10
Peter-hu Jew raje jiadeje röhu saꞌa gö raje Cornelius gaꞌi vaꞌade jöhoje.
Peter-ro Simonꞌo gemuore hijamu iae ae gemuëro arue Caesarea amore hijëꞌe jiadeje. Hesi ihoho Cornelius jiadeje. Cornelius bogo Jew rajoho jioꞌi hu muorovo simano vaejaje aëro jiëꞌëro muorovo aribövi ioroꞌioroho ma-gemuoro buꞌöromo hijëꞌëro ëhi muebejëvonövadeje. Ëmuorovo aribövi gemuore buꞌöjare jabesi ihoho Italy muorovo aribövie jiadeje. Röhu Cornelius God mae uehorovaje ae jiadeje. Huꞌo hesi agane ahoꞌo jaburo God rajahinövareje. Huro Jew rajo aribövioho huë baejëvoromo ajëminövo God-are örire jöe jövonövadeje. Ëhi jiëꞌe ae jiadeje.
Ëhi jiëꞌe aëro jiëꞌëro iae majae sanuovamu gagoro Cornelius-ro niaꞌovoꞌiraeromo ma-samaro gavadeje God-are anerae gemuëro rovamu. Rueromo uahijo: Cornelius-ajo. Cornelius-ajamu hegorovo Cornelius-ro aneraho juhuonamiromo ërimahoromo uavadeje: Ja diehi uehorovoromo rovanuëjo. Rovanuëꞌego anerahuro uahijo: Jaehu God-are örire jö jövanuoho ae gö huë baejëvanuoho ëho God-ro ejahoromo ja mae uehorovavajëjo. Ëhuni ae gö rëmöꞌöjego rue Joppa amore vaꞌarëjo ae gemu Simon hesi iho göho Peter-ro rueröhe höjo. Simon Peter-ro Simon göhuꞌo mi sino mae avohaje a hesi osae gemuore ma-jahuri hijajëjo. Hesi javuoho sö jovo bëhire jiajëjo. Anerahuro ëhi majahinugoromo vaꞌamu gagorovo Cornelius-ro hesi osa muebejaharue ae niöꞌiro o muorovo ae gemuëro ëhi ruejöro jöe nugöꞌöjadeje. Ëmuorovo aho God mae uehorovoromo Cornelius huꞌo gemu mae juvoromo ajamijaje ae jiadeje. Ëaho niöꞌi gemu rueruomamu Cornelius-ro diehi ëꞌamu gavade jöho majëhiromo rëmöꞌöjamu Joppa amore vaꞌareje.
Nërö ë ariböviohuro örëro vaꞌoromo Joppa suorovoꞌi rovareje. Suorovoꞌi rovamu gavëꞌi majae ririre rabuꞌe jiamu gagorovo evare Peter-ro ruhëre javu döre ajiomoromo hitavëꞌëro raromaruire ë hijadeje God-are örire jöe jövoꞌirovo. 10 Hiromo hömamu hegorovo ae uëvadeje: Ie avohoromo bojemirego na iꞌiröjo. Iꞌirö uëvamu hegoro ioho avohahareje. Ioho avohahamu hu nune jioromo niaꞌovoꞌiraejadeje. 11 Niaꞌovoꞌiraeromo gavadeje öꞌidöho arorovoꞌego niögu vaꞌëne inömo böröme veneguöruvëꞌoho hesi bëhire ruvebi raromamu. 12 Raromamu gavëꞌi gavadeje saꞌare jijihaje maje gö gö sigobe jeꞌo uge rabe rabe niögu vaꞌëne inömo hesi döre jioꞌamamu. 13 Jioꞌamamu gagorovo hejadeje uavavamu: Peter jero riꞌöromo muoꞌamoromo ijëjo. 14 Ijëjamu hegorovo Peter-ro uavadeje: Bada bogajo. Jew rajo noehu bogo ijarue i sisëho bogo mae bogo ibe rovëꞌe jevajëjo jögore ahojöëni. 15 Peter-ro ëhi uanugoromo hejadeje röhu maho uavavamu: O-ajo. God-hu sisë barëjëꞌe hö uvoromo jiovëhëꞌe mioho raboho ëho nadi uvorëjo: Sisë höjo. 16 Vae niöꞌi gemu ëhi jiëꞌe muoho Peter-ro gaꞌi hijuvo evare gavadeje ë inömoho sionëro öꞌidöre baꞌojiomamu.
17 Baꞌojiomamu gagorovo Peter-ro hesi uehorovoromo uvadeje: Niaꞌovoꞌiraeromo gavode hesi bëhoho rabe höjo. Hesi bëhoho rabe hö uvamu iae nume Cornelius-are ariböviohuro Simon-are osaho dinöꞌe jiaje jöho hejëꞌëro ë osa hesi ojanore ro riravareje. 18 Riravoromo ma-darugoꞌo uvareje: Na ae ihe Simon Peter ëho jiajëjo.
19 Ëhi uvamu iae Peter-ro niaꞌovoꞌiraeromo gavade mu hesi bëhoho uehorovëꞌe hijamu gavëꞌi God-are Aruꞌahohuro hu uavadeje: Hejëjo. Ae niöꞌi gemu jaburo ja nahavaruëjo. 20 Riꞌö abueꞌi nadi uvonëjo: Saꞌae gö raje jëvoꞌego bogo vaꞌejö uvoꞌi ma-vaꞌonëjo. Naro rëmöꞌöjamu rovare höjo. 21 Ëhi uavamu hegorovo Peter-ro abueromo nume rovare aho uëvadeje: Jemë nahevarujoho na aviae jevajëjo. Jemë rabe nëgamu rovarije höjo. 22 Rovarije höjamu uavareje: Muorovo simano vaejaje ae Cornelius-ro uövuamu rovare höjo. Hu a mae God mae uehorovaje ae höjo. Ëhuni Jew raje ae ahoꞌobëhe jaburo hesi örire mae uehorovarue höjo. Ëhi jiëꞌego God-are anerae gemuëro rueromo Cornelius uavade höjo: Jero uavego Peter rueꞌirajo jöe majahijego heꞌirane höjo. Ëhuni rovare höjo. 23 Ëhuni rovare höjamu hegorovo Peter-ro uëvadeje: Osaro ro raromoromo vahiromego momoröꞌörëjo.
Ëhi ëꞌëꞌëro nëröho Peter-ro riꞌöromo jabuꞌo vaꞌadeje. Röhu Joppa raje Iesuare ö muenoꞌo ioroꞌiorohuro huꞌo vaꞌareje. 24-27 Vaꞌaroho vaꞌo nëröho Caesarea amore suorovareje. Amore suorovoromo Cornelius-are osare vaꞌiaꞌamu Cornelius-ro Peter birohoromo uvadeje: Peter God vaꞌëne höromo hesi bëhire saꞌare ague aho hiromo Peter rajahijadeje. Rajahijamu gagorovo Peter-ro Cornelius banigojiomoromo uavadeje: Nadi ëhioho ëꞌi ma-riꞌöromo döro namijëjo. Na bogo God jevoꞌi ma-ae jevajëjo. Ma-ae jevajë uanugoromo huꞌo Corneliusꞌo jöe jörovobe osare vaꞌoromo Peter-ro gëvade Cornelius-are agane aemoꞌaeme ruejöro uëvadoho ae ahoꞌobëhe gagovoromo gemuore raromoromo muebejamu. 28 Muebejamu gëgorovo uëvadeje: Iae jemëꞌo gavarujëjo Jew rajo noehu saꞌa ioroꞌioro rajo jemëꞌo gemu mae jijihoꞌiröhoho o jemesi osare vaꞌiröhoho nosi öroho tugohahuëꞌe höjo. Ëhi höjo röhu God-ro na röjehiromo uevëꞌe höjo: Jero nadi uvonëjo: Saꞌa ioroꞌioro rajoho o rahuo rahuo sisëgo gorëvoꞌiröhe aribövioho jioꞌamajëjo. 29 Ëhuni naro ruejöro jero jöe nugöꞌöjamu hegorovo na bogo uvode höjo: Ja saꞌa gö raje javajëromo nue gö gö uehorovoꞌi ma-burëro rovode höjo. Ëhi jiëꞌoho rabëni ruejöro uevane höjo.
30 Uevane höjamu Cornelius-ro uavadeje: Naehu uavode hesi bëhoho urimo riröhe majae sanuovamu jaruvo jiajëhi naro nasi osare hiromo God-are örire jöe jövode höjo. God-are örire jöe jövëꞌi gavode höjo ae gemuëro niögu aji mabëhe baꞌamëꞌe nasi örire rovamu. 31 Rueromo uevavohijajo: Cornelius jaehu God-are örire jö jövanuoho God-ro ejahoromo jaehu ae gö huë baejëvanuoho huro ëhuꞌo uehorovajëjo. 32 Ëhuni ae rëmöꞌöjego Joppa vaꞌarëjo ae gemu Simon hesi iho göho Peter-ro rueröhe höjo. Simon Peter-ro Simon göhuꞌo mi sino mae avohaje a hesi osae gemuore ma-jahuri hijajëjo. Hesi javuoho sö jovo bëhire höjo. 33 Ëhi uevamu hejëꞌi naro ma-burëro jöe nugöꞌöjode höjo jero ruejöro. Röhu ja rovanoho iae mabëhe ëꞌane höjo. Ëhuꞌëro no ae ahoꞌobëhe aviae Godꞌo gemuoro raromoromo muebejaruëjo heꞌi Badaro diehi diehi jöho bojamëꞌëro jero majahuijego.
Peter-hu Cornelius-mesi örire majahijade jöhoje.
