4
Pitaayɨ Joniyai Napuwawaayopo
Aihɨ Pitaayɨ Joniya taamɨ pɨwɨha isɨhiyai ausaapɨ kaundihɨ pɨrisihiya usa isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaunɨ amɨ aŋɨ awaindɨhandɨ jatohiyɨhiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ awaisɨhounɨ isɨhiya usa Satiyusihiyaunɨ napɨwɨ kuraapɨhɨ noaipawaayopo. Aihɨ aposerɨhurɨ jɨhɨ pɨwɨha satɨmɨ ausaamaise, “Jisaasiho napotatɨ japɨhɨ nepataise. Isɨ isɨhiya napohiyɨhiyaisangi japɨhɨ nepaitaapo,” tɨmɨ ausaamaise. Aihɨ Satiyusihiya napohiyɨhiyaapɨ wɨndɨ japɨhɨ namepaitaapo tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaasɨ kuramɨ pɨwɨhaapɨ itɨhɨtawaatopo. Itɨhɨtɨwɨ kuri isɨpɨ numwaasi niyauhɨ aimɨ ipɨho naihiyawaawɨ namapɨ ipotɨ pɨwɨha tɨtɨhemaitaatɨwɨ nehɨ numwaasisuwɨ napuwawaayopo. Aihɨ amɨ sura isɨhiya taahiyɨhiya kuramɨ pɨwɨha baiwɨ atɨwisawaayopo. Atɨwiwɨ baiwɨ kurɨ kiyai kaundiwaiwaapɨ gwɨnyaawaayopo. Aihɨ isɨhiya jɨhɨ pɨwɨha atiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaunɨ wanɨ pɨwɨha atiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaunɨ pɨhɨtɨwɨ ambɨpatɨ owehandɨ 5,000 kaiwɨhiya noaipawaayopo.
Aŋɨ Awaindɨhandamɨ Awaisawɨhiya Pitaayɨ Joniyai Pɨwɨha Nunjenɨwɨ Kaundawaatopo
Aihɨ bowihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya jɨhiyaunɨ amɨ gwɨnyaahiya mɨtɨhiyaunɨ amɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya Jerusaremɨhanda maasɨ ahoyanawaayopo. Ahoyanɨhauhɨ amɨ utaaho wo pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaamɨ pɨrisiho awaisɨho Anaasihotihɨ Kaiyapaasihotihɨ Jonɨhotihɨ Arekɨsandaahotihɨ amɨ isɨhiya usa Anaasihomɨhiyaatihɨ maasɨ ahoyanawaayopo. Ahoyanɨwɨ bindawaawɨ aposerɨhuri nepɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ ahɨwisawosawɨ satɨwɨ nunjenawaayopo. “Sahuraahɨ diyaamɨ watɨpɨhandɨ nesi sandɨ kiyamaise?” undɨwɨ nunjenawaayopo. Saundauhɨ Itɨpɨho Pitaahomɨ omaŋɨtɨtɨhɨ nga tisainjɨhɨ ko kiyai wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Sahɨ pɨrisihiyaatɨ isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaatunɨ gwɨnyaahiyaate, kɨmo utaamoai iwɨtatamana andɨtɨwiwɨha tɨtɨhɨwihotɨhandapɨ yahuraanyangi napitaimɨ tɨtɨhɨwise tɨwɨ sahɨ nanyisendaatɨwɨtowo? 