23
Jisösnöŋ premiö Pailötkö jeŋe kinök.
Mat 27.1-2, 11-14; Mak 15.1-5; Jon 18.28-38
Mewö jiiga kambu körek yeŋön wahöta Jisös waŋgita premiö Pailötköreŋ anget. Yaŋgöreŋ anda könahiba sileŋe keu ala undeŋda kewö jiget, “Azi kiaŋgö könaŋi kewö eka mörin: Yaŋön ambazip kuŋgum eŋgiiga eŋololoŋ aka karim asuhumakze. Nini Sisa kiŋgö takis kude almegöra soŋgo alakza. Nanŋaŋgöra ‘Ni Amötqeqe Toŋi Kraist aka kiŋ akzal,’ jimakza.”
Mewö jigetka Pailötnöŋ kewö qesim waŋgiyök, “Ölŋa, gi Juda yeŋgö kiŋa akzan me qahö?” Qesim waŋgiiga Jisösnöŋ meleŋda jiyök, “Mönö nangak jizani, mewö.”
Pailötnöŋ jike nup galöm aka ambazip kambu yeŋgöra kewö jii mötket, “Nöŋön azi kiaŋgö pinjitŋi kun qahö miwikŋaizal.”
Mewö jii möta kunbuk kapaŋ köla kuŋguba jiget, “Yaŋön mönö ambazip kambu kuŋgum eŋgiba Buŋaŋi Galili prowinsnöŋ könahiba kusum eŋgiba gölme dop köla kaba Judia prowins kiaŋgöreŋ mewöyök mi jim sehimakza.”
Mewö jiget möta qesim eŋgiba jiyök, “I Galili azia me akza qahö?” Mewö jiiga “Mönö mi!” jiget möta Herodnöŋ Galili aka prowins tosatŋi mindiriba galöm köl eŋgiba nalö miaŋgöreŋök Jerusalem sitinöŋ kaba malöhi, miaŋgöra Pailötnöŋ Jisös Herodköreŋ waŋgita anget. Mewö.
Jisösnöŋ kiŋ Herodkö jeŋe kinök.
Herodnöŋ Jisösgö kösohotŋi möta lök nalö köröpŋi ekŋamgö sihimŋi möta malöhaŋgöra i eka uruŋan gwötpuk ölöwahök. Jisösnöŋ aŋgöletot kun meiga ekŋamgö al mamböta malök. Miaŋgöra qeqesi gwötpuk Jisös qesim waŋgiyök. Mi qesim waŋgiyökmö, Jisösnöŋ likepŋi kun qahö jii mörök.
10 Jike nup galöm aka Köna keugö böhi yeŋön kinda silenöŋ alal keu könöpŋambuk jim waŋgiget. 11 Herodnöŋ yarö aziurupŋi yembuk Jisös memba et ala jijiwilit aka mepaqepaik mem waŋgiget. Mewö aka maluku aködamunŋambuk kun löŋgöt waŋgiget kini melaiiga kunbuk premiö Pailötkö jeŋe anök. 12 Mutuk Pailöt aka Herod yetkön kerök-kerök ak aŋguba malohora nalö miaŋgöreŋ ala-ala ahot. Mewö.
Pailötnöŋ Jisös kömumapkö jim teköyök.
Mat 27.15-26; Mak 15.6-15; Jon 18.39–19.16
13 Jisösnöŋ kaiga premiö Pailötnöŋ jike nup galöm aka galömkölköl aziurupŋi aka ambazip kambu öröm eŋgii tokoget. 14 Tokogetka kewö jii mötket, “Iŋini azi ki kewö jiba nöŋgöreŋ waŋgita kaze, ‘Yaŋön ambazip kambu kuŋgum eŋgiiga eŋololoŋ ahakze.’ Mötket! Iŋini keu sileŋe aljei, nöŋön miaŋgö könaŋi eŋgö jeŋine kewöta kewö miwikŋaizal: Iŋini azi kiaŋgö sileŋe keu aljei pakpak, miaŋön pinjitŋi qahö akza. 15 Herodnöŋ keu mewöŋanök jiba melaiiga kunbuk neŋgöreŋ kaza. Mötket, yaŋön yuai pinjitŋambuk kun qahö ahök. Miaŋgöra kömupkö buŋaya akŋapkö osima. 16 Miaŋgöra nöŋön jibi yarö azi yeŋön ihileknöhök qegetka pösatpi etma.” 17 (Pailötnöŋ yambu (yara) dop Pasowa sösöŋgai nalöŋe kösö mireyök azi mohok pösat eŋgimaljapma.)
18 Mewö jiiga yeŋön körekbörek silata qeta jiget, “Ia mönö yapmakek! Barabas mönö pösat neŋginöŋ.” 19 Barabas miaŋön sitinöŋ karim gila malgeri, yeŋgö galömŋina aka azi kun qei kömuyöhi, miaŋgöra kösö mire alget tarök.
20 Pailötnöŋ Jisös pösatmamgö möta keu kunbuk jiyök. 21 Jiyökmö, yeŋön qetala öraŋböraŋ misiba qet gigilahöget, “Maripomnöŋ qeget! Maripomnöŋ qeget!”
