13
Banapaasiyɨ Soriya Otɨpɨpatɨ Kaitaatɨmɨ Autaahaatɨho Ahɨwihɨ Isɨhiya Natɨwusaasauhɨ Daayamaise. Daimɨ Porɨho Namasatɨ Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Daayataise
Aihɨ aunahɨpatɨ Andiyokɨhanda isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ otɨhatɨhɨ usa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahohiyɨhiyaunɨ katɨwunjohiyɨhiyaunɨ bindawaayopo. Iyataatɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ siyate: Banapaasihotihɨ Simiyonɨhotihɨ komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Asɨhisɨhosɨ kotihɨ Rusiyaasiho aunahɨpatɨ Sairinihandaahapɨhotihɨ Maneyenɨho Erotɨhomɨ naisohosɨ kotihɨ Sorɨho siya Andiyokɨhanda bindawaayopo. Aihɨ kiya Autaahaatɨhomɨ maaritimumwaaŋɨ gwɨnyaapɨ mmondaatɨwɨ nandapa onaiwɨ bindawaawɨ Awaisɨhopɨ gaapundawaayopo. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho saundataase, “Sahɨ baiwɨ Banapaasiyɨ Soriyai satɨ otɨpɨpatapɨ ahɨwisawɨse. Iyataatɨ satɨ otɨpitɨ kaitaatɨmɨ nɨnɨ aimɨ ahɨwisonɨhure,” undataase. Undihɨ kiya kiyaanɨhɨ nandapa onaiwɨ bindawaawɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundawaayopo. Gaapundɨwɨ kurɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ naitaatɨmɨ kiya kuri ikwɨrɨ ahɨwisawɨ kuri natɨwusaasauhɨ nomaise.
Kurɨ Numwɨ Yapɨpa Saipɨraasihanda Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaamaise
Aihɨ kuri Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho natausaasihɨ nomaise. Numwɨ aunahɨpatɨ taunɨhandɨ Serusiyaahanda noaipamaise. Aihɨ kapɨhɨ Serusiyaahandaahapɨ kurɨ sipɨhandotɨ yamwaamaise. Yamwaasɨhɨ sipɨhandɨ numwaasi yapɨpatɨ wɨtɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahetipatɨ Sapɨraasihandaahapɨ notaise. Aihɨ kurɨ numwɨ yapɨpatɨ Saipɨraasihandamɨ aunahɨpatɨ Saramisihanda noaipamaise. Noaipapɨ kapɨhɨ Saramisihanda Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ gwaharaahonya kapɨhɨ ahoyanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨwɨ amɨ wapa kiyohɨpɨpɨhɨ kurɨ nandaapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaamaise. Aihɨ amɨ Jonɨho Maakɨho kuri andɨtɨwiwɨtandɨho maasɨ kurisa notɨ bindataise. Aihɨ kingwaasɨ yapɨpatɨ Saipɨraasihandamɨ aunahɨpɨhaiwaara daimɨ numbɨwɨ aunahɨpa Peposihanda noaipawaayopo. Noaipapɨ kingwaasɨ utaaho woai usonawaayopo. Utaaso so onaapɨpa kaiwa kaiwa kiyahore. Iyataatɨ ko Judaahosɨ satahore, “Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atindɨ netɨ ausaataayo,” tatɨ jaiwɨtahaiwa katahore. