4
Boua:se e Ludi Lai
Boua:se e sia: sa:imusa: gilisibi sogebi amoga asili amola logo gadenene amogai esalu. Amogai esaloba amola Ilimelege ea gadenene fi dunu (bu bidi lasu fi dunu ilia da sia:su - da:i sia: da ‘kinsman-redeemer) amo mafiadalebe ba:i. Amola Boua:se ea e wele sia:i, “Na na:iyado! Di fila misa. Na da sia: fonobahadi sia:mu gala.” Amalalu, e da misini fi. Amanoba, Boua:se e bu bidi lasu dunu amo e da musa: sia:i ema amane sia:i, “Di gui fila misa.” Amanoba, e da misini bulagi. Amalalu, Boua:se da moilai ouligisu dunu nabuane lale, Ilimelege ea bu bidi lasu fi dunu ema amane sia:i, “Na:ioumi da waha Moua:be soge yolesili, misi dagoi. E da ania sosogo fi dunu Ilimelege amo ea soge bidi lamu hanai galebe. Amaiba:le, na dima sia:be goea, be di hanai galea, goe soge di lama. Fada:i dunu nabuane agoane ilia dia sia: nabima:ne sia:ma. Be higa:i galea amo higa:i fawane sia:ma. Bai di da hanai galea, di da lamu defele gala. Be dia higasea, na da lamu defele gala.” Ilimelege ea bu bidi lasu fi dunu e da amane sia:i, “Na da lamu!”
Boua:se e amane sia:i;, “Defeadafa! Be dia Na:ioumi ea soge lasea, di da Ludi (Moua:be uda didalo) amola bidiga lasa. Amasea, amo soge da bogoi ea sosogo fi amo ganodini dialumu. Amanoba, bu bidi lasu fi dunu da amane sia:i, “Amai galea, na amola soge agoe bidiga lamu, be amo da agoane, na mano ilia soge hame galumu. Amaiba:le dia lama. Be Na da bu hame lamu.” * Mousese ea Malasu 25:9Amo esoha ilia da hou agoane hamosu. Isala:ili ilia sia: sa:imusa: o bu afadenemusa: ilia amola da hou agoane hamosu. Dunu afae da ea emo salasu gisa:le, dunu eno igili iasu. Amo hou da Isala:ili fi dunu ilia hou. Ilia da bidi lasu hou ilegema:ne agoane hamosu. Amabeba:le, amola Ilimilege ea bu bidi lasu fi dunu da Boua:se ema amane sia:i, “Di bidiga lama!” E da ea emo salasu gisa:le amola Boua:sema i. Amalalu, Boua:se e dunu fada:i ilima amola oda esalebe dunu ilima amane adoi, “Dilia huluane ba:ma! Amola waha da na Na:ioumi ea soge amo Ilimelege amola ea mano Gilione amola Malone ilia soge, amo na bidiga lai dagoi. 10  Mousese ea Malasu 25:5-6Amola na da sia: fonobahadi sia:mu gala. Na agoane dawa:. Ludi e da na uda esalumu da defea. Ludi amo uda da Moua:be dunu fi amola Malone ea lai galu, be Malone e bogobeba:le yolesi. Na da Ludi lamu hanai galebe, amola Malone ea sosogo fi da ea soge gaguiwane dialumu. Amola egaga fi da ea fidafa amola ea moilaidafa amo ganodini fifi lamu. Amola amo hou hahamoi amo dili huluane ba:i ama. 11  Mui 29:31Dunu huluane ilia amane sia:i, “Defea! Amo ilegele hou ninia da ba:i dagoi.” Amola fada:i dunu huluane da amane sia:i, “Goe uda waha dia diasu ganodini misi, amo da Hina Gode amo Hi fawane da La:isele amola Lia elea esoa: fi Isala:ili fi ganodini hamoi defele ema hamomu. Ela da Ya:igobema mano bagohame lai. Ludi da ela defele hamomu da defea. Amola difawane da liligi bagade gagui agoane hamoma. Efala:de fi amo ganodini amola di da Bedeleheme moilai fi ganodini fada:i dunu agoane esaloma.
12  § Mui 38:27-30Amola dia sosogo fi da bagadewane heda:mu da defea. Di da amo a:fini didalo lasea, Hina Gode da alima mano bagohame imunu da defea. Amasea, dia sosogo fi da Yuda amola Da:ima elea mano Bilese amo ea sosogo fi hamoi amo defele ba:mu.
Boua:se amola Egaga Fi Hamosa Misi Hou Amo
13 Amanoba Boua:se ea Ludi lale, ea diasuga oule asi. Be Hina Gode da ema hahawane dogolegele amola asigili hamobeba:le, e abula agui ba:i amola dunu mano lalelegei. 14 Uda ilia da misini, Na:ioumima amane sia:i, “Hahawane Hina Godema nodoma! E da waha dia aowa lalelegei amo da di ouligima:ne. Amola amo mano da Isala:ili fi amo ganodini gasa bagade esaluma:mu. 15 Disoa: ea amola da dima asigisa amola ea dima fidisu hou da dunu mano fesuale gala ilia fidisu hou baligi dagoi. Amola e da wali dima aowa i dagoi. Amo da dia da:i hamobe amo ganodini e da di noga:le ouligimu.” 16 Na:ioumi ea mano amo seba:le, amola noga:le fofoi. 17 Amola uda gadenene fi misini, mano ea dio Oubede asuli. Ilia dunu huluane ilima adoi, “Na:ioumi e da dunu mano lalelegei dagoi!” Amola Oubede da asigilale amola mano ea dio amo Yesi lai. Yesi da Da:ibidi lalelegei. 18-22 Goe da Bilese ea sosogo fi asili Da:ibidima doaga:i hou. Bilese amo da Heselone ea ada, Heselone e da Lame ea ada, Lame da A:minada:be ea ada, A:minada:be e da Nasone ea ada, Nasone da Sa:lamone ea ada, Sa:lamone da Boua:se ea ada, Oubede da Yesi ea ada, amola Yesi e da Da:ibidi ea ada. Amo fi da amane fifi misi goa.
Sia: ama dagoi

*4:7: Mousese ea Malasu 25:9

4:10: Mousese ea Malasu 25:5-6

4:11: Mui 29:31

§4:12: Mui 38:27-30