22 Qet gigilahögetka yaŋön keu indimŋi karöbut kewö jiyök, “Yaŋön mönö wani bölöŋa ahök? Nöŋön yaŋgöreŋ pinjit kun kude miwikŋaibiga kömupkö buŋaya akŋawaŋgö dop qahö akza. Mewö aiga nöŋön jibi yarö azi yeŋön ihileknöhök qegetka pösatpi etma.”
23 Mewö jiyökmö, yeŋön jakbak memba kapaŋ köla toroqeba qet gigilahöba qetket, ‘Jisös maripomnöŋ qeget kömuma.’ Mewö qeta Pailötköreŋ keu mi qeapköget. 24 Qeapkögetka Pailötnöŋ keuŋini bapŋe anda keu kapaŋ köla jigeri, miaŋgö ölŋi ahumapkö jim teköyök. 25 Jim teköba Barabas etmapkö kapaŋ kölgeraŋgöra i pösari erök. I karim qeba malgeri, yeŋgö galömŋina aka azi kun qei kömuyöhi, miaŋgöra kösö mire alget tarök. Mi pösari erökmö, Jisös sihimŋinaŋgö dop jauŋgauraŋga ak waŋgimegöra böröŋine alök. Mewö.
Jisös maripomnöŋ qeget.
Mat 27.32-44; Mak 15.21-32; Jon 19.17-27
26 Pailötnöŋ Jisös böröŋine aliga waŋgita köna namŋe anda Afrika siti qetŋi Sairini miaŋgö azi kun qetŋi Saimon miwikŋaiget. Yaŋön nupnöhök kaŋgoriga jim kutum waŋgiba Jisösgö maripomŋi waŋgita yaŋgö awötŋe algetka aŋguba wuataŋgöba anök.
27 Mewö aniga ambazip kambu ketaŋi yeŋön luluŋda andöŋe wuataŋgöba anget. Yeŋgö sutŋine ambi tosatŋan mewöyök jiŋgeŋ köla sahöta anget.
28 Sahöta angetka Jisösnöŋ liliŋgöba eŋgeka kewö jiyök, “O Jerusalem ambi, iŋini mönö nöŋgöra kude sahötket. Nöŋgöra qahöpmö, nanŋini aka nahönböraturupŋini mieŋgöra mönö sahötme. 29 Mötket! Könaŋgep nalö kun kai miaŋgöreŋ kewö jime, ‘Ambi köpin mi simbawoŋ. Gölöm qahö ala morö kude megeri, mi simbawoŋ akze. Nahönbörat juzu eŋgiba qahö dohongögeri, mi simbawoŋ.’ 30  * Hos 10.8; Ind 6.16Nalö miaŋgöreŋ ambazipnöŋ könahiba kunduŋi Toŋi yeŋgöra kewö uletme, ‘Iŋini mönö kunduŋi mi jigetka teköba qaknine öŋgöme.’ Aka sem siagö Toŋi mi kewö ulet eŋgime, ‘Iŋini mönö baŋetŋine asamböt neŋgime.’
31 “Nöŋön Anutugöreŋ ip gwölögwölö akzal aka nöŋgöra töndup kewö ak niŋgize. Iŋini ip köhömuŋi siŋgisöndokŋinambuk könöp sihit qeba kinje. Miaŋgöra Anutunöŋ likepŋi meleŋ eŋgiiga könöpnöŋ amqeqeŋanök eŋgohotiriiga sihimbölö öŋgöŋgöŋi mötme.”
32 Bölöŋi meme yahöt mi mewöyök Jisösbuk mohotŋe etkubingöra etkuaŋgita anget. 33 Anda gölme qetŋi Nöröpsihit qetzei, miaŋgöreŋ aŋgota Jisös maripomnöŋ qeget. Qeba bölöŋi meme yahöt mi mohotŋe kun ölŋe kun qaniŋe likeplikep mewö etkuget. 34  * Sum 22.18Mewö aketmö, Jisösnöŋ jiyök, “Iwini, yeŋön yuai akzei, miaŋgö könaŋi qahö möt kutuzeaŋgöra siŋgisöndokŋini mönö mosöt eŋgiman.”
Qeget kiniga Jisösgö sile esuŋaŋgöra kiawen megetka qötöŋi ahui miaŋgö dop mendeŋda meget.
35  * Sum 22.7Mewö aketka ambazip kambu yeŋön kinda mi uba eket. Eketmö, Juda jitŋememe yeŋön mewöyök mepaqepaik mem waŋgiba kewö jiget, “Anutunöŋ möwölöhöm waŋgii Amötqeqe Toŋi Kraist akza ewö, tosatŋi bauköm eŋgiba malöhaŋön mönö nanŋi bauköm aŋguma.”
36  * Sum 69.21Yarö azi yeŋön mewöyök keu gönahit jiba ilita kösutŋe anda wain o asölŋambuk kusahöla memba öŋgöba waŋgiba 37 kewö jiget, “Gi Juda yeŋgöreŋ kiŋ kembuya akzan ewö, mönö ölöp nangi bauköm aŋguman.”
