2
Jisösnöŋ azi sile likepŋi kömukömuŋi möhamgöyök.
Mat 9.1-8; Luk 5.17-26
Mewö liliköiga nalö tosatŋi teköiga Jisösnöŋ liliŋgöba kunbuk miriŋe Kaperneam kayök. Kaiga “Mire malja,” jiget mötket. Ambazip gwötpukŋan mi möta tokoba yaŋgö miri naŋgu söndakŋe gwözöŋda sombemŋe kokolak qeget. Kokolak qegetka Jisösnöŋ kinda Buŋa keu jiiga mötket. Mötketka miaŋgöreŋ azi kun sile likepŋi kömukömuŋi, mi waŋgita yaŋgöreŋ kaget. Azi 4:ŋan i kululunöŋ ala aŋguba kaget. Kagetka gwözöŋda kingeraŋgöra aka Jisösgö kösutŋe anda albingö osiget. Osiba miri qakŋe öŋgöba Jisösgö bohonŋeyök bo esim luluŋget. Luluŋgetka kinimŋi ahuiga miaŋgöreŋ kawöl azi mi kululuŋambuk kösönöŋ jöhöba algetka geiyök. Mewö geiga Anutu möt narim waŋgigeri, Jisösnöŋ yeŋgö tandökŋini mi ehi dop köliga kawöl azigöra kewö jiyök, “Nahöni! Nöŋön siŋgisöndoki mosötzal.”
Mewö jiiga Köna keugö böhi tosatŋan sutŋine tata uruŋinan kewö mötmöriget, “Azi kiaŋön denöwögöra mewö jiza. Mönö Anutu ilita mepaqepaik akza. Anutu mohotŋan siŋgisöndoknini mosörakzapmö, azi kunŋan mi qahö.”
Uruŋinan mewö mötmörigetka Jisösnöŋ miaŋgöreŋök uruŋan mi möt kutuba kewö jii mötket, “Iŋini mönö wuanöŋgöra keu mewöŋi uruŋinan mötmörize? Nöŋön ‘Siŋgisöndoki mosötzal,’ kawöl azigö mewö jizali, keu miaŋön mönö awamŋanök jijiŋa. Kunŋan mewö jiiga tosatŋan keu miaŋgö ölŋi qahö ekŋe. Miaŋgöra mi keu awamŋaŋgö dop. Nöŋön keu kun kewö jimamgö mötzal, ‘Mönö wahöta tumbulahöpki memba anöŋ.’ Keu mi mönö lömbötŋambuk jijiŋa akza. Mewö jibiga ölŋi ahuma me qahöwi, miaŋön mönö aukŋe asuhui ekŋe. 10 Mötket, gölmenöŋ siŋgisöndok mosötmosötkö kukösumŋi mi Suep gölmegö azi ölŋaŋgöreŋ ahözawi, iŋini miaŋgö könaŋaŋgöra janjuŋ malbepuk. Miaŋgöra keu lömbötŋi mi azi kiaŋgöra jibi ölŋi eket,” Mewö jiba azi sile likepŋi kömukömuŋaŋgö jeŋe eka jiyök, “Nöŋön göhöra jizal: Gi mönö wahöta tumbulahöpki memba mirige anöŋ. Keu lömbötŋi mi ölŋambuk akŋa ewö, keu awamŋi mi mönö mewöyök denöwögöra omaŋi akawak?” 11 Mewö jiba azi sile likepŋi kömukömuŋi kewö jii mörök, “Nöŋön göhöra jizal: Gi mönö wahöta tumbulahöpki memba mirige anöŋ.”
12 Jiiga mönö wahöta miaŋgöreŋök tumbulahöpŋi memba ambazip pakpak yeŋgö jeŋine yaigepŋe anök. Mewö aniga körekŋan welipköba Anutu möpöseiba kewö jiget, “Yei! Tandök kewöŋi mi mönöwök nalö kungen qahö ehin. Qahö. Dölki je murutŋa ekzin.” Mewö.
Jisösnöŋ Matyu (Liwai) oholök.
Mat 9.9-13; Luk 5.27-32
13 Jisösnöŋ kunbuk Kaperneam mosöta aŋgönöŋ geba sak qöhöröŋe anda malök. Maliga ambazip kambulelembenöŋ yaŋgöreŋ kagetka Buŋa keu kusum eŋgiyök. 14 Anda takis ofis oŋgitmamgö aiga miaŋgöreŋ azi qetŋi Liwai Alfiusgö nahönŋi tariga eka jii mörök, “Gi mönö nöŋgö andöne kanöŋ.” Mewö jiiga möta wahöta takis nup mosöta Jisösgö andöŋe anök.
15 Anda Liwaigö mire anda nene nemba tatkeri, nalö miaŋgöreŋ takis meme azi tilipqilipŋinambuk aka siŋgisöndok azi gwötpukŋan kaba Jisös aka yaŋgö gwarekurupŋi yembuk tata nene mohokŋe neget. Gwötpukŋan mönö Jisös wuataŋgöba malget. 16 Jisösnöŋ takis meme tilipqilipŋinambuk aka siŋgisöndok ambazip tosatŋi yembuk tata nene negeri, mi Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) aka yeŋgöreŋ böhi tosatŋan eka Jisösgö gwarekurupŋi kewö jim eŋgiget, “Aek! Yaŋön mönö wuanöŋgöra takis meme tilipqilipŋinambuk aka siŋgisöndok ambazip yembuk tata nene neza? Mi qahö dop kölja.”