10 Nasaretɨhandaahapɨ Jisasɨ Kɨraisihomɨ watɨpɨhandaahɨ kɨmoai yahuraaŋɨ tɨtɨhɨwihonɨhɨ nga tɨtɨhɨ bitondaise. Bitondaisɨ sahunɨ Isɨraherɨhiya usai maawɨ baiwɨ kɨmandapɨ gwɨnyaapɨse. Jisaasiso soai sahɨ tipɨ tipɨmandaahauhɨ napwihɨ Autaahaatɨho japɨhɨ jomaahɨpataatɨhapɨ ahowimatɨ aimɨ numwaase. 11 Iyataatɨ Jisaasiso sopɨ pɨwɨha satɨwɨ jɨpatɨpaiwɨ ahiyohɨhaare:
‘Sahɨ aŋaaŋɨ aŋɨmatohiyɨhiyaatɨ yasɨha* Tɨtɨhɨ pɨwɨha akaaha jɨpatɨpindisɨha “kɨma nawɨha sahɨ aŋaaŋɨ aŋɨmatohiyɨhiyaatɨ ponyase tɨwɨ mmopɨ nemahohɨha noaipatɨ aŋaaŋi andɨtɨwiwɨtandɨ anaahɨha watɨpɨha yasɨhandaise,” tatɨ katindɨmandɨ amɨ Judaahiya aŋaaŋɨ nawɨhaara yasɨha mɨhotɨwɨ aŋɨmatɨwɨhiyaasɨ kandapɨse. Iyataatɨ Jisaasihopɨ sɨwipatɨ namɨhanatɨ kandaase amɨ ko komɨ isɨhiyai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ aŋaaŋamɨ yasɨhaamatiyahoso. kɨmaapɨ ponyase tɨwɨ mmopɨ nemapɨ namahotɨha wanɨ noaipatɨ mɨhotɨrisatɨ isɨhiya usa nyamɨ yasɨha anaahɨha nawɨhaamatiyatɨ ahominatɨ watɨpɨha aundetɨhopɨ yaŋatɨhaatane,’ Aunɨhɨhɨrɨ 118:22
tawaatopo tɨwɨ ahiyohɨhaare. 12 Wo nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨho owetise. Jisaasiho naasohɨhɨ nanyamaitandɨ sawahoai gaapɨpataahɨ nunjendɨhaawe. Yapɨpataapɨhɨ nahataapɨpɨhɨ ambɨpatɨ wɨtɨ kataahɨ Autaahaatɨho isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨhatɨ apɨpaahɨ owetise. Nehɨ Jisaasiho naasomɨhatɨhɨhe,” undatɨ Pitaaho kaundataase.
13 Saundihɨ aŋɨ awaindɨhandamɨ awaisawɨhiya Pitaayɨ Joniya pɨwaatindɨhandɨ usonɨwɨ atisawaawɨ kiya yayawaayopo. Sandɨ yayohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe. Amɨ kurɨ sɨkurɨ kamaimɨ nehɨhurɨtamaahandɨ kandɨ nyapɨ yamaimɨ andɨtitɨmɨ bitotama pɨwɨha ausaamaiso tɨwɨ sandapɨ Yayawaayopo. Yayawaawɨ kurapɨ Jisaasihoaisamɨ maasɨ otɨpɨpatɨ kaimbɨmɨhurɨtamaame tɨwɨ kiya gwɨnyaawaayopo. 14 Aihɨ kiya utaaho auhɨrɨ maipɨtisɨho kurisa maasɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ bitosɨhɨ pɨwɨha wihoaaŋɨha kaundɨtotɨwɨha kamundɨwɨ bɨpi namɨhaawaayopo. 15 Namɨhaaposawɨ bɨpi bindawa kingwaasɨ sandɨ aŋɨndɨ bindawa pɨwaatohɨtɨndi namasi noaipapɨ bitoaitaatɨwɨ kaundawaatopo. Kaundauhɨ kingwaasɨ noaipasi niyauhɨhura kiya sawanaahɨhɨ bindawaawɨ satɨwɨ kanawaatopo. 