10
Ábasu Ma Yurafurin Avúavá Baya Ino
(Matiu 19:1-12; Ruku 16:18)
Yisasi mai varu me ampiren Yudia varafá oriaren Yodan non e kháden ena ufá oríkan kokhon nanin banta ovaránen béi vaintá e átaru íkan béi ma iyain avúavasíen Tiyarafenui vaya vetí ankan tiamen mino.
Tiamiyákan Farasisi kayo ano véi vaintá eriven béin akhenókaen temí, “Tetinti man baya ano kanaisá intin ná mana vanta ano ve aná ifá uantanten nafino.”
Máa síkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Tiretí ankan Mosesi ano intéa man bayá amikhan nafino.”
* Diu 24:1-4; Mat 5:31Máa síkan betí ankan temí, “Banta ano ve ábasu ma yurafurin bompon uvamá daren ná be aná ifá uantanon Mosesi sikharen mino.”
Máa síkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Tiretí ankan átakharé en nan mi Mosesi ma man baya siretin uvaman amikhan mino. PefáTiyarafenu ma araíen minó daná ma uvarein damú “béi vanta vá anasi vá uvaren mino.” Esé 1:27; 5:2
* Efe 5:31-33Máan tukhan mi vanta ano ve anóe afóen ampiren be aná bá manafin kasukhen mino.* Manáa vompompin ída “be aná bá manafin kasukhen mino” sikhen mino. Mai vanta vá anasi vá ano mana vukhafaí ukhen mino. Esé 2:24
Máan tukhan ma Tiyarafenu ano veyantái vanta vá anasi vá maman kasuantákein mai vanta ano ída yaimin nono.”
10 Máa siran betí ankan ínaimpáké má naumpin oriven Yisasintá bei eyo iyampon kayo ano mai vaya van evaránen inaen mino. 11  * Mat 5:32Inaíkan béi vetí ankan tiamemí, “Mana vanta ano ma ve aná ifá uren ma ena nanin ma o varanten mai vanta ano mai nanin má pamúkuíi inten mino. 12 Inká mana nanin mano ma ve avafun ifá uren ma ena vanta ma o varanten mai nanin mano mai vanta vá pamúkuíi inten mino.”
Yisasi Ma Arará Iyampon Arintan Avu Uantein Baya Ino
(Matiu 19:13-15; Ruku 18:15-17)
13 Manáa ano Yisasin nan ayan ánontá kaú antanovare siren arará iyampon arinta aviren eríkan beni eyo iyampon kayo ano vetí ankan asen mino. 14 Asíkan Yisasi vetí ankan onan aran kiyaimpin temí, “Tiretí ankan áesin arará iyampon arinta séi varunafá erino. Tiyarafenui Yafisin mai kayo ma einí ukhein nanin banta ina ino. 15  * Mat 18:3Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno mana nanin banta ano ma ída arará iyampon arinta anden ma Tiyarafenui Yafisin ída varanteya maifin ída kanaíeya oferan nono.” 16 Máa siren mai iyamporinta yafayó diyan ayan ánontá kaúden avu amen mino.
Kokhon Ona Vain Pumarai Vaya Ino
(Matiu 19:16-30; Ruku 18:18-30)
17 Mairá Yisasi e manten oríkan mana vanta ano savaen me aron durafúden matimen temí, “Kama aru soe, séi inté ma erá ídakípan aunan barante rafuno.”
18 Máa síkan Yisasi véin tiamemí, “Pará éi séin nan kama e siya fono. Tiyarafenu veyáká anan kama ukhen mino. 19 Man baya éi afová ukha ono.
‘Ída vá banta aruan purono.’
‘Ída vá ábasu namu ono.’
‘Ída vá umoyan daná barano.’
‘Ída vá ena vanta kampun kó tiantano.’
‘Ída vá kampun tire ena ína yaná barano.’
‘E anoifon aránaó pasá bano.’ ” Eks 20:12-17; Diu 5:16-20
20 Máa síkan mai vanta ano Yisasin tiamemí, “Aru soe, séi ma iyampon táké eré tare ma e varúna mai man baya kayo máa minó bákuriyá uno.
21 Máa síkan Yisasi véin ódaren arunaná máden béin tiamemí, “Éi mana yaná o útúka ompo ei ona minó mo sarí ure vá ona ma ída van nanin banta mai moní ameno. Amiráka mae mai ínaimpáké inaru fáke kama yaná baran nompo eriveya séin tivákurono.” 22 Máa síkan mai vanta ano kokhon ona kaúdákaréin ará ano uman diyaimpin me ampiren oren mino.
