45
Hina Gode da Sailase hina bagade Hamoma:ne Ilegei
Hina Gode da Sailase hina bagade hamoma:ne ilegei dagoi.
E da Sailase amo fifi asi gala ilima hasanasima:ne ilegei dagoi.
Sailase da hina bagade eno ilia gasa wadela:lesimu.
Hina Gode da Sailase golili sa:ima:ne, moilai bai bagade ilia ga:su doasimu.
Hina Gode da Sailasema amane sia:sa,
“Na Nisu da dia logo fodomu.
Na da goumi amola agolo mugululi, umi hamomu.
Na da “balase” logo ga:su mugulumu
amola ouli galiamo agoai ga:su liligi goudamu.
Na da liligi noga:idafa gasi agoai sogebi ganodini wamolegei,
amo dima imunu. Amasea, Na da Hina Gode amo di da dawa:mu.
Amola Isala:ili Godedafa da dia dio dawa:beba:le, dima wele sia:i dagoi.
Di da Na hawa: hamosu dunu amo Isala:ili (Na ilegei dunu fi)
amo fidima:ne, Na da di ilegei dagoi.
Di da Na hame dawa:, be eno dunu ilia da dima nodoma:ne,
Na da ilegei dagoi.
Na da Hina God! Eno ‘gode’ da hame gala.
Dia da Na hame dawa:,
be Na da dia hawa: hamomu defele, gasa dima imunu.
Dunu huluanedafa, osobo bagade bega: asili eno bega: doaga:sa,
amo huluane ilia da Na da Hina Gode
amola eno ‘gode’ da hame gala amo dawa:ma:ne, Na da agoane hamomu.
Na da hadigi amola gasi hahamosa.
Na da hahawane hou amola gugunufinisisu hou gaguli maha.
Na, Hina Gode, da amo hou huluane hamonana.
Na da muagado mabe gibu defele hasalasu hou iasimu.
Fedege agoane, osobo bagade da ea lafi dagale, amo hou da:gimu.
Amasea, sogea fudagala:su defele, hahawane dogolegele ahoasu hou
amola moloidafa hou da osobo bagadega dialebe ba:mu.
Na, Hina Gode da amo hou misa:ne, hamomu.
Hina Gode da Osobo Bagade Hahamoi amola E da Hou Huluane Ouligisa
* Louma 9:20Laga osoboga hamoi ofodo, amo ofodo eno huluane defele
da ea hahamosu dunuma sia:ga gegemu da defeala:?
Laga osobo da ofodo hahamosu dunuma ea hamobe adole ba:sala:?
Laga osoboga hamoi ofodo da e hahamosu dunu amoma,
“Di da hahamosu hou hame dawa:!” amo sia: sia:sala:?
10 Nowa da ea ada amola ame elama,
“Ali da abuliba:le na agoane hahamobela:?” Elama agoane adole ba:sala:?
11 Hina Gode, Isala:ili ea Hadigi Gode
da dunu ilia hobea misunu hou hahamonana,
amola e da amane sia:sa, “Dilia da Na manolali ilima
Na hamosu, amo da noga:i hame sia:mu da defea hame galebe.
Dilia da Nama, “agoane hamoma!” sia:mu da hamedei.
12 Na fawane da osobo bagade amo ganodini dunu fi esaloma:ne, hahamoi dagoi.
Na gasaga Na da mu fadegale gai.
Na da eso amola oubi amola gasumuni ouligisa.
13 Na Nisu da Sailasema Na hanai hamoma:ne,
amola hou huluane moloma:ne, sia:i dagoi.
Ea logo ahoabe huluane, Na da molomu.
E da Na moilai bai bagade Yelusaleme amo bu gagumu.
Amola Sailase da Na fi dunu (amo da wali udigili hawa: hamonana,)
amo ilia halegale masa:ne logo doasimu.
Dunu eno da amo hamoma:ne, ema bidi o hano suligili hame iasu.”
Hina Gode Bagadedafa da sia:i dagoi.
14 Hina Gode da Isala:ili fi ilima amane sia:sa,
“Dilia da Idibidi amola Sudane ilia gagui liligi huluane lamu.
Amola Siba dunu sedade da dilia udigili hawa: hamosu dunu ba:mu.
Ilia da sia:ine amoga la:gili, dilima fa:no bobogemu.
Ilia da dilima beguduli, amane sia:mu,
‘Gode da dili esala - Hi fawane da Godedafa.
15 Isala:ili fi ilia Gode, ilia Gaga:su dunu, E da hou agoane hamosa.
E da wamoaligisa.
16 Dunu amo da ogogosu ‘gode’ hahamobe da gogosiasu ba:mu.
Dunu eno da ili higamu.
17 Be Hina God da Isala:ili dunu gaga:i dagoi.
Ilia hasalasu hou da mae fisili dialalalumu.
Amola ilia da gogosiasu hamedafa ba:mu.’ ”
18 Hina Gode da mu hahamoi.
Hi fawane da Godedafa.
E da osobo bagade hahamoi-E da amo mae muguluma:ne, gasawane hamoi.
E da soge wadela:i hame be noga:idafa hamoi,
Amola dunu da hahawane ganodini esaloma:ne, hamoi dagoi.
Hi fawane da amane sia:sa, “Na da Hina Gode.
Eno ‘gode’ da hamedafa.
19 Na da wamowane hame sia:i. Amola Na hanai hame wamolegei.
Na da Isala:ili dunu ilia gugunufinisi soge
amo ganodini Na hogomu, hame sia:i.
Na da Hina Gode amola Na sia: da dafawane.
Na da moloidafa hou olelesa.
Osobo Bagade Hina Gode amola Ba:bilone fi ilia Loboga Hamoi ‘gode’
20 Hina Gode da amane sia:sa, “Dilia fifi asi gala huluane! Gilisima!
Nowa da Ba:bilone ea dafai mae bogole esala.
Dilia fofada:musa: misa!
Dunu ilia da ifaga hamoi ‘gode’ liligi gaguli, mogodigili ahoa
amola amo ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadosa,
amo dunu ilia asigi dawa:su da hamedeidafa.
21 Dilia sia: sia:musa: fofada:su diasuga misa.
Dilia da Nama fofada:sea, dunu enoenoi gilisili sia: sa:ima.
Nowa da musa: hemonega hobea misunu hou amo dawa:beba:le, olelebela:?
Na, Ni fawane, Hina Gode Ea fi Gaga:su dunu, da amo hou ba:la:lusu.
22 Osobo bagade fifi asi gala dunu huluane! Nama sinidigima!
Amasea, dilia Na Gaga:su ba:mu.
Ni fawane da Godedafa, eno hame.
23  Louma 14:11; Filibia 2:10-11Na ilegei sia: da dafawane, amola Na da amo afedenemu hame dawa:.
Na da Na hou huluane amoga Na ilegei sia:i defele hamoma:ne sia:sa.
Dunu huluanedafa da Nama misini, muguni bugili, Na mae yolesima:ne ilia da sia:mu.
24 Na hamobeba:le fawane,
hasalasu hou amola gasa bagade hou da ba:mu, amo ilia da sia:mu.
Be huluane da Na higasea da gogosiamu.
25 Na, Hina Gode, da Ya:igobe egaga fi huluane gaga:mu.
Amasea, ilia da Nama nodosu imunu.”

*45:9: Louma 9:20

45:23: Louma 14:11; Filibia 2:10-11