19
Paul-hu Ephesus amore hiromo ëꞌade jöhoje.
Apollos-ro Corinth amore hijamu evare majae gemuore Paul-ro saꞌa ririre vaꞌadoho vaꞌo Ephesus amore höröromo ë hijadeje. Hiromo Keriso-are aribövi ioroꞌioroho birohëvadeje. Birohëvoromo uëvadeje: Jemë Iesu mae uehorovarijevaroho na jemë God-are Aruꞌahoho baejarije höjo o bogajo. O bogajamu uavareje: O-ajo. God-are Aruꞌaho hesi jöho no bogo hejëꞌe javuajëjo. Bogo hejëꞌe javuajëjamu uëvadeje: God-are Aruꞌaho hesi jö bogo hejëꞌoho jemëhu bapataeto vaejarijoho bëhoho diehi jiade höjo. Uavareje: John-hu bapataeto hesi bëhi majëhinövadoho bëhe gemuoho jiade höjo. Bëhe gemuoho jiade höjamu Paul-ro uëvadeje: Iae mae höjo röhu John-hu a bapataeto vaejëvade hesi bëhoho aëro uvoröhego: Ëaribövioho uehoro sisëho vuonugoꞌi uehoro iꞌe baejëꞌëro ëhuꞌëro ëꞌaruëjo. Röhu bapataeto vaejëvoromo uënövade höjo: Nasi ijore rueröhe aho rovego ë a hesi öroro mae uehorovorëjo. Ëhesi bëhoho Iesu mae uehorovoꞌiröhe jöho uëromo ëꞌade höjo. Ëhi uëvamu hegoro ë Ephesus amo rajohuro Bada Iesuare ihoro bapataeto vaejareje. Bapataeto vaejamu Paul-ro öve simane taemëhamu God-are Aruꞌahohuro jabesi dë vövöbajoꞌere ro abuejadeje. Aruꞌahohuro abueromo jabesi simanore ajëmiromo huotovëhoꞌego jöho bogo hejarue huë göëro göëro atonövo jöe God-aro baeromo huruoho majëhinövareje. Ae ahoꞌobëhe 12 rabuꞌe jaburo ëhi jiëꞌe muoho vaejareje.
Ëhiꞌamu Paul-ro Jew rajehu God rajahijarue osare vaꞌoromo biririvoromo ë ariböviohuꞌo jöe mevoromo jabesi uehoroho ahoꞌo huotovëhoꞌi ëꞌo gavadeje jaburo uvoröhego: Iae mae-ëjo. God-ro böröme namiromo ëhi muebejavuaje höjo. Ëhiꞌobe vaꞌojuvo manaere niöꞌi gemu barëjadeje. Manaere niöꞌi gemu barëjamu a ioroꞌiorohuro biririꞌövoromo jöho bogo ejahoromo Badare mu öri hesi jöho ae ahoꞌo jabesi nunire sisëꞌi atareje. Jöho sisëꞌi atamugo Paul-ro riꞌöromo ë Jew rajehu God rajahijarue osare aribövioho rëmoꞌi Keriso-are aribövioho sö ujuohoromo vaꞌadeje. Vaꞌoromo Tyrannus-hu jö majëhijaje osa börömore vaꞌoromo majae ëhi Iesuare jöho jövonövadeje. 10 Ëhiꞌobe vaꞌojuvo vadune niöꞌi barëjamu Asia saꞌare raromarue ae ahoꞌobëhe Jew rajohuꞌo saꞌa ioroꞌioro rajohuꞌo ëho jaburo Badare jöho hejareje.
Sceva-are harihu ömoꞌömehu sareri sareri ëꞌare jöhoje.
11 Ëhiꞌëꞌego God-ro Paul ajamiꞌego bogo gavarue darugoꞌe mu masijoho vaenövadeje. 12 Mu masijoho vaeꞌego Paul-are sinore rëhoꞌamade niögoho aëro ujuohoromo guomo guomo baejëꞌe aribövi jabesi örire vaꞌego jabesi guomoho barënövo Satan-are a sisë dëre jiëꞌoho suorovo vaꞌonövareje.
