18
Paul-hu Corinth amore vaꞌoromo ëꞌade jöhoje.
Ëhiꞌamu gagorovo Paul-ro Athens amore jioromo vaꞌadoho vaꞌo Corinth amore höröjadeje. Corinth höröromo Jew rajo a ihe Aquila birohadeje. Aquila hu Pontus amore rahade ae jiadeje. Rahëꞌëro ijonö vaꞌo Italy saꞌare hijadeje. Hiromo Rome a böröme Claudius-ro Jew rajo ariböviohuro Rome jëvamu vaꞌo barëjöro uëvamu gagoro huꞌo hesi vabore Priscillaꞌo Rome jioromo Corinth amore aviavejöꞌe rovareje. Corinth aviavejöꞌe rovamu Paul-ro jabumë gëꞌi vaꞌadeje. Vaꞌoromo Paul o Aquila o Priscilla mue gemuoho vaeromo niögu javue vaejaruëro jiëꞌëro Paul-ro jabuꞌo hiromo ë muoho gemu mae vaeromo ijo bajoho mana baenövareje. Ëhiꞌoromo Jew rajo nuho majaho rueꞌego Paul-ro Jew rajehu God rajahijarue osare vaꞌoromo Jew rajohuꞌo Greece rajohuꞌo jabuꞌo jöe mevoromo jabesi dë vövöbajoꞌoho huotovëhoꞌi ëꞌo ganövadeje jaburo aevoromo Iesuare örire jijihoröhego.
Ëhiꞌojuvo Silasꞌo Timothyꞌo jaburo niöꞌiro Macedonia saꞌare arijëꞌëro Corinth amore rovareje. Corinth amore rovamu gagorovo Paul-ro mue gö gö vuonugoꞌi Iesuare jöhuremu ae majëhijadeje. Majëhiromo Jew rajoho uënövadeje: God-hu uavëꞌëro böröme namiromo ajamuijaje aho iae Iesu höjo. Ëhi majëhijamu hegorovo rue Jew rajo ariböviohuro jö ahoꞌahamiromo Paul-are jö sisëho atamu hegorovo huro niögure uonoꞌuonoho jabesi nunire hijiovo röjëhijadeje jaburo garöhego hu jabesi muoho bijönimego. Röjëhiromo uëvadeje: Jemë iꞌu baejëꞌoho ëho jemesi mue höjo. Bogo nasi muehu höjo. Ijoho naro Jew rajoho jemë vuonugëvoꞌi vaꞌoromo saꞌa ioroꞌioro rajoho jöho majëhinövoꞌejöjo. Ëhi uënugoromo Jew rajehu God rajahijarue osaho vuonugoꞌi vaꞌoromo ruëre osa göre Titius Justus-are osare vaꞌo hijadeje. Titius Justus bogo Jew rajo aho jiadeje röhu Jew rajoho jabuꞌo God rajahijaje ae jiadeje. Ëhiꞌamu gagorovo Crispus Jew rajehu God rajahijarue osa muebejaje aho Crispusꞌo hesi osare raromarue aribövioho ahoꞌobëhe jabuꞌo aevoromo Bada mae uehorovareje. Mae uehorovamu Corinth amo raje ae ahoꞌobëhe Iesuare jöho heromo mae uehorovoromo bapataeto vaeruomadeje.
Ëhiꞌamu vahiromamu gagorovo Paul-ro niaꞌovoꞌiraeromo gavadeje Badaro rueromo uavamu: Nadi juhuonivoꞌi jöho jövonövonëjo. Bogave vuonugoꞌiranëjo. 10 Ëhesi bëhoho na jaꞌo hi juvaje höjo. Aho bogo anagoꞌaruëjo ave amore nasi aribövioho börömo mae jiëꞌëro. 11 Ëhi uavamu Paul-hu ë amore hiromo God-are öri röjëhibe vaꞌadoho vadune gemu manaere 6 ëhi barëjadeje.
12 Vadune gemu manaere 6 ëhi barëjamu Gallio-hu Greece saꞌa Rome jabesi ihore muebejëvadevare evare Jew rajoho jaburo gagovoromo Paul guduamoromo court-ro bavaꞌoruomadeje. 13 Paul court-ro bavaꞌoromo ë a börömoho Gallio uavareje: No ave a barovare hesi bëhoho huro aribövi jabesi dë vövöbajoꞌoho huotovëhoꞌi ëꞌajëjo jaburo God sisëꞌi sisëꞌi rajahiröhego. God ëhi rajahijëꞌoho jögoroho ahoruomoꞌajëjo.
14 Ahoruomoꞌajëjamu Paul-ro hesi jöho majahiꞌiaꞌamu gavëꞌi Gallio-ro uëvadeje: Jew rajomë ave aho vajiohuꞌe ananoꞌe muoho vaeꞌibejajo naehu ma-taemorovoromo jemesi jö hejëꞌoho iae mae jioꞌibejajo. 15 Röhu bogo ëhi jiëꞌe jöho barovarije höjo. Aꞌi jemesi jö bëhi iho bëhi mu jögoru bëhi rabe rabe Jew rajo jemëhu atoromo berohemu beroharujoho ëhi jiëꞌe jöhemu court-ro barovëꞌe jëvaje ëhuni jemëro jemesi gahëjo. Ëhi jiëꞌe mu öri mevëꞌoho na bijönegajëjo. 16 Ëhi uënugoromo hesi aribövioho uëvamu sihöꞌöjëvareje. 17 Sihöꞌöjëvoromo ae ahoꞌobëhe riꞌöromo Jew rajehu God rajahijarue osa muebejaje a hesi ihoho Sosthenes guduamoromo court a masijo jabesi nunire baro anoromo köe bojamareje. Köe bojamamu gëgorovo Gallio-ro ma-nunëremu gëvadeje.
