Ze bigeg ipal abiu mabun
Babilon
Asiria emgasag goagal ban uzan. Getal Asiria goagal malai dudu agen Israel duailel imaraimai, Babilon ban uzan betei hiacaranem zau oug hiacaremen.
Agau Araogan Ze ebu, uzan go duailel goagal igul eg pet daremen gonugau wanib Babilon anem. Uwait nug uzan go unum egwai meun.
Baib bogis
Bogis go Israel duailel agen usalai maimai, em ula ebu wageimai aidanemen. Go Uwait go abai dareu abai maraneun. Kasai ze houhou go aiwag aliag ebu Uwait nug Moses moroun, baib bogis go oug memenin (Hibru 9:1-5 na pen.)
Balam
Du go gue Uwait nugau ze doimai, awaraneu du. Go aiwag wabun ougab alina, Uwait nugau ze sesamorabun utena, gonugau egun donki go kagagai aureun. (Namba 22:1-35 na pen.)
Barak
Barak go Israel duailel goagal gumaraneun du tub. (Hetman 4:6 noi betei 5:15 na pen.)
Enimag galau kuatabun igul
Go Zuda dudu agal igul, geleagar gil 8 mazicina, goagal enimag galau kuataranem. Go igul go en, Israel duailel Uwait dual baib memen abai maranem.
Enok
Du go gue Adam nugau ug ebuan. (Stat 5:18-24 na pen.)
Gagaliag patanemen igul
Igul go ze ziwarabun igul sul. Duailel Yesus en oiagab petak emen, duailel ipal agen abe marabun sios ipal go igul sesamoraimai, guzenanem.
Gideon
Gideon go Israel duailel goagal gumaraneun du tub. (Hetman 6:1 noi betei 8:35 na pen.)
Gol
Ece go ain sul, baila. Dudu agen em ougan tulai wanemen. Amegai go em ai mui gotulai dacaneu. Ab zabeg nug agena, gol ze sul usalaimai, nuna, dudu agen gotulai macanemen. Ece gol eiman patai memen gau mabun, na aiwag asiu asiu himam.
Hagar
Go Abraham wau nugau salau air. (Stat 16:1-16 na pen.)
Herodias
Air go Herot nugau amag, Pilip gonugau wau. (Matiu 14:1-12 na pen.)
Herot
Dudu aliag wanimag guzenai mui. Du tub, go Herot Banou anemen. Go Uwait nugan Nou zau tub meun. Aiu ses, go mogoi ginaginam asiu ugarina, noumemen. (Matiu 2 na pen.)
Herot tub go wanib tub Antipas. (Matiu 14:1-12; Luk 23:7 na pen.)
Israel
Getal Aisak nugau nag, Zekop gonugau wanib awau Israel oun. (Stat 32:28 na pen.)
Aiu ses gonugau ug Kenan emgasag betei omenin. Gonugau embigeg ig Israel duailel anem, ziwas ipal ebu go Zuda duailel anem.
Kasai ze tapaimaranem dudu
Dudu go agen Zuda agal kasai ze tapaimaranemen. Go Moses nugau kasai ze mui kasai ze ipal asiu go dudu agtal usalaraimai tapaimaranemen. Goagal kasai ze asiu 613 zilacoroun. Goagen duailel kasai ze go unum sesamorabun en gusig awaranemen. Dudu goagen Yesus dual ze alalanemen.
Kora
Israel duailel go em ula ebu aidaremen ziwas ebu, du go nug Moses dual ze alalaimai, go dual iwai dareun. (Namba 16:1-35 na pen.)
Kristus
Wanib gonugau zebigeg enai: Uwait nug duailel agal igul eg ebuan koli imarabun tapai moroun du. Ig Kristen duailel abiu, du go gue Yesus tutak. Kristus go Grik ze eim, Hibru ze eim Mesaia anem.
Liwai
Dudu aliag wanimag guzenai mui. Du tub, go Yesus nugau ze oi aidaneun du, wanib tub Matiu.
Liwai tub go Zekop nugau nag tub. Uwait nug dudu ipal Liwai nugau ug ebuan, Uwait ula dabun dudu tapai mareun, ipal go Nou Zaueim salau isanarabun tapai mareun.
Maikel
Go Uwait nugau tibur gumaraneu tibur banou. (Daniel 12:1 na pen.)
