81
Lolo Nasu Gesami Hea:su
Ninia Gaga:su Hina Gode Ema nodone wele sia:ma!
Ya:igobe ea Gode Ema nodone gesami hea:ma!
Ilibu muni ba:gu da la:idi la:idi figi amoga duma.
Noga:le hanai nabima:ne, ilibu amola sani baidama duma.
* Idisu 10:10Lolo nasea, oubi da genoni aligila heda:i lelea
amola oubi da ufa manea, dalabede fulaboma.
Amo da Isala:ili fi ganodini sema agoane hamoi,
amola amo Ya:igobe ea Gode Hi hamoma:ne sia:i.
Gode da Idibidi soge amoma doagala:loba,
E da amo hamoma:ne sia:i Isala:ili dunu ilima iasi.
Na da Dia hame dawa: sia: amoga agoane sia:be nabala,
“Na da dilia baligia dioi dialu amo fadegale fasi.
Na da osoboga hamoi igi dilia gaguli ahoasu amo ligisima:ne logo doasi.
Gadili Asi 17:7; Idisu 20:13Dilia da dilima bidi hamosu doaga:beba:le Nama wele sia:i,
amola Na da dili gaga:i.
Na da Na wamoaligisu soge mulu amo ganodini esala,
dia sia: amoma dabe sia:i.
Na da Meliba guhano amoga dilima adoba:su hamoi.
Na dunu, Na sisa:ne sia:be amo nabima.
Isala:ili fi! Abuli hamone Na sia: nabima:bela:?
Gadili Asi 20:2-3; Mousese ea Malasu 5:6-7Dilia da eno Godema maedafa nodone sia:ne gadoma.
10 Na da dilia Hina Gode.
Dili Idibidi soge ganodini esaloba, Nisu da dili fadegai.
Dilia lafi dagale gama, amasea Na da diligili ha:i manu mugusimu.
11 Be Na dunu ilia da Na sia:be hame nabi.
Isala:ili ilia da Na sia:be didili hame hamoi.
12 Amaiba:le, Na da ilisu gasa fi hou hamonanoma:ne yolesi,
amola ili hanai hamoma:ne yolesi.
13 Abuli hamone Na fi dunu ilia da Na sia: nabima:bela:,
abuli hamone ilia da Na sia: didili hamoma:bela:?
14 Ilia da agoai hamomu ganiaba,
Na da hedolowane ilima ha lai dunu ili hasalasila:loba,
amola ilima ha lai dunu huluane ilima gasa fili hasalasila:loba.
15 Nama higale ba:su dunu ilia da beda:iba:le, na midadi dialuma fili begudumu.
Ilima se bidi iasu da maedafa yolele, gebewane dialumu.
16 Be amomane Na da dilima widi ha:i manu ianumu
amola na da dili sadima:ne soge agime hano moma:ne imunu.”

*81:3: Idisu 10:10

81:7: Gadili Asi 17:7; Idisu 20:13

81:9: Gadili Asi 20:2-3; Mousese ea Malasu 5:6-7