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ Ba Jisaasihoe. Iyataatɨ utaaho wo yapɨpatɨ Saipɨraasihanda ja bimisɨho komɨ ambɨpatɨ Sesiyasɨ Poraasihosɨ koaisa Ba Jisaasiho maasɨ bindataahore. Iyataatɨ Sesiyasɨ Poraasiho komɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ awaindɨhandɨ gaahandisahore. Aihɨ ko Banapaasiyɨ Soriyai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atitandɨ gaata numwaataise. Aihɨ Ba Jisaasiho onaapɨpa kaiwa kaiwa kaisɨhomɨ ambɨpatɨ pɨwɨha Gɨrikɨhaara nepemaipɨ Erimasihoŋe, undɨwɨ nusoaasawɨhosɨ ko siya gwɨnyaataise, awaisɨho yapɨpatɨ ja bimisɨho kuramɨ pɨwɨha atisataatɨ nepemaitatɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaitaiso tatɨ gwɨnyapenataatɨ namatɨ Banapaasiyɨ Soriyai ipɨhatisamataise. Aihɨ Sorɨho komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Porɨhoe tɨwɨhosɨ komɨ omaŋɨtɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho waatɨ tisaitahore. Tisaitahosɨ waatɨ biyatɨ Erimaasihoai iwinjatataatɨ saundataase. 10 “Kɨnyɨ Bwaasɨrɨhɨramɨ mwaahoŋe. Iyapaapɨ Autaahaatɨho gaahaiwa nanyamihɨhaiwa nepɨ nopɨsasapaise. Iyapaapɨ kɨnyɨ nahatewa jaiwɨtɨtaatɨwɨhaiwaunɨ nahatewa maipɨhaiwaunɨ kinyaapɨhɨ tisaitamataise. Aihɨ jinjahɨra kɨnyɨ Awaisɨhomɨ pɨwɨha akɨtɨhaapɨ nepemaipɨ jaiwɨtahe tapaase. 11 Aisɨ atime. Wanɨ kɨmura kuraanɨhɨ Awaisɨho naaŋɨhandɨ gi nahinyonɨhɨ kinyɨ ndɨha niyotɨtaise. Niyotonɨhɨ kɨnyɨ ipɨhoai wɨndɨ maawinjapɨ otɨhɨ wonjɨ bimɨtaise,” undatɨ Porɨho koai kaundataase. Kaundihɨ ketɨ kuraanɨhɨ wɨndɨ tɨwipatɨ asɨhatahatamatiyahandɨ nasatɨ komɨ ndɨhai namaasamataise. Namaasamasɨhɨ ko naharisatɨ asasihoaaŋɨ notaise. Iyataatɨ koai isɨhiya ikwɨra iwipɨ daihɨra nepɨ nunjɨtaatɨwɨhiyaapɨ daataise. 12 Aihɨ yapɨpatɨ Saipɨraasihandɨ ja bimisɨho sandɨ mmonataatɨ Awaisɨhomɨ pɨwɨha atisɨhaapɨ akɨtɨhaare tatɨ komɨ maarɨho wɨndotaise. Aihɨ ko Jisaasihopɨ gɨwunyaataise.
Poriyɨ Banapaasiya Aunahɨpa Andiyokɨhandɨ Wɨndɨ Yapɨpatɨ Pisitiyaahanda Ahetipata Otɨpɨpatɨ Kiyamaise
13 Porɨhotihɨ koaisamɨ maasɨ naisururɨtihɨ aunahɨpatɨ Peposihanda namasi sipɨhandɨ nesi yapɨpatɨ Pambiriyaahandamɨ aunahɨpatɨ Pegaahandaahapɨ nowaayopo. Nuwɨ noaipapɨ Jonɨho Maakɨho kuri kapɨhɨ namasi japɨhɨ Jerusaremɨhandaahapɨ niyataise. 14 Aihɨ kurɨ Pegaahanda namasi numwɨ yapɨpatɨ Pisitiyaahandamɨ aunahɨpatɨ Andiyokɨhanda noaipamaise. Noaipapɨ Judaahiyaamɨ Sapaatɨhandetɨ Judaahiyaamɨ aŋɨ gwɨharaahandaatɨhɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundohɨpɨpɨhɨ nandaapɨ bindamaise. 