3
Me wɨ Sabat Jisas kɨkaap mɨt his enum
(Mt 12:9-14; Lu 6:6-11)
Maain Jisas pɨke ken wɨnak kerek mɨt nererik nekine hɨm me Moses neitai en. Mɨtɨk enuk his miutɨp meweikɨn hɨrak kau ein. * Lu 13:14Mɨt han hɨr nɨpɨrek hɨrak kakɨkepik me wɨ Sabat te hɨr nenerek nansiuwek hɨm nanriyaak kakno wɨnak enuk. Jisas katɨp mɨtɨk his enuk kar ik: “Ti enen in.” * Lu 14:3Hɨrak epei kan, Jisas katɨp mɨt kar ik: “Me wɨ Sabat hɨm me God kerek Moses kewisɨm mau tɨwei hɨram mewisai haiu mɨrɨak menmen yaaim o enum? Haiu emkaap mɨt o haiu emnɨp?” Hɨr au nekintɨp neit. * Jo 11:33, 12:40Hɨrak kɨwaainaan kɨri kemtaantɨwo han enuk kentar hɨr mɨt han toenuk. Hɨrak katɨp mɨtɨk his enum kar ik: “Ti esiuwe his emnen.” Hɨrak kesiuwehis mɨrak te his pɨke mɨre yaaim. * Mt 22:15-16His mɨre yaaim te mɨt ne Farisi hɨr nen witeik nen nererik netike mɨt kerek nises hɨm me mɨtɨk iuwe King Herot, hɨr nimenɨpɨn Jisas nankɨp.
Mɨt yapɨrwe nises Jisas
Jisas ketike mɨt disaipel nɨrak hɨr nen wan eik. Mɨt yapɨrwe ne provins Galili hɨr nisesik nen nererik netike mɨt ne Provins Judia, * Mt 4:25Idumia, wit yapɨrwe ke mani Jodan pɨnak ein, wit Taia, wit Jerusalem ketike wit Saidon. Hɨr yapɨrwe nemtau menmen Jisas epei kɨrɨakem, te hɨr nan nanɨrek. * Mk 4:1; Lu 5:1-3Hɨr epei nan, Jisas katɨp mɨt nɨrak kar ik: “Yi yayit bot eiyɨk einen eitenɨnek te mɨt ap nanɨpɨra hi ankewɨn hɨr nanɨntɨrɨra.” 10  * Mt 14:36Nɨpaa Jisas kɨkaap mɨt miyapɨr yapɨrwe nɨnap hɨr nɨre yaain, te in ek mɨt yapɨrwe nɨnap newep mɨt hɨr nan nerp menep newis his mentar Jisas, te hɨr nɨre yaain. 11  * Lu 4:41Hɨrak ken kitet ein ein, herwe enun nɨrek nitehɨr nau tɨ nenepɨp nar ik: “Ti Nɨkan ke God.” 12  * Mk 1:34Te Jisas ketpor hɨm manp hɨr ap nanwepyapɨrek au emɨt!
Jisas hɨrak kehis mɨt disaipel nar hiswiyen wik
(Mt 10:1-4; Lu 6:12-16)
13 Maain Jisas kehis mɨt kerek hɨrak hanhani kenɨnor hɨr nan nisesik netikerek nen nau mɨniu (o neiyɨp) kentɨr ein. 14 Hɨr nau ein, hɨrak kehis mɨt hiswiyen wik (12) hɨrak kewep niuk kenewor niuk mɨr “Aposel.” Hekrit hekrit hɨr netikerek nanriyan nanisesik nanɨmtau hɨm mɨrak. Maain hɨrak kakriuweti nanɨno nantɨp mɨt miyapɨr hɨm mɨrak. 15 Maain hɨrak kakriuweti kakwisi hɨr nepɨr herwe enun nanɨno nankeipɨn mɨt. 16  * Jo 1:42Im em hɨram niuk me mɨt hɨrak ketorhis keriyei netikerek: Saimon (hɨrak kewis niuk mɨrak ham Pita), 17  * Lu 9:54Jems, ketike nɨkik kɨrak Jon, hɨrakɨt nɨkerek te Sebedi (Hɨrak kewis niuk mɨrakɨt wik Boanesis kentar hɨrakɨt tatɨp hɨm iuwe mɨre nepni mewenɨn). 18 Hɨrak wen kehimɨtan Andru, Filip, Batolomyu, Matyu, Tomas, Jems hɨrak nɨkan ke mɨtɨk Alfias, Tadias, Saimon Selot, 19 hɨr netike Judas ke wit Iskeriot kerek kewepyapɨr Jisas te mɨt enun nepan nɨrak neiyɨk nen nakɨp.
