46
Ouligisu Hina da Lolo Nabe amoga Hamomu
Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Ganodini dibifufu ea gusudili logo ga:su da hawa: hamosu eso gafeyale amoga ga:si dialebe ba:ma:mu. Be Sa:bade eso amola Oubi Gaheabolo Lolo Nabe eso amoga doasima:mu. Ouligisu hina da gadili dibifufu amoga asili, logo holei sesei amoga golili sa:ili, amola gobele salasu dunu da ea ohe iasu amo gogo gobele salasea amola Hahawane Gilisili Olofole Iasu gobele salasea, e da logo holei mosomo ifa amoga dafulili lelumu. E da logo holei amogai nodone sia:ne gadolalu, bu gadili masunu. Logo ga:su da mae ga:sili dialeawane, daeya galu ga:simu. Sa:bade huluane amola Oubi Gaheabolo Lolo Nabe huluane, amogai dunu huluanedafa da logo holei midadi, Hina Godema beguduli amola Ema nodone sia:ne gadoma:mu.
Sa:bade esoga, ouligisu hina da Hina Godema, sibi mano gafeyale amola sibi gawali afae (huluane da foloai, noga:idafa) amo gogo gobele salimusa:, gaguli misa:mu. Sibi gawali afae afae amo gilisili gobele salimusa:, e da 14 gilogala:me gala:ine gaguli misa:mu. Amola sibi mano afae afae amo gilisili gobele salimusa:, e da ea hanaiga udigili iasu ima:mu. E da 14 gilogala:me gala:ine afae afae gaguli masea, amoga 3 lida olife susuligi gilisili gaguli misa:mu. Oubi Gaheabolo Lolo Nabe e da wahadebe bulamagau gawali, amola sibi mano gafeyale amola sibi gawali afae (huluane foloai noga:idafa) amo gobele salimusa: gaguli misa:mu. E da musa: iasu gala:ine amola olife susuligi amo defele gilisili ima:mu. Ouligisu hina da logo holei sesei fisili, ea ganodini misi logo amoga bu gadili masa:mu.
Dunu ilia da lolo nabe amoga Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: masea, ilia da ga (north) logo holeiga golili sa:ili, sia:ne gadoi dagosea, ilia da ga (south) logo holeiga amoga gadili masa:mu. Amola ilia da ga (south) logo holeiga golili sa:ili, sia:ne gadoi dagosea, ga (north) logo holeiga ga masa:mu. Ilia da ilia misi logo amoga bu ga masunu da sema bagade. 10 Dunu eno da ganodini golili dasea, ouligisu hina dunu, e amola da ganodini sa:imu. Amola, ilia da gadili ahoasea, e amola galu gadili masunu. 11 Lolo Nabe eso huluane amoga Gala:ine Iasu gobele salasu da bulamagau gawali o sibi gawali amoga gilisimusa: gagoma 14 gilogala:me. Amola sibi mano gilisimusa: da sia:ne gadosu dunu ea hanaiga imunu. Gala:ine Iasu gobele salasu afae afae amoga olife susuligi3lida gilisima:ma.
12 Ouligisu hina da Hina Godema udigili gobele salasu imunusa: dawa:sea, (amo da mae dadega:le gogo gobele salasu o Hahawane Gilisili Olofole Iasu gobele salasu), ilia da e golili sa:ima:ne, ganodini dibifufu ea gusudili logo doasimu. E da Sa:bade eso gobele salasu hou defele hamomu. Amasea, e da ga ahoasea, ilia da logo ga:mu.
Eso Huluane Iasu
13 Hina Gode da amane sia:sa, “Hahabe huluane, dilia da ode afae gidigi sibi mano (foloai amola noga:idafa fa:gi hamedei, olo hamedei) amo Hina Godema gogo gobele salima. Amo da eso huluanedafa hamoma:mu. 14 Amola falaua 2 gilogala:me amo olife susuligi amoma gilisili, hahabe huluane gobele salima:mu. Amo gobele salasu malei da eso huluane, mae fisili, dialumu. 15 Sibi mano, amola falaua, amola olife susuligi da hahabe huluane, mae fisili, Hina Godema gobele salaloma:mu.
Ouligisu hina dunu ea Soge Ouligisu Hou
16 Ouligisudafa Hina Gode da dafawane hamoma:ne sia:sa, “Ouligisu hina da ea soge mogili egefe afae ema udigili iasea, egefe da amo soge gagulaligimu. Amo soge da ea sosogo fi ilia:. 17  * Gobele Salasu 25:10Be ouligisu hina da ea hawa: hamosu dunuma ea soge afae iasea, bu Samogesu Ode doaga:sea, e da amo soge bu samogene, bu hina: soge ba:mu. E amola egefe ilia fawane da amo soge eso huluane gagui dialebe ba:mu.
18 Ouligisu hina da dunudafa ilia soge udigili lamu da sema bagade. E da soge egefe ema imunusa: dawa:sea, e da hi sogedafaga fawane imunu. E da dunudafa amo ilia soge udigili labeba:le, ili banenesimu da sema bagade.”
Debolo Gobele Nasu Sesei
19 Amalalu, amo dunu da na sesei amo da ga (north) ba:legai ganodini dibifufu ea ga (south) la:idi diala, amo ea gagili diasuga oule asi. Amo sesei da gobele salasu dunu esaloma:ne, hadigi ilegei. E da sogebi amo da sesei ea gududi la:idi dialebe, nama lobo sogone olei. 20 E amane sia:i, “Amo sogebiga, gobele salasu dunu da hu amo da wadela:i hou dodofemusa: amola dabe imunusa:, amo gobema:mu amola falaua iasu ga:gima:mu. Bai amo liligi da hadigi amola sema. Amola dunu da amoga se nabasa:besa:le, gadili dibifufu amoga gaguli masunu da hamedei.”
21 - 22 Amalalu, e da na dibifufu gadili amoga oule asili, nama amo ea hegomai biyaduyale afae afae ganodini, dibifufu fofonobo ea seda defei 20.4 mida amola ea ba:de defei 14.4 mida amoga dialebe ba:i. 23 Amo dibifufu afae afae da igiga gagoi, amola ea dobea danoma:ne da gobele nasu gasa:i dialebe ba:i. 24 Amo dunu da nama amane sia:i, “Amo da gobele nasu diasu. Amo ganodini Debolo hawa: hamosu dunu da gobele salasu liligi amo dunudafa da iaha, amo gobema:mu.”

*46:17: Gobele Salasu 25:10