15 Bimihɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Mosesihoai numwihɨ ahaisɨhaamunɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiyaamɨhaunɨ wihoaaŋɨha ahoyawɨ awɨtawaayopo. Awɨtɨwɨ owetihɨhura ipotɨ aŋɨndamɨ mɨtɨhiya pɨwɨha satɨwɨ Poriyɨ Banapaasiyaapɨ nusoaasawaayopo. “Naisohuraahe, sɨhoaahɨ pɨwɨha wa isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ andɨtɨwipɨ katɨtaatɨmaahɨ gaasɨ sɨhoaahɨ ausaapɨ kanyatɨtaatɨme,” undɨwɨ pɨwɨha nusoaasawaayopo. 16 Aihɨ Porɨho dotɨ isɨhiya pɨwɨha namɨhaapɨ komɨ pɨwɨha atɨwitaatɨwɨ ikwɨrɨ autaahɨ ahiyatosa sata kaundataase, “Sahɨ Isɨraherɨhiyaatunɨ amɨ Isɨraherɨhiyaamatɨmetahiyaatɨ Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundohiyɨhiyaatunɨ sahɨ nahatiyaatɨ wanɨ nisɨ pɨwɨha atinjatɨwɨse,” undataase. Undihɨ kiya atinjatauhɨ Porɨho saundataase. 17 “Isɨraherɨhiyaanɨnɨ kɨmiyaanamɨ Autaahaatɨho nyamɨ asoyaapɨ nisɨhiyaimatɨtotatɨ kiyai ahɨwisataise. Aihɨ kiya yapɨpatɨ usaamɨhatɨ Isipɨhanda bimauhɨ Autaahaatɨho kiyaisatɨtihɨ kiya noaipapɨ taahiyɨhiyaimatawaayopo. Aihɨ ipotɨhura komɨ watɨpɨhanda satɨ yapita namɨhaatɨ numwaasi niyataise. 18 Aihɨ satɨ yapɨpatɨ isɨhiya owehataatɨhɨ numwaasi naihɨ kiya maipɨhaiwa kiyauhɨ Autaahaatɨhoai poundataise. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ poundindɨhandɨ ahotɨmɨ naihɨ kɨnaungwɨhaiwa ikwauhwɨ maindɨmwɨtihɨ jɨhaatɨ ikwauhwɨ maindɨmwɨtihɨ siyahaiwa 40 kiyatɨ sanausotaise. 19 Aihɨ Kanaanɨhanda isɨhiya pɨwɨha ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ yahurɨtahaiwa 7 kiyahaiwa pɨwɨha yɨyandɨhɨ pɨwaatɨwɨhiya taahiyɨhiya bindawaayopo. Bimauhɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyai watɨpɨhandɨ numwihɨ kiya nuwɨ kiyai niyapɨ tipɨ owemapɨ gaamawaayopo. Aihɨ Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyai yapɨpatɨ satɨ noaipatɨ tɨtɨhɨ kiyaamɨhatimatɨtandɨ nunyataise. Aihɨ kiya Isɨraherɨhiya Isipɨhanda bimambɨwɨ amɨ kapɨhɨ namasi yapɨpatɨ isɨhiya owehata naiwɨ bimambɨwɨ amɨ kapɨhɨ namasi naiwɨ Kanaanɨhanda noaipapɨ kapɨhɨ bindawaawɨ isɨhiya Kanaanɨhandaahiyai tipɨ yapɨpatɨ nepɨ bindawaayopo. Saiwɨ kapɨhɨ kapɨhɨ bimaamɨ nasauhɨ kɨnaungwɨha pɨhɨtatɨ 450 kiyatɨ sanausotaise. 20 Sanawihɨ bimauhɨ ipotɨhura Isɨraherɨhiyai andɨtɨwiwɨtaatɨwɨhiyai kɨhaara kɨhaara koai koai Autaahaatɨho ahɨwisataise. Ahɨwihɨ kiya Isɨraherɨhiyai iwɨtatamanɨwɨ andɨtɨwipɨ bimaamɨ nuwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨropetɨho Samwerɨho noaipasɨhura namɨhaawaayopo. 