7
Foron Tualik e Iesu biil ri Unune lo
Nami na foron tier igii, Iesu ka la na foron maleh na falifu na Galili. Biil i ier isi in la una Iudaia, wara le foron famfamu ken fan Iudaia ri puput isi siimete u. WokPris 23:34; Lo 16:13Isau le aunbiing ka fatfatat la isi Ngasa na Palpalbuang* Ngasa igii, ri tel u la una wolpes aunbiing ri kiis ta na falifu foes. Ri tel u la na Ierusalem, na iwal e biing. ken fan Iudaia, foron tualik e Iesu ri ka fas u aragii, “On kang tinaga ma ok la una Iudaia, isi berberat na fafausum kiam rik par foron fakileng on fatapiek u. Se i ier le rin usum tikii lo, biil in tel famumun ti tier. O fatapiek foron tier la igii, pesu, finngas o mang usuf fanu tikii na piklinbat!” Foron tualik tom ri use u arae, wara le ri sabin, biil ri unune lo.
Pesu, Iesu ka tara sing ri aragii, “Aunbiing tutus kiak biil biitom i tapiek. Isau le foron aunbiing tikii ifasi sau usuf gam. Fanu na piklinbat biil ifasi rin ememse gam. Isau le ri ememse iau, wara le ia famalal u le sinangu ri i laulau. Gam la una ngasa ae. Ia tom biil ian la una ngasa ae, wara le aunbiing tutus kiak, biil biitom i tapiek.” Ka use ta u arae, ke ka melmel tom na Galili.
10 Isau le nami sau lon foron tualik ri ka la ta una ngasa ae, ka la sabin. Isau le biil i to la malal, i la mumun sau. 11 Awii na ngasa ae, foron famfamu ken fan Iudaia ri ka famam parpar isi ma ri ka diik aragii, “Fiawa e kaltu ae?”
12 Ma aiwa na fatpoton gur na fanu ae, ri ka famam ngurke Iesu. Fal ri tara le, “I rokap na kaltu.”
Ma fal ri ka tarah, “I famam lame fager fanu.” Isau le ri orek fofo sau 13 ma biil tikas i use ti tier ulo na matan fanu tikii, wara le ri soke foron famfamu ken fan Iudaia.
Iesu i Fafausum Fanu
14 Na nenge biing na fatpoton ngasa ae, Iesu ka tatkau una Felun Tunmapek ma ka tipes fausum fanu. 15 Fan Iudaia ri ka lala bitit ma ri ka diik aragii, “Kaltu igii arafa i kep u arae e tasum igii ma biil i to fafausum tah?”
16 Iesu ka kiliis ri aragii, “Fafausum igii, biil e fafausum kiak tom, biil. I la tom sing ier ae i wuun ta iau. 17 Male tikas i ier isi mi na wolwol ke God, ke ifasi in iliim u le fafausum kiak ia use u ini wolwol kiak tom, le i la sing God. 18 Se i orek ini wolwol kia tom, i tel u isi fanu tikii rin sik asa. Isau le, se i tel foim una sik asa ier ae i wuun ta u, i e kaltu tekentu ma biil ti famfabal lo. 19 Tekentu kanaka ia fas gam, Moses i ta ta u e nagogon sing gam. Isau le biil tom tikas lo gam i misuut na nagogon. Isi sani gam ka im sal una siimete iau?”
20 Gur na fanu ae ri ka kiliis u aragii, “Imel e tanwa laulau lo wo. Se i ier isi siimete wo?”
21 Iesu ka kiliis ri aragii, “Ia fatapiek ta nenge fakileng na Biingen Mangeh ma gam tikii gam ka lala bitit. 22  Stat 17:10; WokPris 12:3Isau le, fale aunbiing gam kiit pununfon berberat la na Biingen Mangeh, wara Moses i ta ta u e nagogon na sinangun fakiit usuf gam. Isau le biil i la sing Moses, biil. I la tom sing foron tubutamat gam. 23  Jon 5:9Ke, male ri kiit pununfo nenge kalalik na Biingen Mangeh isi gong ri lek nagogon ke Moses, Nagogon ke Moses i use u le nenge kalalik rin kiit pununfo na fawal u e biing kia nami na biing ae i pang lo. Male biing ae i Biingen Mangeh, rin kiit u tom. ke isi sani gam ka ngaliaf ulo iau, wara le ia faliu kaltu kuruur ae na Biingen Mangeh? 24 Gong gam nagogon namin parpar kimi sau, gong. Gamen tel tortores na nagogon.”
Fale Fanu biil ri Unune le Iesu i e Mesaia
25 Wara na foron tier ae Iesu i use ta u, fale fanu na Ierusalem ri ka tipes diik aragii, “Be, kaltu sau igii ri famam totof isi siimete u? 26 Par u, ae sau i ororek la na matan fanu ma foron famfamu biil ri use ti tier ulo. Awii ri ka usum mang ngan le i e Mesaia? 27 Isau le kaltu igii kere usum sau le i tingah ma aunbiing Mesaia in tapiek, biil tikas in usum le in la tingah.”
28 Aunbiing Iesu i fafausum fanu la biitom na palgan ubiif kale Felun Tunmapek, ka perek aragii, “Gam usum lo iau ke gam usum le ia tingah. Isau le, biil ia la uga namin wolwol kiak tom, biil. Ier ae i wuun ta iau i tekentu kanaka. Biil gam usum lo, 29 isau le ia usum lo, wara le ia la tinbae sing i ma i wuun ta iau.”