Mɨt natɨp Bielsebul kɨkaap Jisas kepɨr herwe enun nekeipɨn mɨt
(Mt 12:24-32; Lu 11:14-23, 12:10)
20  * Mk 6:31Jisas kehis mɨt hiswiyen wik (12) epei au, hɨrak ken wɨnak kɨrak eik. Hɨrak ken wɨnak, mɨt yapɨrwe nererik wɨnak kɨrak te hɨrak ketike mɨt disaipel nɨrak ap te nanɨm menmen taau. 21  * Jo 10:20Maain miye pɨrak wetike kikrek tɨrak hɨr nerteiyek, hɨr nen nare nantɨwekhis nanriyaak neiyɨk nanɨno nɨr ein nentar hɨr han kitet hɨrak han ken sip hɨrak ketaritari. 22  * Mt 9:34, 10:25Mɨt kerek ninɨn nertei hɨm lo me Moses natɨp mɨt miyapɨr em, hɨr nɨnaaiwɨr wit Jerusalem nekiuwe nan natɨp nar ik: “Herwe enuk niuk mɨrak Bielsebul hɨrak kersɨs Jisas te hɨrak Seten kewis Jisas hɨrak kinɨn herwe enun kepɨri nanɨno nankeipɨn mɨt.” 23 Jisas kertei menmen hɨr netpim te hɨrak kenɨne mɨt ein hɨr nan nerp menep in, hɨrak ketpor tok piksa kar ik: “Seten kenmak te hɨrak kepɨr herwe nɨrak nekeipɨn mɨt a? Taauye! 24 Mɨt ne wit hak hɨras nanɨnepan, te hɨr nankiyan nantike mɨt han ne wit hak nanɨnepan taauye! 25 Mɨt ne weiwɨk miutɨp hɨras nanɨnepan te hɨr nanɨrkeik te hɨr nankiyan nanu nanɨt? Au, hɨr nanɨwaank hɨras. 26 Seten hɨrekes kepɨr herwe nɨrak nankeipɨn mɨt, hɨr nanɨnke hasini nanɨwaank hɨras. 27 Hi hinɨn Seten hi epɨr herwe nɨrak nekeipɨn mɨt, hɨram mar ke mɨtɨk hak kinɨn kakno kakwep weipɨr kaksenkek mɨtɨk enuk yehes enum o mɨtɨk iuwe, te hɨrak kakɨt menmen mɨrak meit wɨnak eik keiyɨm kakno.
28 “Hi etpi werek. Menmen enum mɨt nɨrɨakem metike hɨm enum hɨr netpim hɨrak God kakɨsakem han ekitetim au. 29 Te mɨt natɨp enum me menmen God Hɨmɨn Yaaik kɨrɨakem, hɨrak ap te kakɨsakem taau! Hɨram mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik.” 30  * Jo 10:20(Jisas katɨp hɨm im kentar mɨt han ne Jerusalem hɨr natɨp nar ik: “Herwe enuk kersɨsek kekepik te hɨrak kepɨr herwe enun nekeipɨn mɨt.”)
Neimɨn hɨr ne weiwɨk me Jisas
(Mt 12:46-50; Lu 8:19-21)
31  * Mk 6:3; Jo 2:12; Ap 1:14Hɨrak katɨp epei au, Jisas miye pɨrak wetike kikrek tɨrak nan nerp witeik nenɨnewek. 32 Mɨt nau neit nɨmɨn nemtau hɨr nenɨnewek, hɨr netpɨwek nar ik: “Miye pit wetike kikrek nit hɨr nerp witeik nenɨnut.” 33 Jisas ketpor kar ik: “Neiyɨn hɨr nɨre miye wetike kikrek nai?” 34 Hɨrak kɨwaainaan kɨr mɨt nau menep te hɨrak katɨp: “Mɨt in hɨr nɨre miye wetike kikrek nai. 35 Mɨt kerek nemtau hɨm me God nisesim, hɨr keriyen nɨre miye wetike kikrek o yenterer nai.”

*3:2 Lu 13:14

*3:4 Lu 14:3

*3:5 Jo 11:33, 12:40

*3:6 Mt 22:15-16

*3:8 Mt 4:25

*3:9 Mk 4:1; Lu 5:1-3

*3:10 Mt 14:36

*3:11 Lu 4:41

*3:12 Mk 1:34

*3:16 Jo 1:42

*3:17 Lu 9:54

*3:20 Mk 6:31

*3:21 Jo 10:20

*3:22 Mt 9:34, 10:25

*3:30 Jo 10:20

*3:31 Mk 6:3; Jo 2:12; Ap 1:14