21 Aihɨ suraanɨhɨ Samwerɨho bimihɨ Isɨraherɨhiya nuwɨ kiyai winjaatɨ bimɨtandɨhopɨ woai ahɨwise undɨwɨ Samwerɨhoai kaundawaayopo. Kaundauhɨ Samwerɨho Autaahaatɨhopɨ gaapundihɨ namatɨ Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyai iwinjaatɨ bimɨtandɨho awaisɨho Kisɨhomɨ mwaaho Sorɨhoai ahɨwisataise. Iyataatɨ Sorɨho so isɨhiya Benjaminɨhomɨhiyaamɨ namwiyaatɨwɨhiyaamɨhore. Aihɨ Sorɨho Isɨraherɨhiyai iwinjaatɨ bimihɨ kɨnaungwɨhaiwa pɨhɨtatɨ ikwauhwɨ maindɨmwɨtihɨ jɨhaatɨ ikwauhwɨ maindɨmwɨtihɨ 40 kiyatɨ siyahaiwa sanausotaise. 22 Aihɨ ipotɨhura Autaahaatɨho Sorɨhoai nemataise. Nematosa Daawitɨhoai ahɨwihɨ ko noaipatɨ awaisɨhoematatɨ kiyai iwinjaatɨ bindataise. Aihɨ Autaahaatɨho Daawitɨhopɨ sata kandaase, ‘Daawitɨho Jesihomɨ mwaaho nisɨ maaritohɨrɨhɨretɨ ninjapepihɨratɨ kaitaihɨ nɨnɨ usonataatɨ kopɨ maaritataayo,’ ndaase. 23 Iyataatɨ jɨhura nyamɨ asoyaisɨ Autaahaatɨho kaitandɨ kaundindɨhandɨ kandɨ kiyatɨ Daawitɨhomɨ jɨtɨpatɨ napipatetapɨ Isɨraherɨhiyaanangi japɨhɨ nanyamaitandɨho Jisaasihoai Autaahaatɨho ahɨwisataise. 24 Jɨhura Jisaasiho otɨpɨpatɨ sangɨ namasatɨ kaihɨhura Jonɨho pɨwɨha ausaatɨ Isɨraherɨhiya taahiyɨhiyai kaundataase. Kaundataatɨ sata kaundataase, ‘Sahɨ samɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa namapɨ nepemaitɨwɨ waapoho nepɨse,’ undataase. 25 Jonɨho komɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ owemaitandɨ detɨtihɨ sata kaundataase, “Sahɨ nisapɨ diyaamahoe tɨwɨ gwɨnyaawaayopo? Iyataatɨ utaaho wopɨ napɨtaiso tɨwɨ jaawɨ bimohɨhonɨnɨmaahe owe. Aisɨ sahɨ atiwɨse. Wo utaaho nisɨ ipotɨ napɨtaise. Iyataatɨ komɨ otɨpɨpatɨhonɨnimatɨtɨ otɨpɨpatɨhiya kiyohɨwaiwa wɨndɨ kaindɨ nambɨtɨtɨ asuipatɨ nausohaamaamaito.
26 “Isɨ naisɨhiyaate, sahɨ Abɨraahamɨhomɨhiyaatɨtihɨ amɨ Isɨraherɨhiyaamatɨpɨmetahiyaatɨ Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundohiyɨhiyaate, pɨwɨha nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨhandapɨha aimɨ Autaahaatɨho nusoaasihɨ Isɨraherɨhiyaanapɨ napise. 27 Napihɨhandɨ kandɨ isɨhiya Jerusaremɨhandaahiyaunɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandamɨ mɨtɨhiyaunɨ wɨndɨ baiwɨ Jisaasihopɨ nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨhoe tɨwɨ gɨmunyaahopo. Aiwɨ kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhura ausaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha jɨpatɨpiyohɨha kiyaamɨ Sapaatɨhandɨ nahatewetɨ awɨtohɨhaapɨ wɨndɨ baiwɨ gɨmunyaahopo, owetise. Aiwɨ kiya Jisaasihopɨ napone tɨwɨ katauhɨ Jisaasihoai tiwauhɨ napotaise. Aiwɨ kiya sandɨ kiyawaawɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha Jisaasihopɨ yaawatɨ naaŋɨhandɨ naitaise tɨwɨ katohɨmumwaaŋɨ kamwaaŋɨ tɨtɨhɨ kiyahaayo tɨwɨ wɨndɨ baiwɨ gɨmunyaahopo, owetise. 