^
1 TIMOTI
Ti eremir hɨm enum me memipɨn
Pol han yaaik God hanhanek
Timoti hɨrak kakises hɨm yaaim kakinɨn mɨt enun nepan kakriuwerem
Menmen mɨt enisesim enitehi God em
Hɨm me miyapɨr hɨr enisesim
Hɨm me mɨt kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God
Hɨm me mɨt hɨr nanrɨak menmen me mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God
Hɨr o as bilong menmen God kɨrɨakem
Mɨt enun newenɨn hɨm neteikɨn mɨt menmen enum
Timoti kakrɨak menmen yaaim me Krais
Hɨm mamkaap Timoti kinɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr
Hɨm me miyapɨr mɨkan nɨr epei naa
Hɨm me mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr han
Hɨm me mɨt hɨr nɨrɨak menmen me mɨt nɨr iuwe
Menmen yaaim yi eiyisesim te yi eiyu werek werek
Ti naanempre menmen God kewisim mekre han kit
Hɨm me mɨt hɨr netenen menmen yapɨrwe
Ti naanempre menmen mit werek werek
Mepɨr keremem