38 Nöröpŋe eu kulem kun kewö ohoget kinök, “Juda yeŋgö kiŋ kembuŋina ki.”
39 Kegwek-kahasililiŋ azi yahöt mohotŋe möndögetka kingeri, yetköreŋök kunŋan uruqeqe keu töhöreŋ Jisös jim waŋgiba kewö jiyök, “Gi Amötqeqe Toŋi Kraist akzan ewö, mönö nangi bauköba niri mewöyök bauköm netkinöŋ.”
40 Mewö jiyökmö, alaŋan jim waŋgiba kewö jiyök, “Gi gödaqeqegi qahö. Gi Anutugöra mewöyök keŋgötki qahö mötzan me? Yeŋön jim teköba sihimbölö öröröŋ neŋgigetka bisizin. 41 Niri ölŋa pinjit ahiraŋgöra likepŋi dopŋe meleŋda ak netkigetka sihimbölö mötzit. Mi mötzitmö, azi kiaŋön bölöŋi kun qahö aiga ia töndup ayuhuze.” 42 Mewö jiba jiyök, “Jisös, gi bemtohoŋgahö uruŋe aŋgotmani, miaŋgöreŋ mönö ni mötmörim niŋgiman.”
43 Jiiga kewö jiyök, “Nöŋön keu ölŋa jibi mötnöŋ: Göŋön mönö merak nömbuk oyaeŋkoyaeŋ mire öŋgöba malman.” Mewö.
Jisösnöŋ kömuyök.
Mat 27.45-56; Mak 15.33-41; Jon 19.28-30
44 Silim bibiŋi 12 kilok aiga wehön jeŋi böuleiiga söŋaupnöŋ eta gölme pakpak dop köla ahöiga anda aua karöbutkö dop ahök. 45  * Eks 26.31-33Nalö miaŋgöreŋ jöwöwöl jike uruŋe opo kinöhi, miaŋön mönö euyök bibiŋe jurata eta yahöt ahök. 46  * Sum 31.5Jisösnöŋ nalö miaŋgöreŋ köhöikŋanök qeta kewö jiyök, “Iwini, nöŋön uŋani göhö böröge aljal.” Mewö jiba söŋgörö ösum kondikŋi öröba kömuyök.
47 Kömuiga yuai asuhuyöhi, suahö galömnöŋ mi eka Anutu möpöseiba kewö jiyök, “Yaŋön mönö ölŋa azi solanŋa akza.”
48 Ambazip kambu pakpak mi ekingö kaba tokogeri, yeŋön yuai mi asuhui eka wösöŋini juliga nöröp gila mohot mohot miriŋine anget. 49  * Luk 8.2-3Angetmö, ambazip pakpak Jisös möt waŋgigeri, yeŋön sikep kinda i uba eket. Ambi tosatŋan Jisös wuataŋgöba Galiliyök kageri, yeŋön mewöyök kinda mi eket. Mewö.
Jisösgö qamötŋi löm kölget.
Mat 27.57-61; Mak 15.42-47; Jon 19.38-42
50-51 Juda yeŋgöreŋ taon qetŋi Arimatia miaŋgöreŋök azi ölöpŋi qetbuŋaŋambuk qetŋi Josef yaŋön mewöyök kayök. Yaŋön Anutu bemtohoŋaŋgö ölŋi asuhumapköra mamböta malök. Yaŋön Juda yeŋgö jike kaunsöl kambugö jitŋememe mala Jisösgö keu jim jöhöba akeri, miaŋgö urumohok qahö ahök.
52 Yaŋön Pailötköreŋ anda Jisösgö qamötŋi memamgö qesiyök. 53 Qesiba öŋgöba qamötŋi maripomnöhök qeköba memba eta opo tuatŋan esuhuyök. Esuhuba memba qaksirinöŋ anda köt köteŋ kun urorohoba qamöt kun miaŋgöreŋ qahö algeri, Jisösgö qamötŋi mi miaŋgöreŋ alök. 54 Sabat kendon tatatkö yuaiŋi mözözömgögeri, miaŋgö wehön jeŋi gemamgö ahök.
55 Gemamgö aiga ambi Jisösbuk Galiliyök kageri, yeŋön Josefgö könaŋe qaksirinöŋ anda yaŋön Jisösgö qamötŋi memba köt köteŋnöŋ alöhi, mi eket. 56  * Eks 20.10; Dut 5.14Miaŋgöreŋök liliŋgöba mire anda jiniŋ suamburup umköhöwakŋambuk aka kelök qösösökŋambuk Jisösgö qamötŋe miribingö mözözömgöget. Mözözömgögetmö, Mosesnöŋ Köna keunöŋ Sabat kendongöra jim kutui ahöyöhi, mi wuataŋgöba luhut memba ösöŋ tatket. Mewö.

*23:30: Hos 10.8; Ind 6.16

*23:34: Sum 22.18

*23:35: Sum 22.7

*23:36: Sum 69.21

*23:45: Eks 26.31-33

*23:46: Sum 31.5

*23:49: Luk 8.2-3

*23:56: Eks 20.10; Dut 5.14