34 Ëhi uavamu hegorovo Peter-ro jöho majëhiromo uëvadeje: Iae na gavajoho God bogo Jew rajohemu nimoꞌi saꞌa ioroꞌioro rajoho bijönimoꞌi 35 aꞌi ae ahoꞌobëhe saꞌae dinöꞌe dinöꞌe raromoromo God uehorovoromo mu mae vaejaruoho no ahoꞌo huro ëhi ma-gemu uehorovavuoromo ejahuaje höjo. 36 Iae jemëꞌo gavarujëjo God-ro Israel rajo nosi örire ave jö maho majahuiromo uövuade höjo: God naꞌo jemëꞌo hahagu hahagu javuadoho jaruvoho Iesu Kerisoro gagovavuëꞌe höjo. Röhu huro böröme namiromo saꞌae dinöꞌe dinöꞌe muebejavuaje ae höjo. 37 Jemëꞌo gavarujëjo Iesuare mu börömoho Judea saꞌae bövioho rumorovade höjo. Bapataeto vaeꞌiröhe jöho John-ro majahuijamu evare ë mu börömoho Galilee saꞌare aevoromo Judea saꞌae bövioho rovade höjo. 38 Nazareth rajo ae Iesu hesi jöho jemëꞌo iae hejaruje höjo. God-ro Iesu muro bamoꞌirögoro hesi Aruꞌahohuꞌo darugohuꞌo bojamiromo muro nugade höjo. Muro nugëꞌëro huꞌo gemu mae juvoꞌego Iesuro ae mae vaejëvobe Satan-are darugoro raromarue aribövioho ahoꞌo ajëmibe ëhi ëꞌobe ë saꞌae bövioho juvonövade höjo. 39 Juvoromo Jew rajo nosi saꞌare o Jerusalem amore mu rabe rabe vaejadoho iae nosi nunëro gavëꞌe javuajëjo. Aëro hu korosire anamu guomade höjo. 40 Guomamu majae niöꞌi gemu hesi uhure God-ro uavamu riꞌöjëꞌëro hijamu gavare höjo. 41 Ae ahoꞌobëhe Iesu bogo gavare höjo. Noehu hu garomo a majëhiröhego God-hu mamiꞌe baejavuade aribövioho noremuëremu hu gavare höjo. Hu guomoromo riꞌöjade hesi ijore huꞌo i jovo ueꞌahare aribövioho noremuëremu gavare höjo. 42 Noro hu gavamu Iesuro uövuade höjo noro hesi jöho ae majëhiromo uënövoröhego: God-ro Iesu gemu uavade höjo ae ahoꞌobëhe vuovëꞌoho o bogo vuovëꞌoho hesi nunire riravego mevëvoröhego. Ëhi uënövoröhego Iesu majahuijade höjo. 43 Röhu ë a hesi jöho jö God-aro baeromo majëhinövare ae ahoꞌobëhe avoho majahuiromo jajivobe rovare höjo. Jajivoromo uövuare höjo: Ae rahu ë a mae uehorovëꞌoho God-ro hesi jöëni nosi sisëho uehorovoromo vuonugahuoꞌajëjo.
Saꞌa ioroꞌioro rajehu aevoromo God-are Aruꞌaho baejare jöhoje.
44 Peter-ro ëhi majëhijamu gavëꞌi God-are Aruꞌahohuro ruvebiromo jö hejarue aribövie ahoꞌo jabesi dë vövöbajoꞌere abueꞌamadeje. 45-46 Abueꞌamamu gagoro Jew raje Iesu mae uehorovëꞌi Peterꞌo rovare ariböviohuro hejare ë saꞌa ioroꞌioro rajohuro bogo hejarue huë göëro göëro atoromo God böröme hö uvavamu hegorovo tiöjëvadeje. Tiöjëvamu uehorovoromo uvareje: Asëꞌe God-ro hesi Aruꞌahoho bogo Jew rajohemu bojamuiꞌi saꞌa ioroꞌioro rajohuꞌo bojëmijade höjo. Bojëmijade höjamu Peter-ro riꞌöromo uëvadeje: 47 Jew rajo noehu God-are Aruꞌaho baejarëhi ave saꞌa ioroꞌioro rajo ariböviohuꞌo God-are Aruꞌahoho ëhi baejare höjo. Ëhi jiëꞌoho no rabëni ahëvoꞌiramu bogo bapataeto vaeꞌaꞌaruëjo. Bëhe bogohöjo. 48 Ëhi uënugoromo hesi aribövioho uëvadeje: Iesu Keriso-are ihoro bapataeto vaejëvohëjo. Ëhi ëꞌëꞌëro Cornelius-mëro Peter uavareje: Nadi ma-burëroho vaꞌi majae ëgoꞌo noꞌo hiromo vaꞌonëjo. Ëhi uavamu jabuꞌo hijadeje.