11
Saꞌa ioroꞌioro rajehu bapataeto vaejare jö Peter-hu majëhijamu Jerusalem ekaresia ariböviehu hejare jöhoje.
Iae apostle ömoꞌömohuꞌo Keriso-are ö muenoꞌo ioroꞌiorohuꞌo Judea saꞌare röhu ë saꞌae gemuore diröꞌe göre göre raromaruohuro hejareje uvavamu: Bogo Jew rajoho gemu aꞌi saꞌa gö rajohuꞌo God-are jöho baejare höjo. Ëhi uvamu hegorovo Jew rajo a ioroꞌioroho Jew rajehu ëꞌaruëhi saꞌa gö rajo jabesi sino tarivëhoröhego nimoruomaje ariböviohuro gavare Peter Jerusalem rovamu gagorovo birevoromo uavareje: Jew rajo nosi sino tarivahuaruëhioho aho jabesi sinoho bogo ëhioho tarivëhare höjo röhu jero jabesi osare vaꞌoromo jabuꞌo gemu mae hiromo ioho ijane höjo.
Ëhi uavamu Peter-ro riꞌöromo huhu saꞌa gö rajohuꞌo hiromo vaejade mu hesi bëhoho huruoho majëhi barëjadeje. Majëhiromo uëvadeje: Naehu vaejode mu hesi bëhoho na anumiae Joppa amore hijode höjo. Hiromo God-are örire jöe jövode höjo. Jöe jövëꞌi niaꞌovoꞌiraeromo gavode höjo niögu vaꞌëne inömo böröme veneguöruvëꞌoho nasi bëhire ruvebi raromamu. Raromamu gaꞌi gavode höjo amo maje jeꞌo maje sigobe uge rabe ëhi ë inömo hesi döre jioꞌamamu. Hejode höjo uevavamu: Peter riꞌöromo muoꞌamoromo ijëjo. Ijëjamu hegoro naro uavode höjo: Bada bogajo. Jew rajo noehu bogo ijarue i sisëho bogo mae bogo ibe rovëꞌe jevajëjo jögore ahojöëni. Ëhi uanugoromo hejode höjo öꞌidöre röhu maho uevavamu: O-ajo. God-hu sisë barëjëꞌe hö uvoromo jiovëhëꞌe mioho raboho ëho nadi uvorëjo: Sisë höjo. 10 Ëhi uevamu ëhi jiëꞌe muoho vae niöꞌi gemu naro gaꞌi hijuvo evare gavode höjo ë inömoho ahoꞌo sionëro öꞌidöre baꞌojiomëꞌe jiamu. 11 Ëhiꞌamu gavëꞌi ae niöꞌi gemu naehu hijaje osare öꞌare höjo Caesarea amore jioromo rëmöꞌöjëꞌëro jiëꞌëro. 12 Öꞌamu God-are Aruꞌahohuro uevade höjo: Nadi uvonëjo: Saꞌa gö raje jëvoꞌego nani na jabuꞌoho bogo vaꞌejö uvoꞌi ma-vaꞌonëjo. Ëhi uevamu ave raromarue Iesuare ö ömoꞌömoho övo gö mine övo göre gemu ëho jaburo naꞌo gemu mae riꞌöromo ë rovare ariböviohuꞌo gemuore vaꞌoromo Cornelius-arire suorovoromo hesi osare vaꞌare höjo. 13 Noro hesi osare vaꞌamu Cornelius-ro uövuade höjo: Na gavode höjo anerae gemuëro rueromo uevavamu: Ae rëmöꞌöjego Joppa vaꞌarëjo ae gemu Simon hesi iho göho Peter-ro rueröhe höjo. 14 Huro rueromo jöe majëhiꞌajëjo jaꞌo jasi aganohuꞌo heromo bogo sisëroho vaꞌi maro raromoꞌirarijego. 15 Cornelius-ro ëhi uövuamu hegorovo naro aevoromo jöho majëhijamu gavëꞌi God-are Aruꞌahohuro jabesi örire ruvebijade höjo. Urimëꞌi Jew rajo nosi örire ruvebijadëhi ëhi ëꞌade höjo. 16 Ruvebijamu gagorovo naro uehorovoromo uvode höjo: O Badaro mamiꞌe uövuade höjo: Urimëꞌi John jovëro bapataeto vaejëvade höjo. Uꞌemu God-ro hesi Aruꞌahoho mëmiromo ëhuro jovoho bogo aꞌi Aruꞌahohuro bapataeto vaejëvoꞌajëjo. Iesuro ëhi uövuade höjo. 17 Amo urimëꞌi noehu Bada Iesu Keriso mae uehorovamu God-hu hesi Aruꞌaho suvuoro mamuijadëhi ëhi saꞌa gö ariböviohuꞌo mëmade höjo. God-hu ëhi saꞌa gö rajo ajëmijadoho ëhuꞌoho na rabëni God-are öroho tugohojörajo.
18 Peter-ro ëhi uëvamu hegoro rue Jew rajohuro Peter birevaroho vuonugoꞌi God rajahiromo uavareje: Ëhi jiëꞌoho God-ro saꞌa ioroꞌioro rajo jabesi öroho jiovëhëꞌe höjo ëhuro jabuꞌo dë vövöbajoꞌe huotorovoromo mae raromoꞌiröhego.
Antioch amo rajehu aevoromo Keriso mae uehorovare jöhoje.
19 Urimëꞌi Jew rajëro Stephen anonugoromo Iesu mae uehorovarue aribövioho sisë vaejëvamu gagorovo huruomoromo saꞌare saꞌare vaꞌo raromareje. Vaꞌaroho ioroꞌiorohuro ma-bisemu dunoro vaꞌo raromoꞌi ioroꞌiorohuro öri ëgobövie vaꞌoromo Phoenicia saꞌare o Cyprus saꞌare o Antioch amore ë vaꞌo raromoruomadeje. Raromoromo Jew rajohemu Iesuare jöho majëhinövareje. 20 Röhu Iesu mae uehorovarue a ioroꞌioroho Cyprus saꞌa rajohuꞌo Cyrene amo rajohuꞌo ëho jaburo Antioch amore vaꞌo raromareje. Raromoromo bogo Jew rajohemu aꞌi saꞌa gö ariböviohuꞌo Bada Iesuare jö maho aevoromo majëhijareje. 21 Saꞌa gö ariböviohuꞌo jöho majëhijamu Bada God-ro daruge ajëmijamu Antioch amo raje ae ahoꞌobëhe Bada Iesu mae uehorovoromo aevoromo hesi örire jijihareje.
22 Hesi örire jijihamu Jerusalem ekaresiahuro ë jöho hejareje. Heromo Barnabas nugöꞌöjamu Antioch rajoho gëꞌi vaꞌadeje. 23 Vaꞌoromo gavade God-ro mae ajëmijëꞌe jiamu gëgorovo nimorohoromo uëvadeje: Ae ahoꞌobëhe jemëro biririvoromo jemesi dë vövöbajoꞌe ahoꞌo Bada gemu uehorovorëjo. 24 Ëhi uëvade hesi bëhoho Barnabas hu a mae jiadeje. God-are Aruꞌahohuro hesi dë vövöbajoꞌoho ahoꞌo rarovamu huro God mae uehorovo avohadeje. Ëhiꞌamu ae ahoꞌobëhe aevoromo Badare örire jijihareje.
25 Ae ahoꞌobëhe Badare örire jijihamu gagorovo Barnabas-ro riꞌöromo Tarsus amore vaꞌadeje Saul nahoꞌirovo. 26 Nahoromo birohonugoromo huꞌirae baeromo sionëro Antioch rovadeje. Rueromo Barnabasꞌo Saulꞌo jaburo niöꞌiro Antioch ekaresiahuꞌo gemu mae ariromo ae ahoꞌobëhe röjëhibe vaꞌaroho vadune gemu barëjadeje. Ëhiꞌamu Antioch amore ë diröꞌore aëro Keriso-are aribövioho gëromo aevoromo uvareje: Jabumë Christian aribövioho jëvajëjo. Urimoho ëhi jiëꞌe ihoho bogojëvadeje.
27 Röhu evare majare jö God-aro baeromo majëhijarue a ioroꞌiorohuro Jerusalem jioromo Antioch rovareje. 28 Rueromo ae gemu hesi ihoho Agabus-ro jöe God-are Aruꞌaho hesiro baeromo riꞌöromo uëvadeje: Ijonö i bogojio majaho saꞌae ahoꞌobëhe rueꞌaꞌajëjo. Huhu uëvadëhi ijonö Claudius Rome a börömo jiadevare evare ë i bogojio majaho rovadeje. 29 Amo Agabus-ro ë jöho majëhijamu hegoro Antioch amore raromarue Keriso-are ariböviohuro uvareje: No ae gemuëro gemuëro gaꞌiröhe no ijo bajo bövie baejëꞌe javuamu gavëꞌoho bövie tarioromo biseꞌe baejëꞌe javuamu gavëꞌoho bisemu tarioromo baro gemuoro bamoromo Christian agane Judea saꞌare raromaruohuni nugöꞌöjëhoꞌejarëjo. 30 Ëhi uvonugoromo suvuoroho gagovoromo Barnabasꞌo Saulꞌo iꞌimëmijareje jaburo niöꞌiro ujuoho vaꞌoromo Jerusalem ekaresia a duvaho jabesi övo döre bahijëhoröhego.