13 Vaꞌego iae Jew rajo a ioroꞌiorëro sisë aribövi dëre jioruomajoho suorovo vaꞌojöro uvobe jijihonövareje. Jijihoromo ma-sarerivoromo Bada Iesuare ihoho uvo ganövareje suorovoromo vaꞌojöro. Uvo garomo aruꞌaho sisëho uënövareje: Paul-hu majahuijego hejarue aho Iesu ë a hesi ihore uëvaruëjo: A dëre jiarujoho suorovoromo vaꞌohëjo. 14 Jew rajo priest böröme gemu Sceva-are harihe 7 ëho jaburo ëhi jiëꞌe sareriꞌe muoho vaejareje. 15 Ëhi jiëꞌe muoho vaeꞌi ë ö ömoꞌömo 7-ho jaburo aruꞌaho sisë hesi dëre abuejëꞌe ae gemu hesi osare vaꞌareje. Vaꞌoromo sarerivoromo Paul-are ihohuꞌo Iesuare ihohuꞌo ëma jöho majahiromo aruꞌaho sisëho sareramiꞌi ëꞌo gavareje. Sareramiꞌi ëꞌo garomo uavareje: Paul-hu majahuego hejarue aho Iesu ë a hesi ihore noro uavaruëjo: Ëa hesi dëre jianuoho höröromo vaꞌëjo. Höröromo vaꞌëjamu hejëꞌi rue aruꞌaho sisëhuro uëvadeje: Jemë Iesuare jöhuꞌo Paul-are jöhuꞌo majehijarujëjo. Iesu iae na gavaje höjo o Paul-are jöho iae na hejëꞌe jevajëjo. Röhu jemë rahumë jëvajëjo. 16 Rahumë jëvajëjamu hejëꞌi aruꞌaho sisë dëre jiëꞌe ahuro riꞌöromo ë ö ömoꞌöme 7-ho darugoꞌo muoꞌamoromo jabesi darugoho ruahöꞌöjëhoromo jabesi niögoho jahoꞌamoromo ruruhöꞌöjëhamu dëꞌahobatëremu ma-köemu jiëꞌe hesi osare jioromo huruomoromo vaꞌareje.
17 Huruomoromo vaꞌamu Jew rajohuꞌo saꞌa ioroꞌioro rajohuꞌo Ephesus raromaruohuro ë jöho heruomadeje. Heromo ae ahoꞌobëhe juhuonibijiohamu Bada Iesuare ihoho ma-döro jiadeje. 18 Ma-döro jiamu Iesu mae uehorovarue ae ahoꞌobëhe mu sisë gö gö gurihiromo vaejaroho samaꞌe huruoho majëhijareje. 19 Majëhiromo röhu ae gö gö urimo iro osoꞌe mu vaenövarohuro uvoruomadeje: Nosi iro osoꞌe muoho sisë hö uvoromo jabesi iro osoꞌe mu hesi suri surioho ujuoho rueromo gemuoro gagovoromo ae ahoꞌo jabesi nunire vëniro huareje. Vëniro huoromo suri suri hesi manaho adahoromo gavareje ajivëꞌe ijo baje 50,000 ëhi vënire ravëꞌe jiamu. 20 Ëhuꞌëro jiëꞌëro ae ahoꞌobëhe Badare jöho hebe mae uehorovobe vaꞌareje.
Ephesus amo rajehu muorovoꞌirögoro vöröꞌiraeruomade jöhoje.
21 Ëhiꞌamu Paul-ro uehorovoromo uvadeje: Macedonia saꞌare Greece saꞌare juvo vaꞌonugoromo evare ajiomoromo Jerusalem amore höröromo ë hiꞌejöjo. Hiromo hujeji evare na Rome amoho vaꞌo gaꞌejöjo. 22 Ëhi uvonugoromo hu ajamijarue aho niöꞌi Timothyꞌo Erastusꞌo rëmöꞌöjëvamu Macedonia saꞌare vaꞌareje. Vaꞌirögorovo huro Ephesus amore Asia saꞌare ëhi hijadeje.
