1 Kin
Dededi Buka Bwaꞌbwaꞌina
2
Solomon Tamana Deiwidi ya Falau Damahi
1 Kin 2:10-12
10-12 Deiwidi ya kin Isalaela yai bolima 40. Na Hebelon yai bolima faligigi luwaga. Yelusalem yai bolima 33. Solomon tamana Deiwidi ya falau damahi be ya kin, yo hige gonowana sai i famwahimwahiu. Deiwidi ya peꞌi Yelusalem yai, na tefana hesa hesana “Deiwidi ena Nuