12
Peter savojire baꞌamare jöhoje.
Evare majaroho Judea saꞌare börömo vaeromo hijaje a böröme Herod-ro riꞌöromo jöe nugöꞌöjadeje aëro ekaresia a ioroꞌioroho ijumëvoröhego. Huro ae uëvamu jaburo John-are öho James guduamoromo siravaëro anareje. Anamu Herod-ro gavade Jew rajo ariböviohuro ëhi nimoruomamu gëgorovo ae uëvamu Peterꞌo guduamo bavaꞌareje. I Dë Huaje Oso Rumoꞌe Jew rajehu Ueꞌaharue Maja börömo jiadevare evare ëhi ëꞌareje. Peter guduamo bavaꞌoromo savoji gagore baꞌamareje. Baꞌamamu muorovo aëro 4 aevoꞌioho Peter muebejareje. Muebejamu muorovo ae 4 göꞌo ro jabesi sionoho baejareje. Röhu ae 4 göꞌo ro jabesi sionoho baejareje. Röhu ae 4 göꞌo ro jabesi sionoho baejareje. Ëhi ëꞌonövareje. Urimoroho vaꞌego ae göëro ro sionoho baenövareje. Ëhi ëꞌëꞌëro Herod-ro uvadeje hujeji God-hu Vörö Tugohade Söröho barëjego evare Peter ae ahoꞌobëhe jabesi nunire barueromo court vaeröhego. Ëhi uvamu Peter-ro savoji gagore ëhi hijadeje. Hiꞌego ekaresiaho jaburo biririvoromo God uanövareje hu ajamiröhego.
Aneraehu Peter ajamamu Peter-hu savoji gagore jioromo hörö vaꞌade jöhoje.
Ëhiꞌojuvo nërö Herod-ro Peter ae ahoꞌobëhe jabesi nunire bavaꞌi uvëꞌiro röhu jaruvëhi a göhuro ruëhi hiꞌi göhuro viëhi hiromo Peter muebeꞌi Peter ririre öꞌe niöꞌiro tövëꞌëro niavëꞌe jiadeje. Ae göëro savoji ojoho muebejareje. Muebejamu iae Badare anerae gemuëro ma-majioho rovamu savoji gagoho ajivadeje. Ajivamu gavëꞌi anerahuro Peter-are ionire anoromo ioromo uavadeje: Ma-burëro riꞌöjëjo. Ëhi uavamu gavëꞌi övore muohahare öꞌohuro jiovo buꞌöromo saꞌare bejadeje. Bejamu anerahuro uavadeje: Jasi götaho ruoho bibivoꞌi höru guduoho ioꞌamëjo. Ioꞌamëjamu Peter-ro götaho ruoho bibivoromo höru guduoho ioꞌamadeje. Ioꞌamamu uavadeje: Niögoho baꞌamoromo nasi ijoro rovëjo. Nasi ijoro rovëjamu savoji gagoroho höröromo hesi ijore vaꞌadeje. Vaꞌoromo uvadeje: Aneraehu ömajoho nani bogo maho gaꞌi na niaꞌovoꞌiraejajëꞌi vaꞌojuvo 10 vaꞌo urimo mueberomo riravaruire rovaꞌoromo ijore mueberomo riravaruire rovaꞌoromo suorovoromo amo börömore vaꞌarue biririꞌe ojore ë rovareje. Rueꞌi gavare ojoho hesi ëma jiororovamu gagorovo vaꞌorahonö vaꞌoromo örire jirehareje. Jirehoromo anerahuro ma-majioho vaꞌadeje.
11 Vaꞌamu gagorovo Peter-ro uehorovo avohoromo uvadeje: Avevejöꞌoho iae na garomo uvajëjo: Iae mae-ëjo. Badaro hesi aneraho nugöꞌöjamu Herod-are övore jevadoho baeniahi baejevo rovëꞌe höjo. Baeniahi baejevo rovëꞌëro Jew rajo ariböviohuro bövi biseꞌo vaejevoꞌi uvaroho ëhi ëꞌoröhoho bogo eni jëvoꞌajëjo.