28 Aihɨ Jerusaremɨhandaahiyaunɨ aŋɨ awaindɨhandamɨ mɨtɨhiyaunɨ Jisaasihoai tiwɨtaatɨwɨ komɨ maipɨhandɨ kaindɨhandɨ wɨndɨ monɨhopo. Wɨndɨ monawaahandɨ kandɨ Pairotɨho Jisaasihoai nehɨhandɨ kiyatɨ tiwɨtotɨwɨ kaundawaatopo. 29 Iyataatɨ jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya pɨwɨha katɨwɨ jɨpatɨpiyohɨmumwaaŋɨ kamwaaŋɨ kaiwɨ aimɨ owetihɨ Jisaasihoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetapɨ nepɨ jomaahɨpatɨ wɨtɨ isɨhiya kaiwɨhataatɨhɨ ahiyawaayopo. 30 Ahiyauhɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho ahowimasɨhɨ Jisaasiho japɨhɨ nepataise. 31 Nepasi yamɨhapataatɨhapɨ wɨndɨ tɨtɨhɨ ketɨ namaise. Namaayatɨ bimihɨ isɨhiya Garirihanda namasi Jerusaremɨhanda jɨhura daayawaasohiyɨhiya komɨ otɨpɨpatɨhiya Jisaasihoai asisɨha pɨhɨtɨwɨhaiwetɨ usonawaayopo. Aihɨ isɨhiya siya Jisaasihoai usonɨhohiyɨhiya komɨ kaiwaiwaapɨ ausaapɨ Judaahiyai taawɨ kaundawaatopo. 32-33 Aihɨ yɨhoaaŋɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiya maaritɨtaatɨwɨha ausaaha kasatahaato. Pɨwɨha isɨhiya maaritɨtaatɨwɨha siyahaare, Autaahaatɨho Jisaasihoai japɨhɨ ahowimatɨ numwaataise. Iyataatɨ sandɨ jɨhura nyamɨ asoyai akɨtɨnɨhɨ kaitandɨ pɨwɨha kaundisɨha wanɨ nyangisaapɨhɨ akɨtɨhandɨ kiyataise. Iyataatɨ Daawitɨhomɨ pɨwɨha Aunɨhɨhɨramɨ utɨpɨhandɨ kasɨnɨhandaatɨhɨ Jisaasiho japɨhɨ nepaitandɨhandapɨ katatɨ ahaisɨha satahaare:
“Nɨnɨ gi ahohimatɨ japɨhɨ nangɨmaahonɨhɨ kɨnyɨ noaipapɨ nisɨ maasɨhɨhoŋɨ akohoŋɨtinɨhɨ nɨnɨ noaipatɨ gapɨhonɨnimatataayo,” Aunɨhɨhɨrɨ 2:7
tatɨ Autaahaatɨho katihɨ Daawitɨho jɨpatɨpiyatɨ ahaisɨhaare. 34 Jisaasiho wɨndɨ namaapwɨtandɨ Autaahaatɨho japɨhɨ koai ahowimatɨ numwaataise. Aihɨ sandapɨ Autaahaatɨho Jisaasihoai kaundɨtandɨhandapɨ Aisaiyaahoai Autaahaatɨho netɨ gɨwunyaasɨhɨ Aisaiyaaho sata ahaisɨhaare:
“Nɨnɨ gaahaiwa nɨwahonisɨhaiwa jinjapɨhɨ ahotɨtandɨhaiwaapɨ Daawitɨhoai kaundohɨwaiwa gisunɨ isɨhiya kinyapɨ gɨhunyaasaihɨhiyaisunɨ nasamɨto,” Aisaiyaaho 55:3
tatɨ Autaahaatɨho Aisaiyaahoai netɨ gɨwunyaasɨhɨ ahaisɨhaare. 35 Iyataatɨ Aunɨhɨhɨrɨ Samɨhandɨ wɨndaatɨhɨ Daawitɨho Autaahaatɨhoai sata kaundatɨ ahaisɨhaare:
“Kɨnyɨ kinyɨ otɨpɨpatɨho pɨwɨha atingisatɨ kaisɨhomɨ ambɨpatɨ kiyatɨ namasaatɨtandɨ wɨndɨ namaamaitaise,” Aunɨhɨhɨrɨ 16:10
undatɨ ahaisɨhaare. 36 Sa pɨwɨma sata ahaisɨma Daawitɨhopɨhaamaahe. Daawitɨho Autaahaatɨhomɨ maaritirɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨra isɨhiyai andɨtɨwiwatɨ kiyataise. Kiyatɨ bimainjatɨ ipotɨhura napwihɨ satoyai ahiyohɨpɨpɨhɨ ahiyauhɨ namasaatataise. 37 Iyataatɨ wanɨ Autaahaatɨho jomaahɨpataatɨhapɨ ahowimatɨ japɨhɨ numwaasɨhɨ so wɨndɨ komɨ ambɨpatɨ namaamasaatise. 