3
Kulais eso Fewtokoko, Kakamin em Weng te.
Yu kilele kililina! “Aatim Sunbin-Got e nuso Kulais eso yemkalfolse kai!”, angiw tewe, yukal abiil tikin katem em eisneng kuw ibolow fukunemoliwka! Aneng ka e, Kulais e Sunbin-Got em wiin so yuk teing dim ka kel teineko, be kasike.* Mak 12:36; 16:19; Efesus 1:20 Feinka! Diwkuw diwkuw yu abiil tikin katem beem eisneng kuw ibolow fukunemoliwka! Yu kanelom kawin dim kaleem eisneng elo ibolow fukunemokoliw te!* Matyu 6:33 Nimtew angom? Yom Kulais eso kuansiliw ding dim bakate, yom kanemaliw kukuw be atin kuw banim kelewsiliw kasike. Keko beli, yom kameem finik so bin biliw dim bakate, Kulais e yulo kasi koyembe kasike, eso yuso makuw bongguko, Sunbin-Got eso fewtokoko, biliw te. Biliwi, yulo kasi koyemkabe Kulais em fitewoke ding dim kabalak e, eso yuso makuw kaim dim kuw fitewsomi, Sunbin-Got em auk so kitil so dim kalo uneko, ka kel bokoliw te. Nimtew angom? Kulais ete yom finik so bin beem sen mongom kayak kebe kasike.
Kaneko kasike, yu yom dim kel bomelei, kawin dim kaleem kukuw wa alik alik be anko, atin kuw banim kelewboliwka! Wa kukuw angombi be kanekote:
Osow kukuw e,
ibolow sili sili nam kukuw e,
osow inkal kulomin deiw kemin e,
wa eisneng em kelomin ibolow e,
mali kawtiw im eisneng kiin yakut keko, “Sak kuluyem kemum o!”, angeko, bisil ibolow kukuw ete te.
Kate, yu kililina! Bisil ibolow kukuw e fong gel eisneng bate! Dasuw-got im wiin daoyemin kukuw emdiw kasike.* Ulom 6:6,11; Efesus 4:19; 5:3-6 Yu kilelbiko, boliwka! Sunbin-Got em kaisuw fian e kawtiw sakalaw keko, weng bo bo kebomi, kaneko kukuw gelewkabiliw kawtiw biim dim fein toloke te. Yom sua em alenaliw ding kabalak e, yukati kanebiliw kawtiw biimdiw kemaliw te. Kate kame, yu wa kukuw angom be kulu kolew keemoliwka! Wa kukuw angom be kanekote:
Sakalala kelew kelew kemin kukuw e,
kaisuw kemin kukuw e,
ibolow wa kemin kukuw e,
mali kawtiw ilo weng miyemin kukuw e,
inkal weng wa bokolew bokolew kemin kukuw ete te.* Efesus 4:25-29; 5:4
Beemdiw, yu kanelom dasuw weng mak bokolew bokolew kemokoliw te! Nimtew angom? Yu suaem ibolow tem so beem kukuw wa so ilim tulum emdiw gulu koleweko,* Efesus 4:22,25 10 ibolow tem kikis mak minggisiliw kasike. Kame, kilkese Sunbin-Got e yom ibolow tem kikis be akalem ibolow fukunin em takak atew alwol keyembomelei, yu akalem ibolow fukunin beem fukunin be fein kal kekabiliw kasike.* Efesus 4:24 11 Feinka! Sunbin-Got e alik alik num ibolow tem alwol keyemkabe kasike, nu kanelom amen amen keko, bokolomeluw:
“I e Gilik kawtiw ite te.
I e Suda kawtiw ite te.
I e kal okilewsiliw angin ite te.
I e kal okilinba kesiliw angin ite te.
I e wiin banim kawtiw ite te.
I e ibolow atul nam kawtiw ite te.
I e sak weng afak kawtiw ite te.
I e kak kunum waneng ite te!”,
angbokoliw te! Itel bate! Nimtew angom? Kulais ete kuw emisik keko, alik alik nulo kasi koyemeko, alik alik num mutuk ka kel alakabe kasike.* Galesia 3:28
12 Sunbin-Got e yulo akalem wiin so amkoko, akalem galmose kunum waneng keyemeko, ibolow mutuk fian duyemalakabe kasike, yukati kaneko kukuw ken be ilim emdiw minggiboliwka! Kukuw ken be kanekote:
Ibolow mutuk dulew dulew kukuw e,
kinkin ibolow kelew kelew kukuw e,
ibolow ken dulew dulew kukuw e,
falit angeko, mali im afak bin kukuw e,
ibolow menew kukulew kukulew kukuw e,
nanbow bin em kukuw ete te.* 1 Fita 2:9
13 Kaneko beli, yom mutuk kel ilum mak keliw tewe, yu dokolew dokolew kukuw kemoliwka!
Wa kukuw keyembiliw kawtiw biim kanebiliw kukuw be yu sak misim kuw kulu koyem kemoliwka! Nimtew angom? Kamok Fian e emisik keko, yom kanekabiliw kukuw wa be kulu koyemse kasike! Kasike kame, yukati em kaneyemse emdiw kawkunum kumel im wa kukuw keyembiliw be sak misim kuw kulu koyem keyemboliwka!* Efesus 4:2,32