Zuda agal ze tub ebu, Moses noumeun ziwas ebu, Satan nug Moses nugau enib noumeun oi unai aimai aneun. Moses nugau enib noumeun oi unabun go Maikel nugau salau, gonun, Maikel go abiu go iboin tam, bo, go Satan dual ze i alaleu. Go soai darena, Uwait nugtal Satan ze aureun, “Na guzen i en.”
Mana
Ee go atai. Getal Israel duailel Izip emgasag uteimai, em ula ebu Uwait nug ee go wanib mana marena, zemenin. Ee go ausiau, kel naliupet. Wanib go Hibru ze eim gonugau zebigeg “E ein?”. (Kisim Bek 16:1-36; Namba 11:4-9 na pen.)
Melkisedek
Go Uwait wag dareu nugau ula dacaneu du. Abraham go betei dudu banban iwanarai abai malai maimai, koli alaimai abu ebu, Melkisedek tuloroun. (Stat 14:17-20 na pen.)
Onesimus
Du go getal slev dareun, bo, aiu ses gonugau ougab ailaimai, go Pol dual Rom uzan daremen. (Pilemon 10; Kolosi 4:9 na pen.)
Parisi dudu
Zuda dudu go Yesus nugau ziwas ebu daremen. Dudu go Moses nugau kasai ze mui goagal kasai ze ipal Uwait nugau ameg ebu naliu dabun gusig sesamoranemenin. Pol go Parisi du. Dudu goagen Yesus dual ze alalanemen.
Pilip
Dudu ainarai wanimag guzenai mui. Du tub, go Yesus nugau ze oi aidaneun du. (Matiu 10:3 na pen.)
Pilip tub go Zerusalem oiagab petak emen duailel agal isanaraneun du. (Aposel 6:5, 8:26-40 na pen.)
Pilip tub go Herot nugau amag. (Mak 6:17-18 na pen.)
Rama
Uzan tub Betlehem waugab dareun. Go Samuel nugau uzan. Getal uzan go wanib banou mui dacaneun. Gonun, duailel Rama anem, go Zuda duailel unum en dabilanem.
Sadiusi dudu
Go Zuda dudu ipal, Yesus nugau ziwas ebu daremen. Dudu go enanem, duair noumaimai, koli asamam en agal oiagab petak i emenin. Go enanem, Uwait nugau tibur mui tibur ipal mui i darem anem. Dudu go agen Yesus dual ze alalanemen.
Saion
Go em tabag. Go ebu, Zerusalem ban uzan dareu. Duailel ipal goagen Saion go Zerusalem anem. Agau Araogan Ze ebu, Saion go Zerusalem awau Mesgai wag dareu.
Salpa
Aiwag go baila. Ab elaneu em tabag pou aimai, aiwag salpa go alaneu. Aiwag go koli ab ebu mina, zabeg banou pet macaneu.
Samaria duailel
Duailel go Samaria agaig an, go Uwait ulagwag muranemen. Bo, goagal dabeleu go Uwait nug Zerusalem go i dareu, getal goagal Uwait ecesab muranemen zau em tabag Kerisim ebu memenin, Bo, iwai zaiagar agen zau go eg wai memenin. Goagal dabeleu go em tabag Kerisim ebu Uwait ulagwag murabun iboin. (Zon 4:21 na pen.)
Zuda duailel agal dabeleu go Samaria duailel unu mui, gonun, go abai i gotulanemen.
Samson
Samson go Israel duailel goagal gumaraneun du tub. Go du gusigwa pet. (Hetman 13:24 noi betei 16:30 na pen.)
Samuel
Samuel go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub. Go King Devit nugau ziwas ebu dacaneun. (1 Samuel na pen.)
Sekaraia
Dudu aliag wanimag guzenai mui. Du tub, go ze ziwaraneun du, Zon nugau memeg. (Luk 1:5-67 na pen.)
Sekaraia tub go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du. Dudu ipal agen wina, noumeun. Olpela Testamen ebu, dudu ipal agen dudu asiu wagarina, noumemenin. Go ebuan, Sekaraia nugau ze ulis sikut wemen dareu. (2 Stori 24:20-21 na pen.)
Silva
Ece go gol sul, go ausiau.
Sisar
Du go gue Rom emgasag gumaraneun du banou King sul.