16 “Nyahɨ surɨ utaamurisɨ napitɨwitɨhaawe? Isɨhiya nahatiya Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiya watɨpɨhandɨ awaindɨhandɨ kurɨ kaihɨ aimɨ mmonɨhauhɨ amɨ nyangisangi mmonɨhaayonɨ kandapɨ wɨndɨ namoaasɨtɨwaato,” nnawaatopo. 17 Aiwɨ kiya awaisawɨhiya kurapɨ satɨmɨhure tɨwɨ katawaatopo, “Yahuraaŋɨ Jisaasiho napotatɨ nepasi niyatɨ yamɨhapataatɨhɨ bindataatɨ komɨ aposerɨhuraanyamɨ ikwɨraatɨhɨ watɨpɨhandɨ nanyamihɨ auhɨrɨ maipɨtahoai tɨtɨhɨwiwɨhaayo tɨmɨhure. Isɨ kuramɨ katɨmɨ kaindɨhandɨ isɨhiya mmonawaawɨ kanɨwinjamɨ nowaawɨ gwɨnyaitaawɨ namawaatɨ kuri apɨpaahɨ Jisaasihopɨ isɨhiya usai kamundɨmɨse undɨtɨhaawo,” tɨwɨ pɨwɨha katɨwɨ ahiyawaayopo. 18 Aiwosawɨ kiya kuri japɨhɨ gaatɨwɨ numwaapɨ kiya kuri saundawaatopo. “Sahuraahɨ isɨhiyai Jisaasihopɨ katɨmunjamɨ wɨndɨ ausaapɨ kamundɨmɨse,” undɨwɨ kuri waapɨhundɨwɨ itɨhundawaatopo. 19 Itɨhundauhɨhandɨ kandɨ Pitaayɨ Joniya wihoaaŋɨha satɨmɨ kaundamaase, “Sahɨ satisaihɨ yahuraaŋɨ samɨha atɨsisaha Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha amusaasaihɨ sandapɨ Autaahaatɨho maaritatɨ mmonataatɨ gaare tɨtaindɨho? E samɨ pɨwɨha atisɨha minjapepihɨraha Autaahaatɨhoai atɨwisɨha komɨ pɨwɨha ausaasaihɨ kandapɨ ko maaritonɨhɨ gaatɨtaindɨho? Isɨ sahɨ sauramɨ maahɨwɨndɨ tɨtɨhɨ gaahande tɨwɨ sawanaatɨ gwɨnyaapɨse. 20 Amɨ yɨhoaaŋɨ aposerɨhuraaŋɨhɨ yɨhoaanyamɨ ndɨhaara mmonɨha atisonɨhɨ Jisaasiho katatɨ kaiwaiwaapɨ wɨndɨ namaamɨha kandɨnɨhɨ jinjapɨhɨ ausaito,” undamaase. 21 Undihɨhura isɨhiya aŋɨ awaindɨhandamɨ awaisawɨhiya satɨwɨ gwɨnyaawaayopo, “Kɨmandɨ watɨpɨmandapɨ isɨhiya nahatiya mmonawaawɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimaapɨ Pitaayɨ Joniyai maarɨho nunyawaayopo. Nunyawɨhiyaasɨ nyahɨ kuri newaatɨ napusaihɨ wiwa kiya itɨhinyatɨtaawo tɨwɨ Pitaayɨ Joniyai ipotɨhura saiwa japɨhɨ kaisaihaahɨ nyahɨ nasapuwaapanɨ kamaimɨse,” undɨwɨ bɨpi natɨwusaasawaayopo. 22 Isɨhiya nahatiya Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ waatɨ nɨwimaahotɨmandɨ apaapɨmaahe. Amɨ utaaho wo komɨ kɨnaungwɨha ikwahwɨmaindɨmwɨtihɨ jɨhaatɨ ikwahwɨmaindɨmwɨtihɨ siyatɨ sanausohoai Autaahaatɨho Pitaayɨ Joniyai watɨpɨhandɨ numwihɨ kurɨ koai tɨtɨhɨwisɨtɨhandapɨ Autaahaatɨho watɨpɨho gaahoe tɨwɨ komɨ ambɨpatɨ nɨwimaawaayopo.
Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Watɨpɨhandɨ Nepɨ Yamaiwɨ Pɨwɨha Ausaitaatɨwɨhandapɨ Autaahaatɨhopɨ Gaapundawaayopo
23 Aihɨ Pitaayɨ Joniya japɨhɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya ahoyanɨwɨ bimohɨpɨpɨhɨ numwɨ noaipamaise. Numwɨ noaipapɨ aŋɨ awaindɨhandamɨ awaisawɨhiya kuri kawisohɨwaiwaapɨ ausaapɨ kaundamaase. 24 Kaundihɨ atisawaawɨ nahatiya maarɨho naasohɨtihɨ Autaahaatɨhopɨ satɨwɨ gaapundawaatopo. “Awaisɨhoŋe, kɨnyɨ yamɨhapatunɨ yapɨpatunɨ durɨhɨrunɨ nahatewa gɨmunyainjɨwaiwaunɨ Ahaingɨhoŋe. 25 Iyataatɨ nyamɨ asɨho Daawitɨho kinyɨ otɨpɨpatɨho kinyɨ pɨwɨha biyatɨ atɨngisahoai katɨtandɨ kinyɨ Itɨpɨhora kɨnyɨ kaundinɨhɨ komɨ maahomwaaŋapɨ jɨhura satatɨ katisɨhaare:
‘Isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetamiya Awaisɨhopɨ napaapɨ apousataise?
Napaapɨ apowihɨ kiya nehɨhandɨ tiwɨtaatɨwɨ pɨwɨha kanɨwɨ tɨmanɨnawaayopo?
26 Aiwɨ yapɨhɨ nahatewaara jaawɨ bimohiyɨhiya nahatiya maasɨ ahoyanawaayopo?
Kɨmiya awaisawɨhiya ahoyanɨwɨ Awaisɨho Autaahaatɨhoaisunɨ komɨ Mwaaho Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Ahɨwisɨhoaisunɨ ipɨhatiwɨmaitaatɨwɨ sɨtɨwatawaayopo,’ Aunɨhɨhɨrɨ 2:1-2
tatɨ Daawitɨho katatɨ ahaisɨhaare. 27 Iyataatɨ Awaisɨhoŋe, sa pɨwɨha jɨhura katisɨha akɨte. Erotɨhotihɨ Pondiyaasɨ Pairotɨhotihɨ isɨhiya usa Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaatihɨ Judaahiyaatihɨ maasɨ kɨmatɨ aunahɨpɨmatɨ Jerusaremɨhanda ahoyanawaayopo. Ahoyanɨwɨ kinyɨ kimwaaho kinyɨ pɨwɨha biyatɨ atɨngisaho kinyɨ otɨpɨpatɨho gaaho Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Ahɨwingɨho Mesaiyaahoai tiwɨtaatɨwɨ pɨwɨha kanɨwɨ tɨmanɨnawaayopo. 28 Saiwɨ kiya kiyohɨtɨmandɨ sandɨ kɨnyɨ kinyɨ watɨpɨhandaahunɨ amɨ amɨtɨha gaahaaraahɨ jɨhɨ nepɨ tɨmanɨpɨ sapa noaipaitandɨ gwɨnyaahingɨmumwaaŋɨ kamwaaŋɨ kaiwɨ ahoyanɨwɨ Jisaasihoai kawiwɨ tiwawaayopo. 29 Aisɨ Awaisɨhoŋe, isɨhiya aŋɨ awaindɨhandamɨ awaisawɨhiya kanyatohɨwaiwaapɨ gwɨnyaapɨ nyahɨ kinyɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi kɨnyɨ wanɨ nyatatamanɨpɨ andɨtɨnyaipe. Andɨtɨnyaisamɨhɨ andɨtitaatɨ isɨhiyaapɨ yamaayaatɨ kinyɨ pɨwɨha angusaitaano. 30 Angusaasaihɨ kɨnyɨ nyangi kinyɨ watɨpɨhandɨ awaindɨhanda andɨtɨnyaipe. Andɨtɨnyaisamɨhɨ nyahɨ Jisaasiho kinyɨ otɨpɨpatɨho gaaho kinyɨ pɨwɨha biyatɨ atɨngisahomɨ ambɨpataahɨ isɨhiya timbɨpaisahiyai tɨtɨhɨwiwaatɨ watɨpɨhaiwa isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ kaitaano,” tɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundawaayopo.