38 Aisɨ naisɨhiyaate, Jisaasiho so napotatɨ japɨhɨ nepasɨtɨndaahɨ Autaahaatɨho samɨ maipɨhaiwa nesamaitandɨhandapɨha pɨwɨha yɨhoaaŋɨ ausaaha kasatahaato. Aisɨ sahɨ sandapɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. 39 Iyataatɨ isɨhiya Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrohiyɨhiyaamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho wɨndɨ nemwaamaitaise. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhoaisangi kiyai wɨndɨ isɨhiyaatɨ tɨtɨhɨ ainahiyɨhiyaate mundɨtaise. Iyataatɨ Jisaasiso sopɨ isɨhiya nahatiya gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho nemwaitaise. Nemwatosatɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ, “Sahɨ tɨtɨhɨ ainahiyɨhiyaate,” undɨtaise. 40-41 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho netɨ gɨwunyaasɨhɨ kiya pɨwɨha wa satɨwɨ jɨpatɨpiyohɨhaare,
“Nisapɨ sisɨpɨtohiyɨhiyaate, sahɨ atiwɨse, sahɨ bimisaihɨ nɨnɨ kaitandiyohɨtɨhandɨ kaito. Kaisanɨhɨ isɨhiya usa sandapɨ ausaapɨ baiwɨ kasatisaihaahɨ sahɨ wɨndɨ gɨmunyaitaapo. Aiwɨ sahɨ sandapɨ napinde tɨwɨ baiwɨ gɨmunyaawaawɨ napwɨtaapo,” Ibɨruhiya 1:5
tatɨ Autaahaatɨho kiyai netɨ gɨwunyaasɨhɨ kiya ahiyohɨhaare. Ahiyohɨhaasɨ sahɨ jaawo. Wiwa Jisaasiho kaiwaiwaapɨ wɨndɨ baiwɨ gɨmunyaapɨpano. Jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya katohɨwɨmaiwa wiwa sangisaapɨhɨ napɨtaiso,” undatɨ Porɨho kaundataase. 42 Aihɨ Porɨho sata kiyai kaundamapɨ Banapaasihoaisamɨ aimɨ noaipasi naihɨ isɨhiya kuri satɨwɨ kaundawaatopo, “Judaahiyaanamɨ Sapaatɨhandɨ ipotɨhandetɨ japɨhɨ sɨhoaahɨ namɨ sa pɨwɨha kanyatisɨhaamɨ waatɨ jahɨra ausaapɨ kanyatɨtaatɨme,” undawaatopo. 43 Aihɨ isɨhiya usa aŋɨ awaindɨhandɨ namasi aŋɨpɨpɨhapɨ niyauhɨ usa taahiyɨhiya Judaahiyaunɨ amɨ isɨhiya usa Judaahiyaamatɨmetahiya Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundohiyɨhiyaunɨ Poriyɨ Banapaasiyai nuwipinjai nowaayopo. Nuwipinjai niyauhɨ kiyai Porɨho pɨwɨha andɨtɨwiwɨha saundataase, “Autaahaatɨho aimɨ gaahandɨ nasamihɨ newaayowɨ kɨmandɨ gaamandɨ nehotɨmandetɨ andɨtitɨwɨ bimaawɨse,” undataase. 44 Aihɨ judaahiyaamɨ Sapaatɨhandɨ ipotɨhandetapɨ kuri kaundohɨtɨhandɨ aimɨ noaipasɨhɨ kandetɨ isɨhiya nahatiya satɨ aunahɨpitahapɨhiya Awaisɨhomɨ Pɨwɨha atitaatɨwɨ napɨwɨ ahoyanawaayopo. 45 Ahoyanɨhauhɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya mɨtɨhiya mmonawaawɨ isɨhiya nahatiya Poriyɨ Banapaasiya kaundirɨhɨretɨ japepihɨrauhɨ sandapɨ kiya mɨmaipaiwɨ kuri usonawaayopo. Aiwɨ kiya Porɨhomɨ pɨwɨha kaundisɨhaapɨ jaiwɨtahe tɨwɨ sisɨpɨtawaatopo. 