Slev
Duailel go goagal atag du nugau pigsal dacanemen. Goagal salau utei unabun iborain tam. Atag du naliu go suban gumaraneun, bo, atag du egonou go uhu asiu maraneun. Goagal atag dudu agal ameagab ebu go egun sul. Dudu ipal agen go gau marabun iboin.
Slev ipal go aiwag ginampet oimai, tulaimai, banou usalina, go agtal goagal aiwag atag du muranem, Guzenaimai, go ziwas ebu, go slev i damau.
Tatau ze
Ze tuguiai wageimai darena, duailel gaul tatau ze eiman ze macanemen. Yesus nug duailel tatau ze eiman awaraneun.
Uwait ecesab muranemen zau banou (Tempel)
Zau go Zerusalem ban uzan tutak dareu Ziwas ipal ig Nou Zau anem. (Zuda duailel Uwait ulagwag murabun goagal gotulanemen zau ginaginam goagal uzan beu beu dareu.) Uwait ula dacanemen dudu agen zau banou go gumanemen. Duailel unum ein zobu ziwas banou dabelabun zaueim go Uwait nugau wanib ulagwag muranemen.
Amegai Solomon nug zau banou go Zerusalem uzan meun. Dai dai, iwai zaiagar agen zau go eg wai mina, Esra zaug Nehemia dual agen zau tub memenin. Dai dai, zau go eg wina, king Herot nug koli meun. Yesus noumeun wai 40 mazicina, zobu zau banou go Rom agal malai dudu agen unum eg wai memenin. Ulis, i dareu.
Uwait nugau tibur (ensel)
Tibur go agen Uwait nugau ze oi aidaimai, gonugau salau muranemen.
Uwait nugau ze doimai, awaranemen duailel (profet)
Duailel go Uwait nugtal gonugau ogusau ebuan ze doimai, gonugau duailel awarabun tapai mareun. Duailel ipal guzeneneg goagal wanimag: Aisaia, Zeremaia, Elaiza, Samuel, Miriam, Ana.
Uwait ula dacanemen dudu (pris)
Uwait nug dudu go gonugau duailel go dual ula dabun en tapai mareun. Go Liwai nugau ug ebuan. Go Uwait nugau Nou Zau banou gumeimai, Uwait nugau biz ebu egun agaimai, duailel agal pip oimai, Uwait ecesab moroimai, go duailel en Uwait auranemen Yesus nugau ziwas ebu, dudu go agen Yesus dual ze alalanem.
Uwait ula dacanemen dudu banban (bik pris)
Dudu go Uwait ula dacanemen dudu ipal gumaranem dudu banban.
Uwait ula dacaneu du banou pet (Het pris)
Uwait ula dacanemen dudu agen du go goagal gumarabun du banou tapai moromen. Wai tutak tutak, gil tutak ebu gonug sag duailel agal pip oimai, Uwait nugau ameg ebu zau empip nou pet oug simai, duailel agal igul eg macanemen zilagai marabun guzenaneun. Ulis, Yesus nug gonugau eseu sil igual igul eg zilagai migeun, gonun, go tutak go igual Uwait ula dacaneu du banou pet.
Yesus nugau tapaimaraneu dudu (disaipel)
Dudu go Yesus sesamorina, gonug gonugau igul tapaimaraneun.
Yesus nugau ze oi aidanemen dudu (aposel)
Gonugau tapaimaraneu dudu go ulacan Yesus nug dudu begurug gonugau ze oi aidabun aimai tapai mareun. Goagen gonugau abai maraneun ze oimai, duailel ipal abai maranemen. (Mak 3:13-19 na pen.)
Dudu ipal han wanimag guzenai mui, Pol, Barnabas. (Aposel 14:14 na pen.)
Zanes zaug Zampres dual
Go Izip emgasag agal gumaraneu du banou, Pero nugau oz ze abiu dudu aliag. (Kisim Bek 7:22 noi betei 9:11 na pen.)
Zau empip nou
Go Uwait ecesab muranemen zaueim zau empip nou. Empip go ebu Uwait ula dacanemen dudu tutak tutak simai, salau macanemen. Dudu gaul gaul zau empip go oug siabun iborain tam.
Zau empip nou pet
Zau empip nou pet, zau empip nou go laplap banou sil tapelai memenin seugab dareu. Baib bogis go zau empip nou pet go oug memenin dareun. Empip nou pet go Uwait nug dacaneun. Gonun, du tub empip go oug siabun iborain tam. Wai tutak tutak, gil tutak ebu Uwait ula dacaneu du banou pet gonug sag igul eg zilagabun zau empip go oug siabun iboin.