31 Gaapundɨwɨ owetihɨ kiyaamɨ aŋɨhandɨ bimotɨhandɨ ahoainataise. Ahoainjɨhura Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ tisaitataise. Tisainjɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨndɨ yamaiwɨ andɨtitɨwɨ ausaawaayopo.
Jisaasihopɨ Isɨhiya Gɨwunyaahohiyɨhiya Maarɨho Naasohɨtihɨ Bindawaayopo
32 Aihɨ nahatiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kiyaamɨ maarɨhounɨ kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandunɨ naasɨ kandɨndaise. Aihɨ isɨhiya usa kiyaamɨ otɨhatɨhapɨ kahapaamapɨpaapɨ nyamɨhape tɨwɨ wɨndɨ kamaatopo. Owetise. Kahapaamapɨpa kiya isɨwasohɨpɨpaapɨ nahatiyaanamɨhape tɨwɨ namanɨnɨwɨ bindawaayopo. 33 Aihɨ aposerɨhiya Awaisɨho Jisaasiho napotatɨ nepasɨtɨhandapɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ pɨwɨha ausaawaayopo. Ausaapɨ satɨwɨ, “Wanɨ Jisaasiho asohoematatɨ bindataise,” tɨwɨ pɨwɨha isɨhiyai kaundawaatopo. Saiwɨ ausaahauhɨ Autaahaatɨho kiyai gaahandɨ waatɨ asakiyatɨ nunyatɨ kawɨsataise. 34 Iyataatɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ usa kahapaamapɨpaapɨ wɨndɨ nenoaahɨmetopo. Kiyaamɨ otɨhatɨhapɨhiya usa yapɨpatɨ aŋaaŋɨ osaataatisawɨhiya kapa isɨhiya usai nunyawɨ nawɨho newaayopo. Nawɨho so nehohɨho nesi nowaayopo. 35 Nesi nuwɨ aposerɨhiyai nunyawaayopo. Nunyauhɨ aposerɨhiya so nawo nesi isɨhiya kahapaamapɨpaapɨ nenoaahɨtisawɨhiyai nunyawɨ gaamawaayopo. 36 Aihɨ suraanɨhɨ utaaho kahapaamapɨpa nunyohiyɨhiyaamɨ wo bindataise. Komɨ ambɨpatɨ Josepɨhoe. Aihɨ koaisɨ aposerɨhiya ambɨpatɨ wɨtɨ Banapaasihoŋe undɨwɨ nusoaasawaayopo. Sandɨ Banapaasihoŋe undɨwɨ kiyaamɨhaara ambɨhundohɨtɨmandamɨ tanyaaha siyate, “Isɨhiyai pɨwɨha kaundatɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ andɨtɨwiwahore,” tɨwɨ katawaawɨ Banapaasihoŋe tawaatopo. Iyataatɨ Josepɨho so isɨhiya Ripaihiyaamɨhore. Iyataatɨ koaisɨ sanaatɨ yapɨpatɨ Saipɨraasihanda namohore. 37 Namohosɨ niyatɨ Jerusaremɨhanda bindataatɨ komɨ yapɨpatɨ isɨhiyai nunyatɨ nawɨho netaise. Netɨ isɨsisɨ niyatɨ aposerɨhiyai nunyataise.

*4:11: Tɨtɨhɨ pɨwɨha akaaha jɨpatɨpindisɨha “kɨma nawɨha sahɨ aŋaaŋɨ aŋɨmatohiyɨhiyaatɨ ponyase tɨwɨ mmopɨ nemahohɨha noaipatɨ aŋaaŋi andɨtɨwiwɨtandɨ anaahɨha watɨpɨha yasɨhandaise,” tatɨ katindɨmandɨ amɨ Judaahiya aŋaaŋɨ nawɨhaara yasɨha mɨhotɨwɨ aŋɨmatɨwɨhiyaasɨ kandapɨse. Iyataatɨ Jisaasihopɨ sɨwipatɨ namɨhanatɨ kandaase amɨ ko komɨ isɨhiyai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ aŋaaŋamɨ yasɨhaamatiyahoso.