Paul-hu Antioch amore vuonoröꞌö vaꞌade jöhoje.
18 Ëhiꞌamu Paul-ro Corinth amore Christian aganohuꞌo gemu mae hijamu majae ëgobövie barëjadeje. Majae ëgobövie barëjamu huro aribövioho ë rëmoꞌi Cenchreae amore abuejadeje. Abueromo höröromo mue vaeröhëni God-are nunire mae uanugoromo aëro simano uoho tariojahojöro uavadeje hujeji muoho barëjego evare ijonö aëro röhu maho tariojahoröhego. Simanoho tariojahamu Paul-ro Priscillaꞌo Aquilaꞌo gemu mae boat-re ajiomadeje Syria saꞌare vaꞌoröhëni. 19 Vaꞌadoho vaꞌo Ephesus amore höröjadeje Aquilaꞌo Priscillaꞌo ë amore rëmo vaꞌiëꞌëro. Höröromo huro Jew rajehu God rajahijarue osare vaꞌoromo Iesuare jöho Jew rajohuꞌo mevadeje jabesi simanoho huotovëhoꞌi. 20 Mevamu hegorovo rue ariböviohuro uavareje: Avehuro majae ëgoꞌo hiromo uꞌemu vaꞌonëjo. Uꞌemu vaꞌonëjamu bogo ejëhadeje. 21 Bogo ejëhoromo vaꞌirögoro uëvadeje: God-hu nimëꞌohuro na vuonoröꞌö rueromo gëꞌejöjo. Ëhi uënugoromo boat-re ajiomoromo Ephesus amoho vuonugoꞌi vaꞌadeje. 22 Vaꞌadoho Caesarea amore ravoꞌamoromo ajiomadoho ajio Jerusalem amore höröromo ekaresia aho magonahoho jejëminugoromo vaꞌadoho vaꞌo Antioch amore höröjadeje.
23 Antioch majae ëgoꞌo hiromo vaꞌadoho Galatia saꞌaꞌo Phrygia saꞌaꞌo birorohade ënire Keriso-are aribövioho ahoꞌo jöe majëhiromo ëhuro jabesi dë vövöbajoꞌoho biririvëhobe juvadeje.
Apollos-hu Ephesus amore ro hiromo vaꞌoromo Corinth amore hiromo ëꞌade jöhoje.
24 Ëhiꞌamu iae Jew raje ae gemu hesi ihoho Apollos-ro Ephesus amore rovadeje. Hu Alexandria amore rahade ae jöꞌe sasohoromo jöe jövaje ae God-are surire jöho ga avohëꞌe ae jiadeje. 25 Ae göëro Badare öroho Apollos röjahijamu hejëꞌëro hesi dë vövöbajoꞌe ahoꞌo riꞌöromo Iesuare jöho majëhiromo ma-ahorirëro röjëhinövadeje. Ëhi jiadeje röhu Iesuare ihore bapataeto vaeröhe jöho bogo heꞌi John-hu bapataeto vaejëvade jöhemu hejëꞌëro jöho jövonövadeje. 26 Amo Apollos-ro Ephesus amore rueromo Jew rajehu God rajahijarue osare vaꞌoromo aevoromo God-are jöho biririvoromo majëhijadeje. Majëhijamu Priscillaꞌo Aquilaꞌo hejare Apollos-ro God-are jö vituoho heꞌi vituoho bogo ma hejëꞌëro jöho majëhijamu hegorovo jabesi osare huꞌirae bavaꞌoromo avoho röjahiromo uavareje: God-are mu öroho ëhi höjo.
27 Ëhiꞌamu Apollos-ro uvadeje: Na Greece saꞌare vaꞌejöjo. Vaꞌejöjamu Ephesus amore Keriso-are ariböviohuro hu ajamiromo suroho jajivoromo bojamijareje huro bavaꞌego Greece saꞌare raromarue Keriso-are ariböviohuro adahoromo hu rajahiromo baeruomoröhego. Suroho bojamamu baeromo vaꞌo Greece saꞌare höröjadeje. Höröromo jöho majëhadeje. Majëhiromo God-hu huë baejëvoromo jabesi simano huotovëhëꞌe Keriso mae uehorovarue aribövioho ë aribövioho Apollos-ro mabëhe ajëmijadeje. 28 Ëhesi bëhoho huro biririvoromo Jew rajo jabesi jöho a nunire ahoꞌahëmiromo God-are surire jöho adahoromo avoho röjëhijadeje jaburo garomo uvoröhego: Iae mae-ëjo. God-hu uavëꞌëro böröme namiromo ajamuijaje aho iae Iesu höjo.