Ze ziwabun igul
Getal Zuda duailel go agal igul eg ebuan ailemen abai marabun, dudu ipal go ze unig oug suaraimai, koli imaranem. Ulis duailel Yesus en oiagab petak emen, duailel ipal agen abe marabun go igul sul guzenanemen. Guzenaimai, ag abiu duailel goagal getalan igul uteimai, duailel awau usalanem. Gagaliag patanemen igul go sul.
Zepta
Zepta go Israel duailel goagal gumaraneun du tub. (Hetman 11:1 noi betei 12:7 na pen.)
Zeremaia
Zeremaia go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub. Israel duailel gonugau ze duabun uteimai, go uhu asiu moromenin.
Zuda
Zuda go Zekop nugau nag tub.
Getal King Solomon go Israel emgasag gumaneun. Go noumina, gonugau nag nug gonugau empip oun. Ziwas go ebu, Israel go atalaimai, ipal wanimag Israel duailel daremen, ipal wanimag Zuda duailel usalemenin. Zuda nugau ug eiman betei Yesus usaleun.
1. Balau uanem zobu
Zobu go Zuda agal wai bigegwabun balau uanem. Go balau doimai, i maimai, iauiau dacanemen. Zobu go Oktoba 1 waugab.
2. Igul eg zilagaimai, Uwait dual oiagab tutak mai dabun gil.
Gil go ebu, Uwait ula dacaneu du banou pet go tutak, gonug Uwait nugau zau empip nou pet, laplap banou sil abu tapelai memen go oug egun eseu oi simai, duailel agal igul eg zilagai marabun gorianeu. Uwait nug duailel go waugab imarai bitabun aimai guzenaneu. Gil go ebu, Zuda duailel go salau i macanemen. Zobu go Balau uanem Zobu sesamoraneu.
3. Ougem zau dabun zobu
Zobu ziwas go ebu, Zuda duailel go wit unum oimai, Uwait ‘Ese-e’ aurabun goagal ougem zau maimai, dacanemen. Zobu go getal Zuda duailel Izip emgasag uteimai, em ula ebu salap zau gabuai alemen dabeleimai, guzenanemen. Zobu go Oktoba 15-21 ula.
4. Nou zau im oitemen ziwas.
Ziwas go ebu, getal Zuda duailel go malalai ziwas siksikanemenin. Bo, dai dai, dudu ipal agen Zerusalem Nou Zau eg wai mina, du tub wanib Zudas-Makabius nug wai tub gil go ebu, Uwait nugau zau eg wai memen suban maimai, im oiteun, gonun, ulis gil go ebu duailel gonugau igul en dabilanemen. Gil go ebu, duailel al asiu macanemen, gonun, go Al Zobu amen. Zobu go Desemba10-17 ula.
5. Pasowa
Go Zuda agal zobu tub, getal agal embigeg Izip emgasag darena, hiacaranem salau maimai, wai 400 daremen. Ziwas go ebu, Uwait nug Israel duailel sipsip nag waimai, gonugau eseu oimai, goagal zau og gasageim zau sanag ebu ziorabun eun, gonun, gonugau tibur agen goagal zau etuboroimai, betei, Izip agal geleagar kaman wagarina, noumemenin. Gonun, Israel duailel ulis Uwait nug go suban gumareun en dabilanemen.
Yesus Pasowa ziwas tub ebu, wina noumeun. Ziwas go Ista waugab.
6. Bret zis tamacag zabun zobu.
Zobu go getal Israel duailel go Izip emgasag utei alemen ziwas ebu bret zis tamacag zemenin dabeleimai, Zobu go ebu bret zis tamacag zanem. Zobu go Pasowa ziwas sesamoraneu.
7. Pentikos
Zobu go Zuda duailel agal ee awau ougem an oimai, Uwait muranemen. Zobu go, gil kwali go ebu Uwait ulagwag muranemen.
Yesus noumina, Pentikos gil tub ebu, emgasag ebuan duailel unum alai, Zerusalem ban uzan Uwait ulagwag murabun gotulanemen. Ziwas go ebu guzenina guzenina, Uwait nugau Ah Wes aleun. Gonun, ig ulis Pentikos gil ebu Ah Wes en dabilanem. Ista zuaneun, gil 50 mazicina, Zobu go zuaneu.