30 Aunbiing ka use ta u arae, ri ka ier isi luse u. Isau le biil tikas i luun lima lo, wara le aunbiing kia biil biitom i tapiek. 31 Isau le ifuun tom e fanu na palgan gur ae ri unune lo. Ke ri ka tarah, “Aunbiing Mesaia in tapiek, ke in fatapiek in fuun sabin e fakileng lon kaltu igii? Awii kaltu sangan igii e Mesaia.” Fan Israel ri unune le aunbiing Mesaia in tapiek, in tel ifuun e fakileng. Na rina igii, ri use u arae una finngas u le ri unune le Iesu sau i e Mesaia.
32 Foron Farasi ri ka ongen gur na fanu ae ri ngurngurke foron orek la igii lo Iesu. Pesu, foron famfamu ken foron pris turan foron Farasi ri ka wuun foron tom parpar kale Felun Tunmapek isi rin luse u.
33 Ke Iesu ka fas ri aragii, “Ian kiis tura gam na fatuklin aunbiing sau ma namih, iak la usuf ier ae i wuun ta iau. 34 Gamen im isi iau, isau le biil gamen tafe iau. Ma falifu ae ian kiis lo, biil ifasi gamen la ulo.”
35 Fan Iudaia ri ka orek fis na fatpoto ri tom aragii, “Kaltu igii i ier le in la wah, ae biil ifasi keren tafe u? Arafah, in la usuf fanu kirer ae ri kiis sarara na foron maleh tikii na Grik ma ik fausum fan Grik? 36 Sani e kamtinan orek kia aunbiing i tarah, ‘Gamen im isi iau, isau le biil gamen tafe iau,’ ke ‘Falifu ae ian kiis lo, biil ifasi gamen la ulo’?”
37  WokPris 23:36Na farfarop na ngasa ae, i tara na biing, Iesu ka sotih ma ka perek aragii, “Male se i metdan, ke ik la usuf iau isi ik yin. 38  Esekiel 47:1; Sekaraia 14:8Se i unune lo iau, foron dan ae i ta dan na liu in ring suu tina liu kia, arae Buk na Gogoh i use ta u.” 39 Aunbiing Iesu i use u arae, i use Tanwa Kalkaluu ae fanse ri unune lo, nami rin kep u. Aunbiing ae, God biil biitom i ta ufu Tanwa Kalkaluu, wara le Iesu biil biitom i kep memeh kia.
40 Aunbiing fale fanu ri ka ongen u i orek arae, ke ri ka tarah, “Tekentu kanaka, kaltu igii i e Profet ae Buk na Gogoh i Lo 18:15fafas ta ini.”
41 Fal ri tarah, “I e Mesaia.”
Isau le fal ri ka tara le, “Mesaia biil in la tina Galili, biil. 42  2Samuel 7:12; Maika 5:2Wara le Buk na Gogoh i use ta u le, Mesaia in la tina mat ke king Dewit ma in pang na Betliem, na maleh ae Dewit i laumet ta lo.” 43 Pesu ka mel e tampaek na fatpoton gur na fanu, wara lo Iesu. 44 Fal ri ka ier isi rin luse u, isau le biil tikas lo ri i luun lima lo.
Foron Famfamu ken Fan Iudaia biil ri Unune
45 Aunbiing foron tom parpar kale Felun Tunmapek ri ka fis, foron famfamu ken foron pris turan foron Farasi ri ka tara sing ri aragii, “Isi sani biil gam lame u uga?”
46 Ke foron tom parpar kale ae ri ka kiliis ri aragii, “Biil tom tikas i orek la arae kaltu igii.”
47 Foron Farasi ri ka kiliis ri aragii, “Gam sabin ka lame farong ta gam? 48 Arafah, tikas lon foron famfamu le foron Farasi ka unune ta lo, beh? Biil tom tikas. 49 Isau le gur na fanu ae ri unune lo, biil ri usum na nagogon ke Moses, pesu ngaliaf ke God ka kiis lo ri.”
50  Jon 3:1,2Nikodimas i e neng lon foron Farasi ae pakanini i la ta usuf Iesu. Ka tarah, 51 “Na nagogon kirer, biil ifasi keren ta fangungut usuf tikas, male biil bii kere ongen famu orek an fafamalal kia na sani i tel ta u.”
52 Ri ka kiliis u aragii, “O sabin tina Galili? Par foron orek ae na Buk na Gogoh ke ok tafe u le, biil ti profet in la tina Galili.” 53 Ke ri ka pipiek una foron maleh temtem tikii kiri.

7:2: WokPris 23:34; Lo 16:13

*7:2: Ngasa igii, ri tel u la una wolpes aunbiing ri kiis ta na falifu foes. Ri tel u la na Ierusalem, na iwal e biing.

7:22: Stat 17:10; WokPris 12:3

7:23: Jon 5:9

7:23: Nagogon ke Moses i use u le nenge kalalik rin kiit pununfo na fawal u e biing kia nami na biing ae i pang lo. Male biing ae i Biingen Mangeh, rin kiit u tom.

7:31: Fan Israel ri unune le aunbiing Mesaia in tapiek, in tel ifuun e fakileng. Na rina igii, ri use u arae una finngas u le ri unune le Iesu sau i e Mesaia.

7:37: WokPris 23:36

7:38: Esekiel 47:1; Sekaraia 14:8

7:40: Lo 18:15

7:42: 2Samuel 7:12; Maika 5:2

7:50: Jon 3:1,2