47
Hano da Debolo Diasuga Amonini Dalebe Ba:i
* Segalaia 14:8; Yone 7:38; Wamolegei Sia: Olelesu 22:1Amo dunu da na oule bu Debolo Diasu gagili dasua oule heda:i. Debolo da gusudili ba:le gusui dialebe ba:i, amola hano da gagili dasu hagudunini heda:le, gusudili ahoanebe ba:i. Amo hano da Debolo ga (south) la:idi amo hagudu manebe, oloda ea ga (south) la:idi gadenene baligili ahoanebe ba:i. Amalalu, amo dunu da na ga (north) logo holeiga gadili oule asili, logo holei amo da gusudili ba:le gusui, amoga doaga:i. Hano fonobahadi da logo holei ga (south) la:idi amoga gadili dalebe ba:i.
Amo dunu da ea ifa daba: defesu amoga hano dabe gusudili defele, 500 mida defei. Amo defeiga, e da na amo hano degema:ne sia:i. Na degele, hano da na osa:su muguniyanisi.
Amalalu, e da 500 mida eno defei. Na da dedegela asili, hano da na mugunia doaga:i. 500 mida eno asili, hano da na bulu ga:sua doaga:i. E da 500 mida eno defei. Amogai, hano da luguduba:le, na da dedegela masunu hamedei ba:i. Luguduba:le, amo degemusa: dawa:loba, dasi sa:imu fawane ba:i. E da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Amo hou huluane noga:le dawa:ma!” Amalalu, amo dunu da na hano bega: oule asi.
Na da amoga doaga:le ba:loba, ifa bagohame hano la:idi la:idi beba:le lefulubi ba:i.
E da nama amane sia:i, “Amo hano da gusudili asili, Yodane Fago baligili, Bogoi Hano Wayabo amoga doaga:sa. Amo hano da Bogoi Wayabo amoga adimina dasea, e da sali hano sefasili, bu hano ida:iwane heda:sa. Hano da habodili ahoasea, ohe fi amola menabo fi enoenoi da ba:mu. Hano da Bogoi Hano Wayabo hano bu noga:i hamomu. E da habodili ahoasea, esalusu gaguli maha. 10 Soge amo da Enegidai Bubuga:su amonini asili, Enegela:ime Bubuga:su doaga:sa, dogoa da hano wayabo bagade bega: menabo hiougisu dunu lelebe ba:mu. Ilia da amogai ilia menabo gasa:su, eso hougima:ne, fadegale gamu. Menabo fi enoenoi bagohame, Medidela:inia Hano Wayabo Bagade ea menabo fi ili idi amo defele, da amogai esalebe ba:mu. 11 Be hano amo da hano wayabo fonobahadi amola fafu soge Bogoi Hano Wayabo bega: dialebe, ganodini diala da sali hamoi amomane dialumu. Ilia Isala:ili dunu ilia sali gasa:le nasu dialumu. 12  Wamolegei Sia: Olelesu 22:2Hano na:iyado la:idi la:idilale bega: ha:i nasu ifa enoenoi lefulubi ba:mu. Ilia lubi da hamedafa biomu amola ilia da dulu legelalusu hamedafa yolemu. Ilia oubi huluane amoga gaheabolo fage legemu. Bai hano amo da Debolo Diasuganini mabe, amoga nasegagisa. Ifa da ha:i manu legemu amola ilia lubiga da dunu uhinisisimu.”
Soge Ea Alalo Fifi
13 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Soge amo fifili, Isala:ili fi fagoyale gala ilima ia dagoi ba:mu, (Yousefe ea fi da fifi aduna lamu) amo ilia alalo fifi da agoane ba:mu. 14 Na da dafawanedafa, dilia aowalalia ilima amo soge imunu, sia:i. Wali, amo defele fifili, Isala:ili fi huluane ilima ima.
15 “Ga (north) alalo fifi da Medidela:inia Wayabo amoga gusudili heda:le, Hedelone moilai bai bagade, amola Ha:ima:de Adobo Gigadofa Ahoasu amola Sida:de moilai bai bagade, 16 amola Bilouda amola Sibala:ime moilale bai bagade (ela da Dama:sagase fifi asi amola Ha:ima:de fifi asi amo dogoa diala) amo huluane baligili, Ha:isa Ha:digone moilai bai bagadega doaga:sa (Ha:isa Ha:digone da Haula:ne soge alalo fifi gadenene diala). 17 Amaiba:le, ga (north) alalo fifi da Mededela:inia Hano fisili, gusudili asili, Ha:isaina:ne moilai bai bagadega doaga:sa. Amola Dama:sagase amola Ha:ima:de soge da amoga gadili ba:sa.
18 Gusudili alalo fifi da Dama:sagase amola Haula:ne dogoa amoga muni, ga (south) ahoa. Isala:ili soge da gudu diala amola Gilia:de soge da gusu amola Yodane Hano dogoa da alalo fifi hamone, asili, Da:ima soge amo Bogoi Hano Wayabo bega: dialebe amoga doaga:sa.
19 Ga (south) alalo fifi da Da:ima muni ga (south) amola gududili hegomane asili, hafoga:i sogega asili, Ga:idese Meliba baligili, delegili ga (north) fonobahadi bu gududili, asili. Idibidi soge ea alalo fifi amodili asili, Mededela:inia Hano Wayabo amoga doaga:sa.
20 Gududili alalo fifi da Mededela:inia Hano Wayabo Bagade bega: fawane. Amo da asili, sogebi amo da Ha:ima:de Adobo Gigadofa Ahoasu gududili dialebe, amoga doaga:sa.
21 Dilia amo soge fifili, dilia fi afae afae amoga ima. 22 Na da dilia eso huluane amogai gaguli esaloma:ne, dilima iaha. Ga fi dunu dilia fi ganodini esala (amo da dilia fi ganodini mano lalelegei) dilia da soge fifili iasea, ilima amola afae afae ima. Dilia da Isala:ili dunudafa hamosa amo defele ilima hamoma. Ilia da Isala:ili dunu defele, soge lamusa:, ululuasu adoba:mu. 23 Ga fi dunu esalebe dunu afae afae, e da Isala:ili fi amo ganodini esala, amo fi ilia soge fifi lai amo e da ilia labe defele lamu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.”

*47:1: Segalaia 14:8; Yone 7:38; Wamolegei Sia: Olelesu 22:1

47:12: Wamolegei Sia: Olelesu 22:2