46 Aihɨ Poriyɨ Banapaasiya yamaimɨ pɨwɨha ausaapɨ satɨmɨ kaundamaase. “Jɨhura aposerɨhiyaanangi Autaahaatɨho sanyatataase, ‘Judaahiyai nisɨ pɨwɨha jɨhɨ ausaapɨ kaundɨwɨse,’ nyatihɨ atisahaawɨ amɨ yɨhoaaŋɨ tɨtɨhɨ kɨretɨ kiyaha sangi ausaaha pɨwɨha kasatahaato. Ausaaha kasatonɨhandɨ kandɨ sahɨ pɨwɨha kaisɨ ahosumwawaayopo. Ahosumwawaawɨ sahɨ asɨyɨhiyaatimatɨwɨ kiyaatɨnɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ wɨndɨ namaito tɨwɨ nanyɨsawaayopo. Aisɨ sahɨ atiwɨse, wanɨ yɨhoaaŋɨ sangi Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaaha kamaasatɨto. Iyahaawɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨmetahiya aunahɨpatɨ kɨmata bimohiyɨhiyai ausaaha kaundɨtɨhaawe. 47 Iyataatɨ Awaisɨho komɨ pɨwɨha atiwɨ ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiyaamɨ maahomwaaŋapɨ katisɨha aposerɨhiyaanangi sanyatataase:
‘Nɨnɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨmetahiyaapɨhɨ sisɨha nausaatahaamatiyahongi ahɨngisataayo. Isɨ kɨnyɨ isɨhiya yapɨhɨ nahatewaaraahiyai nausainjɨtɨhandɨ nunje. Nunjisamɨhɨ Autaahaatɨho kiyai japɨhɨ numwaitaise,’ tatɨ Awaisɨho pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiyaamɨ maahomwaaŋapɨ katisɨha kanyatataase,” undɨmɨ kaundamaase. 48 Isɨhiya Judaahiyaamatɨmetahiya sa pɨwɨha atisawaawɨ kiya asakaiwɨ maaritawaayopo. Iyawaawɨ kiya Awaisɨhomɨ pɨwɨhaapɨ gaahaare tawaatopo. Aihɨ Autaahaatɨho isɨhiya jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨ ahɨwisawɨhiya kiya baiwɨ atiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo. 49 Iyataatɨ Awaisɨhomɨ pɨwɨha satɨ yapitaahɨ gaamatɨ notɨ noaipasɨhɨ isɨhiya atiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo. 50 Aihɨ asɨhiya usa Judaahiyaamatɨmetahiya ikɨpɨpa pɨhɨta ahusotahiya Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundawaayopo. Aihɨ Judaahiyaamɨ aŋɨ gwɨharaahaiwaamɨ mɨtɨhiya dopawɨ asɨhiya siyaisunɨ aunahɨpatɨ Andiyokɨhandaahapɨ awaisawɨhiyaisunɨ Poriyɨ Banapaasiyaapɨ apousɨhaiwa kiyai kaundawaatopo. Kaundauhɨ kiya Poriyɨ Banapaasiyaapɨ apowihɨ kuri kiya maipɨhaiwa kawiwɨ kiyaamɨ aunahɨpataahapɨ itɨhɨtɨwɨ natɨwusaasauhɨ kurɨ kapɨhɨ namasi nomaise. 51 Aihɨ kurɨ nomaamɨ kuramɨ auhɨrepɨ yapɨpatɨ ikwaatɨpɨho ahusotimbɨpa tɨwɨhaapɨ nemamaise. Sandɨ kurɨ kaindɨndɨ kiya Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ ahosumwahauhɨ namɨhanɨmɨ kiyamaise. Kaimɨmapɨ aunahɨpatɨ Aikoniyamɨhandaahapɨ nomaise. 52 Aihɨ Andiyokɨhandaahapɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya asakaiwɨ maaritauhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kiyaapɨhɨ tisaitataise.