17 Mewö jim eŋgigetka Jisösnöŋ likepŋi kewö jii mötket, “Sile unditundit ambazipnöŋ doktagöra qahö ak eŋgimakzapmö, kawöl ambazipnöŋ doktagöreŋ anakze. Nöŋön siŋgisöndok ambazip eŋgoholmamgöra kaba maljalmö, ambazip nanŋinaŋgö mötketka solanŋi akzei, i qahö.” Mewö.
Nene siŋgi malmalgö keuŋi
Mat 9.14-17; Luk 5.33-39
18 Nalö miaŋgöreŋ Jongöreŋ gwarekurupŋi aka Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋön nene siŋgi malgetka tosatŋan Jisösgöreŋ kaba kewö qesiget, “Jon O-melun azigö gwarekurupŋi neŋön Anutugöra nene siŋgi malahakzin. Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋgö gwarekurupŋinan mewöŋanök aka malje. Nangi gwarekurupkan mönö wuanöŋgöra Anutugöra siŋgi qahö malje?”
19 Mewö qesigetka kewö meleŋnök, “Ölŋa! Nini wani nalönöŋ nene siŋgi malakzin? Ambi meme nalöŋe azigö andöurupŋan könöpŋi algetka ambigö sepkitipurupŋan yuai mi tökömakze me qahö? Nöŋön nani gwarekurupni yeŋgö azi buŋaya aka yeŋgö sutŋine köisirik tatzal. Tatpiga yeŋön miaŋgöra aijölöŋ söŋgaiba tata siŋgi malbingö osimakze. 20 Osimakzemö, Anutunöŋ noaŋgiri kömumbiga yeŋön mönö nalö miaŋgöreŋ ölöp siŋgi malakŋe.
21 (Iŋini malmal walŋi aka sösöŋgai Buŋa dölökŋi mi mindirim etkibingö osime. Miaŋgö keu pasetŋi mi kewö jibi mötket:) Löŋgölöŋgöt walŋi jurariga kunŋan opo dölökŋi qahö saŋgoŋsaŋgoŋi mitiba miaŋön opo su jöhanŋi qahö uhum memba umgöreŋgömakza. Mewö akawak ewö, opo su jöhanŋi dölökŋan mönö waziba löŋgölöŋgöt walŋi öröiga kunbuk tiŋgiriga kinimŋan qariba böliqölibapuk. 22 Mewöŋanök kunŋan wain o dölökŋi mi jobö me toru walŋi lama sileŋan memeŋi miaŋgöreŋ qahö kusuiga gemakza. Mewö akawak ewö, wain o dölökŋan mönö qariba toru qesiŋniga jula mokoiga gölmenöŋ eta sohoiga toruŋan böliqölibepuk. Miaŋgöra wain o dölökŋi mi toru dölökŋeyök mokoin geiga dop kölma. (Mewöŋanök o ölöpŋi mi gina gisagisahöŋe qahö umakzin. Mewö ubinak ewö, miaŋön mönö jula kisipisirik eriga nemba kawöl neŋgöhöbapuk. Mewö akapuköra o ölöpŋi mi gina ölöpŋe umakzin. Iŋini mewöyök malmal walŋi aka Ölöwak Buŋa dölökŋi mi mindirim etkibingö osime.) Mewö.”
Jisösnöŋ Sabat kendongö Kembuŋi akza.
Mat 12.1-8; Luk 6.1-5
23  * Dut 23.25Miaŋgö andöŋe Sabat kendon kunöŋ Jisösnöŋ wit padi nup köröŋi ketaŋi kutuba anök. Aniga gwarekurupŋan wösöŋini eŋguiga wit ölŋi mohot mohot könahiba böröŋinan misiba neget. 24 Mewö negeraŋgöra Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) tosatŋan Jisös kewö jiget mörök, “Mötnöŋ, yeŋön mönö wuanöŋgöra Sabat kendongö nup meme soŋgoŋi oŋgitze?”
25  * 1 Sml 21.1-6Mewö jigetka kewö meleŋnök, “Kiŋ Deiwidnöŋ yarö aziurupŋi yembuk liliköba wösöŋini eŋguiga nenegöra osiba yuia akeri, mi lök nalö kunöŋ oyoŋget me qahö? 26  * Lew 24.9Yaŋön mönö Anutugö opo seri jikenöŋ öŋgöba beret kömbukŋi Anutugö jemesoholŋe altanöŋ alget tariga ösumŋan walöŋniga qekögeri, mi mönö memba neyök. Beret kömbukŋi mosötmosötŋi mi jike nup galöm yeŋönök nezema. Tosatŋan mi nembepuköra soŋgo ahöiga töndup neyök. Nemba aziurupŋi tok eŋgiiga mohotŋe neget. Nalö miaŋgöreŋ azi qetŋi Abiatar yaŋön jike nup galöm bohonŋaŋgö nup memba malök.”
27 Mewö jiba kewö jii mötket, “Anutunöŋ Sabat kendon mi ambazip ölöwakŋegöra ali ahöza. Mia ambazipnöŋ laŋ jim kutumegöra aka qahö. 28 Mewö aiga Suep gölmegö azi ölŋan mönö Sabat kendongö Kembuŋi mewöyök akza.”

*2:23: Dut 23.25

*2:25: 1 Sml 21.1-6

*2:26: Lew 24.9