14 Keyembokoliw kate, emisik eisneng ete kanekote: Ibolow mutuk fian dulew dulew kemin kukuw e yu ilim minggimin emdiw keleweko, aluwboliwka! Nimtew angom? Nu ibolow dulew dulew kukuw kemuw tewe, kanekabiliw kukuw be ken kukuw alik alik angom sok emdiw bongguko, net kelin tew keyemeko, alakabe kasike.* Ulom 13:8-10 15 Keko beli, Sunbin-Got e yulo akalem wiin so amkoko, alik alik yulo bongguko, kal anggil makmak emdiw keyemeko, Kulais em menew ibolow be yom ibolow mutuk ka kel duyemkabe kasike kame, em menew ibolow be yom ibolow tem beelo atin kuw gekeko, wenbomaka! Wenbelei, yu diwkuw diwkuw Sunbin-Got elo “Weso! Seyo!”, dangboliwka!* 1 Kolin 12:27; Efesus 4:4; Filibai 4:7
16 Kaneko kasike, yu Kulais em weng be dolon kuw keleweko, mali kunum waneng ilo kukulew kukulew keyemeko, tem tem weng bokolew bokolew kemoliwka! Kebomeliwi, yom mutuk tem ka kel akati Sunbin-Got elo “Weso! Seyo!”, dangbomi, Sim Fut sim bakalewbomi, atmet sin akalem wiin daolew kebomi, mali Sunbin-Finik em yangakabe sim mak bakalewbomi, kemoliwka!* Efesus 5:19 17 Feinka! Nomin eisneng mak yu bokoliw yako, nomin eisneng mak yu keliw yako, alik alik eisneng bi, yu Kamok Fian Yesus em wiin dim kel kuw aluwbamoliwka! Aluwbabomi, Min beem wiin dim e Aatim Sunbin-Got elo “Weso! Seyo!”, dangboliwka!* 1 Kolin 10:31; Efesus 5:20
Kais Yelimel im Ken Abin Teinbin em Weng te.
18 Waneng min yutaka! Yu kimok kumel im afak boliwka! Kaneko beli, Kamok Fian beem kiin dim e kiol kuw kukuw kekabiliw bakate.* Efesus 5:22
19 Kunum min yutaka! Yu yukalem kalel kumel ilo ibolow mutuk fian dukayemin kukuw keyemboliwka! Yu kanelom im ibolow ayembokoliw te!* Efesus 5:25
20 Aul yutaka! Yu kauk kalew kumel im yangbiliw weng alik alik be kiliko, gelewemoliwka! Gelewbiliwi, Kamok Fian e yom kanebiliw kukuw be atemeko, ibolow so kelewkabe kasike.* Efesus 6:1
21 Aliwol kumel yutaka! Yu kanelom yom muluwel im ibolow silikmoyembokoliw te! Mesik esik im ibolow be bangbangeko, kou angokoliw kasike.* Efesus 6:4
22 Sak weng afak kunum waneng yutaka! Yu yukalem kawin kaleem kamok kunum waneng im weng alik alik kiliko, fein gelewemoliwka! Yu kanelom kawin kaleem kamok biim mewso biliw ding ete kuw im kiin awan finganeko, aluwbamokoliw te! Bayo! Kate, yu Kamok Fian em awan finganeko, em ibolow fukuneko, diwkuw diwkuw im yangsiliw aluwbamin be kiol kuw akate aluwbamoliwka!* Efesus 6:5-8 23 Keko beli, nomin eisneng mak yu aluwbiw tewe, yu kunum awet biim ibolow fukunin gelewinba kebiliw kate, “Be Kamok Fian em aluwbamin ete kai!”, angeko, kitil keko, yangsiliw aluwbamin be kiol kuw aluwbamoliwka! 24 Nimtew angom? Yu kal keliwete: Sunbin-Got e yulo yan ken mak fan atew memen keyemeko, yulo fein duyemoke kasike. Kaneko kasike, yu Kamok Fian Kulais em aluwbamin be fein aluwbamoliwka! 25 Kate, nimin ete wa kukuw mak kebiliw tewe, i wa kebiliw beem yan wa akati kulokoliw te. Kasike, yu kilelbiko, boliwka! Sunbin-Got e wiin so kawtiw ikal, baluw kawtiw ikal, alik alik ilo makuw ki akate kilele diwyemoke kasike.* Ulom 2:11

*3:1: Mak 12:36; 16:19; Efesus 1:20

*3:2: Matyu 6:33

*3:5: Ulom 6:6,11; Efesus 4:19; 5:3-6

*3:8: Efesus 4:25-29; 5:4

*3:9: Efesus 4:22,25

*3:10: Efesus 4:24

*3:11: Galesia 3:28

*3:12: 1 Fita 2:9

*3:13: Efesus 4:2,32

*3:14: Ulom 13:8-10

*3:15: 1 Kolin 12:27; Efesus 4:4; Filibai 4:7

*3:16: Efesus 5:19

*3:17: 1 Kolin 10:31; Efesus 5:20

*3:18: Efesus 5:22

*3:19: Efesus 5:25

*3:20: Efesus 6:1

*3:21: Efesus 6:4

*3:22: Efesus 6:5-8

*3:25: Ulom 2:11