48
Gode da Isala:ili Fi ilima Soge Fifili Iasu Hou Olelei
1-7 Ga (north) alalo fifi da Mededela:inia wayabo amoga gusudili heda:le, Hedelone moilai bai bagade, amola Ha:ima:de Adobo Gigadofa Ahoasu baligili, Ha:isalina:ne moilai bai bagade amola Dama:sagase soge amola Ha:ima:de soge afafasu alalo fifi amoga doaga:sa. Fi afae afae huluane da soge alalo fi dogoa fi afadafa lamu. Amo soge fifilisi afae afae da gusu alalo fifi amoga muni, gududili asili, Mededela:inia Hano Wayabo Bagade amoga doaga:mu. Da:ne fi da gadafa (north) soge fifilisi lamu.
Amo ga (south) asili, fi eno da dogoa alalo fi afae afae agoane lamu:-
Da:ne
A:sie
Na:fadalai
Ma:na:se
Ifala:ime
Liubene
Yuda
Sogebi Modale Ligiagai
Dilia soge dogoa alalo fi eno hou hisu hamoma:ne, modale ligiagama. Ea ba:de defei ga (north) asili ga (south) doaga:le da 16 gilomida amola ea seda defei amo da soge fifilisi fi dunu afae afae amoma i ea seda defele ba:i. Amo fi soge fifilisi sogebi ea modoga Debolo Diasu gagui dialebe ba:mu.
Amo fi soge fifilisi ea modoga, sogebi Hina Godema modale ligiagamusa: ilegema. Amo ea seda defei da 16 gilomida amola ea ba:de da 12 gilomida ba:mu. 10 Amo modale ligiagai sogebi la:idi amo gobele salasu dunu da lamu. Amo sogebi ea defei da gusudili asili gududili doaga:sa amo 16 gilomida ba:mu amola ga (north) asili ga (south) amo defei da 6 gilomida ba:mu. Amo fi soge fifilisi sogebi ea modoga Debolo Diasu gagui dialebe ba:mu. 11 Amo sogebi da Hadigi hamoi ba:mu. Amola gobele salasu dunu amo Sa:idoge egaga fi fawane da amoga esalumu. Bai Lifai fi dunu eno da Isala:ili fi dunu ilima gilisili wadela:le hamonoba, Sa:idoge egaga fi da ilima hame gilisi.
12 Amaiba:le, ilia da soge fifilisi sogebi hisu agoane, Lifai fi ili sogebi dafulili lale, amo da baligili Hadigi sogebi ba:mu. 13 Lifai dunu amola da fifilisi sogebi gobele salasu ilia sogebi amoga ga (south) lamu. Amo sogebi ea defei da gobele salasu sogebi ea defei defele ba:mu. 14 Be soge fifilisi sogebi amo Hina Godema modale ligiagai, amo da sogebi bisidafa ba:mu. Amo fifili enoga bidilamu o enoma imunu da sema bagade. Bai amo sogebi da Hadigi amola Hina Gode Ea:.
15 Amo sogebi hame fifili i, diala, da hadigi soge agoai hame ba:mu. Ea seda defei da 16 gilomida amola ea ba:de defei da 3 gilomida. Amoga, Isala:ili dunudafa da udigili fili, soge huluane bugili manu. Yelusaleme moilai bai bagade da amo sogebi dogoa gagui dialebe ba:mu. 16 Moilai da la:idi la:idi defele ononone disi, ea la:idi la:idi defei afae afae da 2,250 mida agoane ba:mu. 17 Moilai huluane sisiga:le, la:idi la:idi da dibifufu amo ea ba:de defei da 125 mida. 18 Moilai da hadigi sogebi amoga ga (south) diala amo da gagui dagosea, soge eno (ea defei da gusudili sogebi - seda 6 gilomida amola ba:de 3 gilomida amola gududili sogebi - seda 6 gilomida amola ba:de 3 gilomida) amo da Isala:ili dunu ilia ha:i manu bugisu ba:mu. 19 Nowa dunu da moilai bai bagade ganodini esalebe ba:sea (fi huluane defele ba:mu), e da amo sogega ha:i manu bugimu da defea. 20 Amaiba:le, amo soge fifi ononone disi ea defeidafa da la:idi la:idi amo defele 16 gilomida defei fawane ba:mu. Amola amo ganodini da moilai bai bagade gagui dialebe ba:mu.
21-22 Amo modale ligiagai sogega (amo ganodini da Debolo amola gobele salasu sogebi amola Lifai dunu ilia soge) gusudili amola gududili hame lai soge diala da ouligisu hina dunu ea soge ba:mu. Amo soge da gusudili amonini asili gusu alalo fifi amoga doaga:le, amola gududili asili, Medidela:inia Hano Wayabo Bagade amoga doaga:sa. Amo soge ea ga (north) alalo fifi baligisia, Yuda soge da ba:mu amola ea ga (south) alalo fifi baligisia da Bediamini ea soge ba:mu.
Isala:ili fi Oda Ilia Soge Fifi
23-27 Modale ligiagai sogebi ga (south) amodili Isala:ili fi musa: soge hame lai, amo da soge fifilisi fifi soge lamu. Amo soge fifilisi afae afae da gusu alalo fifi amoga muni gududili asili, Medidela:inia Hano Wayabo Bagade amoga doaga:mu. Bediamini fi da gadafa (north) soge fifilisi lamu. Amo ga (south) asili, fi eno da agoane lamu:-
Simiane
Isaga
Sebiulane
Ga:de
28 Ga:de soge fifilisi fi lai amo ea ga (south) la:idi, alalo fifi da Da:ima amoga ga (south) amola gududili amola asili, hafoga:i sogega Ga:idese baligili, amasea, delegili ga (north) amola gududili, Idibidi soge ea alalo fifi amoga asili, Medidela:inia Hano Waiyabo Bagadega doaga:sa.
29 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Dilia Isala:ili dunu ilia soge lale fima:ne, agoane fifili sagoma.”
Yelusaleme ea Logo Holei Ga:su
30-34  * Wamolegei Sia: Olelesu 21:12-13Yelusalemega golili sa:ima:ne, gagili dasu fagoyale gala. Ea gagoi biyaduyale gala afae afae ea seda defei da 2,250 mida. Gagoi afae afae ganodini, logo holei ga:su udiana dialebe ba:sa. Ilia dio afae afae da Isala:ili fi ilia dio afae afae asuli. Logo holei ga:su amo ga (north) gagoi ganodini dialebe, ilia dio da Liubene amola Yuda amola Lifai. Logo holei ga:su amo gusu gagoi ganodini dialebe ilia dio da Yousefe amola Bediamini amola Da:ne. Logo holei ga:su amo ga (south) gagoi ganodini dialebe, ilia dio da Simiane amola Isaga amola Sebiulane. Logo holei ga:su amo guma: gagoi ganodini dialebe, ilia dio da Ga:de, amola A:sie amola Na:fadalai.
35 Amo gagoi huluane gilisi ilia seda defei da 9 gilomida agoane. Wali amonini amo moilai bai bagade ea dio asuli da ‘Hina Gode da Goegami Esala.’ amo ba:mu.
Sia: ama dagoi

*48:30-34: Wamolegei Sia: Olelesu 21:12-13