23 Orivíkan Yisasi vei eyo iyampon kayo onen eúkiyan temí, “Ona ma kokhon kain ma vain banta ano Tiyarafenui yafisimpin ída kanaíen oferanten mino. 24 Máa síkan bei eyo iyampon kayo mai vaya van anúden orera íkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Tikhafana oe, banta ano ma Tiyarafenui yafisimpin ma oferan mai ákona yoran mino.* Manáa vompompin ena vaya asotú ukhen mino: “Kokhon ona ma varano van inikhein kéká ano ma Tiyarafenui yafisimpin ma oferan mai ákona yoran mino.” 25 Kameri ano ma ufi aimpin ódin mai uman dakhen mifo kokhon ona ma yákein kéká ano ma Tiyarafenui yafisin barufin ma ódin mai moéken uman mi yakhen mino.
26 Máa síkan beni eyo iyampon kayo anú duren betiyan ten orera emí, “Máan ma ukhantin maen mai iye ná Tiyarafenu ano kanaíen aviranten nafino.”
27 Máa síkan Yisasi vetí ankan kakháben temí, “Minó danápin banta ano ída kanaí inten mifo Tiyarafenu veyáká anan kanaí inten mino.”
28 Máa síkan Pita ano Yisasin mana vaya siamemí, “Ineno setí ankan minó daná me ifá uréi éin dakhafiyá uno.”
29 Máa síkan Yisasi semí, “Téi fura siré tiretin tiamé uno. Manáa vanta kayo ano ma sen má tenti kama vaya va san ma iniren afá aváen má ayofin má anóe afóen má iyampon má dunan ana vá ma me ampikharen maen 30 betí ankan ena mana antaretivá (100) baranten mino. Betí ankan ma varará para vantin Tiyarafenu ano vetí ankan ma fefa mantá ein danasinta esantaren kokhon daná aminten mino. Betí ankan kokhon má bá afá aváen má ayofin má anóe afóen má iyampon má dunan ana vá barantin maen manáa vanta kayo ano vetin namu avúavá uantanten mino. Máan uantiyaré intin ínaimpá ma yamú afoká intin ída kípan para oriyan ban aunan baranten mino. 31  * Mat 20:16; Ruk 13:30Baranten mifo aní maen oriyain nanin banta kayo ano ínainí intin ínainí maen oriyain nanin banta kayo ano anona aní inten mino.
Yisasi Ma Veyan Púaren E Mantan Nain Nan Ma Kanú Manaú Dádasí En Tein Baya Ino
(Matiu 20:17-19; Ruku 18:31-34)
32  * Mak 8:31; 9:31Máa siren ínaimpáké betí ankan e manten Yarusaremí ódono van aayana oren mino. Yisasin nare an oríkan beni eyo iyampon kayo ano kokhon ineine iyákan betí ankan ma avákuren noré ein nanin banta ano akhokho van en mino. Máan tíkan Yisasi sirantan kan orun kádan (12) eyo iyampon kayo ádun avían kaúden be ané ma afoká inain baya enádá evaránen tiamen mino. 33 “Yerusaremí ódé tifékun maen mana vanta ano Banta Anin maman monó ánon banta kayo vá man baya ma afová ukhein banta kayo vá ayampin kaintin béin aruan purono van betí ankan kó tiantanten mino. Béin ída Yutan banta anampin aminten mifo ena anan bantafin mi aminten mino. 34 Amintin maen betí ankan mano véin ayanavan baya sen akhare sen dafiyó ankamen uren béin aruan purinten mino. Aruan púdantin kanú manaú damú orivintin maen béi evaránen e mantanten mino.”
Yemisin Nú Yonin Nú Ano Ma Yisasin Inaein Baya Ino
(Matiu 20:20-28)
35 Máa sirákan Sebetin anin kanan Yemisin nú Yonin nú ano véi vaintá eriven temí, “Aru soe, berasan mana yana san ina urékuya éimai yanasí berasan usintano van muno.”
36 Máa síkan béi evaránen békanan tiamemí, “Tiré kanan téi nái yanasisá uantano vará iya fono.”
37 Máa síkan béin tiamemí, “Ínaimpáké ma éi ma kákan Kiní uvesí berasan pintena mana ano éin ayan kurompá kumanintin mana ano ayan ópá kumanintí ono van muno.”