12 Peter-ro ëhi uehorovonugoromo John Mark-are vëme Mary-arire vaꞌadeje. Röhu Iesuare ae ahoꞌobëhe Mary-are osare raromoromo ëninamijareje God-ro Peter ajamijöro. 13 Ëninamamu gavëꞌi Peter-ro rueromo oje jiovahojöro anoꞌanovadeje. Anoꞌanovamu hegoro magonaho aboride gemu hesi ihoho Rhoda-ro ojoho jiovahoꞌi rovadeje. 14 Rueromo Peter-are huëho hegoro nimorohoromo ojoho bogo jiovoꞌi ma-burëro vuonoröꞌö vaꞌoromo osare aribövioho uëvadeje: Peter mamiꞌe rovëꞌe aviae ojanore namijajëjo. 15 Namijajëjamu uvoruomadeje: Nani Peter savoji gagore hijajëromo magonahoho uavareje: Simane huotorovoromo ëma uövuanuëjo. Ëma uövuanuëjamu magonahohuro uëvadeje: O-ajo. Na mae uëvajëjo. Hu iae rovëꞌe höjo. Uavareje: Peter bogo rueꞌi ma-hesi aruꞌahohuremu rueromo namijajëjo.
16 Ëhiꞌamu gagorovo ojo jiovahojöro Peter-ro ojore anoꞌanovoꞌi hijadeje. Anoꞌanovoꞌi hijamu vaꞌo ojoho jiovoromo Peter gavamu jöe barëjëvadeje. 17 Jöe barëjëvamu Peter-ro övëro tugohëvoromo uëvadeje: Na savoji gagore jevamu Badaro ëhi ëhi ëꞌoromo huꞌirae baejevo rovade höjo. Ëhi jiëꞌe jöho majëhinugoromo uëvadeje: Jemëro vaꞌoromo Jamesꞌo agano ioroꞌiorohuꞌo nasi jöho majëhirego heꞌirarëjo. Ëhi uënugoromo öre gö vaꞌadeje.
18 Öre gö vaꞌëꞌëro sisonuvamu savoji gago muebejarue ariböviohuro gavare Peter bogojiamu gagorovo tiöromo juhuonivoromo uehoroho bogojëvamu ma-jöe gö gö atoromo uvareje: Peter dinöꞌe vaꞌëꞌëro bogojiajëjo. 19 Bogojiajëjamu Herod-ro uëvamu hesi ariböviohuro Peter nahemu nahojuvo gavareje bogojiamu. Bogojiamu gagorovo Herod-ro Peter atovarue aribövi jabesi jöho heromo jöe mevoromo hesi ariböviohuro atovarue aribövioho muoꞌamojöro uëvadeje. Ëhiꞌonugoromo Herod-ro Judea saꞌare jioromo abuejadoho abo Caesarea amore ë hijadeje.
Herod guomade jöhoje.
20 Caesarea hiromo Herod-ro Tyre o Sidon amo rajo jabesi örire sisë maro dë vörönimadeje. Dë vörönimamu gagorovo rue amo rajohuro uvareje: Noehu ijarue irunoꞌoho Herod-hu muebejaje saꞌare jioromo rovaje höjo. Ioroꞌioremu tugohojöëni ëhuni Herod gaꞌi gemuore ruenugadeje. Rueromo Herod-are osa muebejaje aho Blastus jabesi jöho ajëmiromo Herod sanuamijöro dinamiromo jöe nugöꞌöromo Herod uavareje: Noni vavaenimoromo ajamuijego jaꞌo noꞌo huë baerovoromo raromoꞌirarëjo.
21 Ëhiꞌamu Herod-ro majaho bojëmadeje ë majare rueruomoröhego. Ëmajaho rovamu gagorovo Herod-ro hesi niögu ma-maho ioꞌamadeje. Ioꞌamoromo hu bövi namiromo hijaje röho mare hiromo ae ahoꞌobëhe jöe majëhijadeje. 22 Jöe majëhijamu hejëꞌi rue ariböviohuro uvoruomadeje: Asëꞌe jö böröme höjo. Bogo ma-aehu jöho majahuiꞌi a iosiramuiromo dö mare jiëꞌe aruꞌahohuro jöho majahuijajëjo. 23 Ëhi uvoruomamu gavëꞌi Badare anerahuro Herod anamu huiniëro hesi uhoho ijahamu guomadeje. Anade hesi bëhoho hu God-are iho bogo nigemadohuni ëhuni anamu guomadeje.
24 Röhu God-are jöho ejahoruomamu aro rumorovobe vaꞌadeje.
25 Ëhiꞌamu Barnabasꞌo Saulꞌo Jerusalem vaꞌoromo monioho ekaresia jabesi a duvahoho iꞌimëmijëꞌëro John hesi iho göho Mark huꞌirae baeromo Antioch amore vuonoröꞌö vaꞌareje.