23 Hijamu evare aëro Badare öroho bijönimoromo iro muorovoꞌoho Ephesus amore vaejareje. 24 Ëhesi bëhoho ae gemu Demetrius-ro Ephesus hijadeje. Hu silver-ehu inömo avohoꞌamaje ae jiadeje. Silver-ehu inömo avohoꞌamaje aëro jiëꞌëro Artemis rajahijarue javu börömo hesi nu anoꞌo vaꞌëne inömo ininoho silver-ëro avohoromo imoꞌamonövadeje. Ëhesi bëhoho ë amo raje ae ahoꞌobëhe sarerivoromo uvonövareje: Artemis aruꞌaho magonahe höromo rajahiꞌirögoro huni javu böröme vaejahareje. Vaejëꞌëro ë javu hesi nu anoꞌo vaꞌënoho javu inino avohoromo imoꞌamarue muoho Demetrius-ro muebenövadeje. Muebeꞌego hesi mu ajamarue aribövioho ijo bajo böröme baenövareje.
25 Ëhuꞌëro jiëꞌëro Demetrius-ro hu ajamijarue ariböviohuꞌo ëhi jiëꞌe mu vaejarue aribövi ioroꞌiorohuꞌo ëho jabuni jöe nugöꞌöromo uëvadeje: Gagovorovego no jöe atoꞌirarëjo. Ëhi uëvamu gemuoro gagovareje. Gagovamu uëvadeje: Ae ahoꞌobëhe nasi jöho hehëjo. Jemëꞌo uehorovarujëjo. Noehu Artemis-are javu vaꞌëne inino avohoromo imoꞌamaruohuro ëhuro no ijo bajo bövie baejarue höjo. 26 Ijo bajo bövie baejarue höjo röhu ë a sisë Paul-hu diehi jiëꞌe mu vaejajoho jemëro jemesi nunëro garomo jemesi hiaꞌëro hejaruje höjo. Huro uövuaje höjo: Aehu övehu avohoꞌamaje vöröꞌe inömoho ëho vörö rumoꞌe jioꞌamajëjo. Ëhi uöromo Ephesus amo rajohuꞌo Asia saꞌa rajo ioroꞌiorohuꞌo jabesi simanoho huotovëhamu ae ma-veminoꞌe bogo eꞌi aꞌi ae ahoꞌobëhe ëma sarerivoromo uvoruomëꞌe höjo: Paul jö mae jövajëjo. 27 Ëhi uehorovoromo nani jaburo uvoruomoꞌajëjo: Noehu Artemis-are javu inino avohoromo imoꞌamaruoho mu sisë vaejarue höjo. Röhu göꞌo ae ahoꞌo jaburo nani uvoruomoꞌajëjo: Artemis nosi aruꞌaho magonaho börömo hu rajahijarue javu börömoho iho rumoꞌe höjo. Ëaruꞌaho magonahoho ae ahoꞌobëhe Asia saꞌare saꞌae dinöꞌe dinöꞌe raromarue ariböviohuro hu gemu börömo bëhe rajahijarue höjo. Röhu jabumë Paul-are jö ejahëꞌohuro ëhuro ijonöho ë magonahoho bogo börömoho uehorovoꞌiramu hesi ihoho bogojioꞌajëjo.
