ankan Aufá Mantein Baya Ino
Pitan Nú Yonin Nú Ma Kó Tiantein Baya Ino
Mumunan Iyain Kéká Ano Ma Amúkiyain Baya Ino
Yisasintá Ma Mumunan Iyain Kéká Ano Ma Vetin Nina Yanasinta Avarí Iyaí Pákena Vaya Ino
Ananiasin Nú Safairan Núi Vaya Ino
Aposeri Kéká Ano Kokhon Nanin Banta Ma Ayofein Baya Ino
Namuro Kayo Ano Ma Aposeri Kéká Namu Uantein Baya Ino
Aposeri Kayo Ano Ma Tiyarafenui Vaya Anan Dakhafó Tifanté Uno Sein Baya Ino
Kanisori Vanta Kamarieri Ano Ma Aposeri Kayo Van Bempáké Bano Sein Baya Ino
Dan Manápá Ifo Afápá Kan Un Kádan Monó Doran Ayain Banta Ma Aní Ein Baya Ino
Isarerii Ánon Banta Kayo Ano Ma Stiveni O Fákein Baya Ino
Stiveni Ma Kanisori Kayo Manáa Vaya Siamein Baya Ino
Stivenin Ma Onámaná Ankamein Baya Ino
Yisasintá Ma Mumunan Iyain Kayo Ma Namu Uantein Baya Ino
Firipi Ma Mo Sameriá O Varé Ein Baya Ino
Uvátakhan Banta Saimonini Vaya Ino
Firipin Má Itiopiá Banta Vái Vaya Ino
Sori Ano Ma Vei Ará Baerein Baya Ino
Sori Ma Damaskasí Bá Yerusaremí Bá Ma Varé Ein Baya Ino
Yutan Kayo Ano Ma Sorin Aruan Purono Van Iyain Baya Iniren Ma Karan Orein Baya Ino
Sori Ma Yerusaremí O Varé Ein Baya Ino
Ainiasin Nú Dokasin Núi Vaya Ino
Tabita Ne Sin Nanin Ma Fúkaren E Mantein Baya Ino
Tiyarafenui Enisori Ano Ma Koniriasi Vaintá Afoká Ein Baya Ino
Pitan Ma Auu Vaédan Onein Baya Ino
Pita Ma Sisariá Barurá Oren Koniriasin Amá O Varein Baya Ino
Pita Ma Koniriasin Amápin Yisasini Kama Vaya Siamein Baya Ino
Ena Anan Nanin Bantafin Ma Kantá Aunan Erein Baya Ino
Pita Vaintá Ma Afoká Ein Danasinta Van Ma Veyantá Puntáden Tian Amá Ein Baya Ino
Siriá Barafin Ma Vain Antiokí Monó Nanin Banta Fákena Vaya Ino
Kin Eroti Ma Pitan Páken Karavusifin Mo Khaein Baya Ino
Tiyarafenui Enisori Ano Ma Pitan Karavusi Finté Útúantein Baya Ino
Kin Eroti Ma Furin Baya Ino
Yerusaremíke Monó Ánon Banta Kéká Ano Ma Banabasi Nú Saimonin Nú Avu Uantáden Tiantan Monó Dorantá Orein Baya Ino
Banabasi Nú Sorin Nú Ma Saiparasí Musóká O Varé Ein Baya Ino
Porin Má Bei Arona Kéká Bá Pisidiá Bara Fin Bain Baru Antiokí Ma Varé Ein Baya Ino
Porin Nú Banabasin Nú Ma Aikoniamú Barufin Kama Vaya Siamein Baya Ino
Porin Nú Banabasin Nú Ma Ristaráke Nanin Banta Tiyarafenui Kama Vaya Siamein Baya Ino
Porin Nú Banabasin Nú Ano Ma Auyen Mumunan Kékái Ará Ákona Uantein Baya Ino
Porin Nú Banabasin Nú Ma Siriá Bara Fin Antiokí Barufá Evaránen Orein Baya Ino
Yerusaremí Ma Yisasin Bákuriyain Kayoi Ánon Banta Kéká Ano Átaru Ein Baya Ino