38  * Mak 14:36; Ruk 12:50Máa síkan Yisasi evaránen békanan tiamemí, “Tiré kanan ma séi ma inaiyaona mai yaná ída siré kanan afová ukhe ono. Téi ma saréa ma nanuna kápifin tiré kanan kanaí neyá inká téi ma feranuna non pereyá inte rafono.”
39  * Apo 12:2; Rev 1:9Máa síkan békanan béin tiamemí, “Berasan kanaí onte uno.”
Síkan Yisasi vékanan tiamemí, “Pura ino saréa ma séi ma nanuna kápifin tiré kanan má maifin nan nono. Téi ma feranuna non tiré kanan má peran nono. 40 Máan tin nompo séin tiyan kurompá kumanintin tiyan ópá kumanintin ma in mai ída sen tina yaná ino. Tiyarafenu veyantái mai kumanin manáa vanta kayo aminten béi fefái vetin nina funtáadan ban mino.”
41 Máa síkan tiyan míkan eyo iyampon kayo ano iniren Yemisin nú Yonin nú anan uanten mino. 42  * Ruk 22:25-26Anan uantákan Yisasi vetí ankan arákan béi vaintá eríkan betin tiamemí, “Tiretí ankan afová ukha ono ánon banta kayo ma ída Tiyarafenurá ma mumunan iyain nanin banta kayorá ma yafisé iyain mai vetí ankani ákona vákan mi yafisé iyan mino. 43  * Mat 23:11; Mak 9:35Dafisiyan mifo siretí ankampin ída vá ma avúavá bano. Tiretí pinté ma kákaní ma ono van béi vá tiretíi yoran banta vá bano. 44 Mana ano ma siretíi ánon bantaí ma ono van béi vá minói miyan ída van doran banta vá bano. 45 Mai fara vara seyo, Banta Anin ma erikhein mai véin ayaen dóantano vará erikhen naino. Ída ino. Béi vanasi ayaen doren be aunan amintin mai ano kokhon nanin banta miyaní uren avirano van mino.”
Yisasi Ma Auu Yufúkukhein Banta Auu Kama Uantein Baya Ino
(Matiu 20:29-34; Ruku 18:35-43)
46 Betí ankan Yerikó barurá oren mino. Béi Yerikó me ampiren oríkan bei eyo iyampon kayo vá kokhon nanin banta kayo vá béi oriyákan Timeasin anin Batimeasin auu yufúkukhan aa akhempá kumanten banasi vaípá moni san inantiyaren mino. 47 Inantiyaren iníkan Nasaretíké Yisasi eriyan mino síkan béi avádóden oovaren temí, “Devitin anin Yisasi oe, séin nan éi arunan usintano.”
48 Máa síkan kokhoná banta ano véin asen temí, “Ei vaya fákano.”
Máa síkan mai vanta ano moéken avádóden enádá oovaren temí, “Devitin anin noe, séin nan éi arunan usintano.”
49 Máa síkan mairá Yisasi o mantaven temí, “Béin aresin erino.”
Síkan betí ankan mai auu yufúkukhein banta araren béin tiamemí, “Éin ará ano vá ákona ino. Éin ariyan mifo e mantano.” 50 Máa síkan béi vei au anamun me karúdaren e manten Yisasi vaintá oren mino.
51 Oríkan Yisasi véin tiamemí, “Éin náisá téi uantano vará inikhe fono.”
Máa síkan mai auu yufúkukhein banta ano véin tiamemí, “Aru soe, séi evaráné onarami iyá uno.”
52  * Mak 5:34Máa síkan Yisasi véin tiamemí, “Éini mumunan mano éin evaránen kama uanten mifo orono.” Máa siyain má manádá ano ainen béin auu kama uvin oniyáken Yisasin bákuren ayanafá oren mino.

*10:4: Diu 24:1-4; Mat 5:31

*10:7: Efe 5:31-33

*10:7: Manáa vompompin ída “be aná bá manafin kasukhen mino” sikhen mino.

*10:11: Mat 5:32

*10:15: Mat 18:3

*10:24: Manáa vompompin ena vaya asotú ukhen mino: “Kokhon ona ma varano van inikhein kéká ano ma Tiyarafenui yafisimpin ma oferan mai ákona yoran mino.”

*10:31: Mat 20:16; Ruk 13:30

*10:32: Mak 8:31; 9:31

*10:38: Mak 14:36; Ruk 12:50

*10:39: Apo 12:2; Rev 1:9

*10:42: Ruk 22:25-26

*10:43: Mat 23:11; Mak 9:35

*10:52: Mak 5:34