28 Demetrius-ro ëhi uëvamu hegorovo ae ahoꞌobëhe dë vöröꞌiraeromo ma-darugoꞌo uvoꞌi arijareje: Ephesus nosi aruꞌaho magonahoho Artemis hu böröme höjo. 29 Ëhi uvoꞌi arijamu hegorovo ë amoho muorovoꞌi vöröꞌiraebe vaꞌoruomadeje. Vöröꞌiraebe vaꞌoromo ae ahoꞌobëhe jaburo Macedonia raje ae niöꞌi Paulꞌo gemu mae jireharuoho jabesi ihoho Gaiusꞌo Aristarchusꞌo ë ae niöꞌioho guduamëvoromo huꞌiraejëvoromo tutubijiohoromo jabuhu gagovarue öri ariꞌere vaꞌoromo gemuoro gagovorovareje. 30 Gagovorovamu Paul-ro ë öri ariꞌere vaꞌoromo ae ahoꞌobëhe jabesi nunire namiromo jöe jövoꞌi nimamu gagorovo Keriso-are ariböviohuro ahoromo uavareje: Vuonugëjo. 31 Vuonugëjamu Asia saꞌare a masijo ioroꞌiorohuro Paul mae uehorovëꞌëro jöe nugöꞌöromo uavareje: Nadi ë öri ariꞌeroho vaꞌego ae ahoꞌobëhe ja gaꞌirarëjo. 32 Ëhiꞌamu jö ataroho sisërëjamu gagovare hesi bëhoho ae ma-gemu gemu gaꞌi ae ahoꞌo bogo gagoro ae göëro göëro jöe gö gö ëma ma-darugoꞌo uvoruomadeje. 33 Uvoruomoromo a ioroꞌiorohuro gavare Jew rajëro Alexander nuninö nugoruomamu gagorovo uvareje: Nani Alexander-are jöëni gagovare höjo. Gagovare höjamu Alexander-ro övëro tugohëvoromo hesi jöho hesi arijoꞌarije ajamirovoromo majëhiꞌi ëꞌo gavadeje. 34 Majëhiꞌi ëꞌo gavamu rue ariböviohuro ae ahoꞌobëhe gavare Alexander Artemis bogo ma uehorovaje aehu jioꞌi Jew raje jiamu gagorovo gemu mae uvemu uvareje: Ephesus nosi aruꞌaho magonahoho Artemis hu böröme höjo. Ëhi gemu uvoꞌi arijuvo 2 hours barëjadeje. 35 2 hours barëjamu amo rajo a böröme gemuëro ahëvo gabe vaꞌoromo gavade jörumorae barëjamu gagorovo uëvadeje: Ephesus rajomë jemëro nasi jöho hehëjo. Ae ahoꞌobëhe iae gavarue höjo Ephesus rajoho no aruꞌaho magonaho böröme Artemis-are osa muebejarue aribövie javuego. O hesi vöröꞌe munë öꞌidöre jioromo beruvebijadoho muebejarue aribövie javuego. 36 Aho ë jöho bogo ahoꞌaꞌaruëjo. Ëhi jiëꞌe jiaje nadi uehoro rumoꞌe muoho vaeꞌi ma-sanuovorëjo. 37 Ave ae niöꞌi ma-baejëvo rovarijoho jabumë bogo nosi aruꞌaho jabesi javu masijoroho vaꞌoromo vajiohoho ujuohare höjo. Nosi aruꞌaho magonaho hesi jöho bogo sisëꞌioho atare höjo. 38 Ëhuꞌëro jiëꞌëro Demetrius-hu o hesi mu ajamijarue ariböviehu ae gö jabesi jö sisë huruoho majëhiꞌi nimëꞌoho court vaejarue majae iae jiajëjo. Court vaejarue aribövie iae jioruomajëjo. Ëhuni ë vaꞌoruomoromo jö sisëho majahirovoꞌaruëjo. 39 Röhu jemë jöe gö jëvëꞌoho amo rajo a masijehu gemuore gagovoromo atarue majaho rovego evaro jemesi jöho buꞌöjego jaburo heromo avoho mevëhoꞌirarëjo. 40 Naehu ëhi uëvaje hesi bëhoho noehu jaruvo vaejarue mu hesi jö hejëꞌoho nani ave saꞌare a masijohuro no uöꞌaꞌaruëjo: Jemëro rabëni muorovo sisëho barovarije höjo. Ëhi uövuëꞌoho no rabu jöe mana majëhijöëni ma-hiaꞌëremu heꞌejarëjo. 41 Ëhi uënugoromo uëvadeje: Iae barëjajëjo. Vaꞌohëjo.