Yerusaremíké Ma Mana Vompon Uvaman Ena Anan Nanin Banta Amein Baya Ino
Porin Nú Banabasin Nú Ma Kákan Asivirí Ein Baya Ino
Timoti Ma Porin Nú Sairasin Nú Bá Monó Dorarí Ein Baya Ino
Porin Ma Auu Vaerein Baya Ino
Firipaí Baru Fin Ma Ridia Ará Baerein Baya Ino
Porin Nú Sairasin Nú Ma Firipaí Karivusifin Pákaan Kaein Baya Ino
Porin Nú Sairasin Nú Ma Tesaroniká Barufá Baré Ein Baya Ino
Porin Nú Banabasin Nú Ma Beriá Barufá Baré Ein Baya Ino
Porin Nú Banabasin Nú Ma Atensí Barurá Baré Ein Baya Ino
Pori Ma Koriní Barufá O Varé Ein Baya Ino
Prisiran Nú Akuiran Nú Bá Inká Aporosin Mái Vaya Ino
Aporosi Ne Sin Banta Ano Ma Efesasí Barufá Ma Yisasini Kama Vaya Sein Baya Ino
Pori Ma Efesasí Barufá Baré Ein Baya Ino
Skivan Anin Kayo Ano Ma Namu Aunan Kayo Yo Siantano Van Ein Baya Ino
Efasasí Barurá Ma Kákan Aruve Asive In Afoká Ein Baya Ino
Pori Ma Masedoniá Barafá Bá Kiriki Varafá Bá Ma Orein Baya Ino
Pori Ma Efesasíke Monó Doran Banta Kayo Ará Ákona Uantein Baya Ino
Pori Má Bei Mana Yoran Kéká Bá Ano Ma Yerusaremí Orein Baya Ino
Akhabusi Ne Sin Mana Sakhanampa Vanta Ano Ma Porin Amaan Baya Siamein Baya Ino
Pori Má Bei Mana Yoran Kéká Bá Ma Yerusaremí Ódein Baya Ino
Pori Ma Yerusaremí Kákan Monó Namumpin Ma Tiyarafenu Avorá Avusesein Avúavasí Ein Baya Ino
Esiá Bara Fáke Yutan Kayo Ano Ma Porin Aruan Purono Van Pákein Baya Ino
Romú Piripo Kayo Ano Ma Porin Ayaein Baya Ino
Pori Ma Aramaiki Vaya Finté Banasi Vaya Siamein Baya Ino
Ena Anan Nanin Bantafin Kama Vaya Mo Siamino Van Ma Yisasi Ano Porin Tiantein Baya Ino
Pori Ma Romú Bara Fákena Vantá Uno Sein Baya Ino
Kanisori Kayo Avorá Porin Aviren Mo Khaein Baya Ino
Yutan Kéká Ano Ma Porin Aruan Purono Van Baya Sian Damuádein Baya Ino
Romui Aruvin Banta Kéká Ano Ma Porin Aviren Sisariá Barafá Orein Baya Ino
Feriksi Ma Porini Kó Inein Baya Ino
Pori Ma Feriksin Avorá Kó Tein Baya InoPaul before AgrippaCn02037B.tifcolPori ma Akhripa avorá mantein mino.Apo 24.9
Festasi Ma Kó Inein Baya Ino
Festasi Má Kin Akhripa Má Ma Manafin Baya Sein Baya Ino
Kin Akhripan Avorá Ma Pori O Mantein Baya Ino
Pori Ano Ma Mana Sipifin Romú Barufá Orein Baya Ino
Kákan Uva Ma Afoká Uaren Békon Unen Erein Baya Ino
Un Non Mano Ma Sipii Oyampákena Ankaman Barakein Baya Ino
Pori Má Maratá Musóká O Varé Ein Baya Ino
Pori Ma Romú Barufá O Varé Ein Baya Ino
Pori Ma Romú Barufin Tiyarafenui Vaya Siamein Baya Ino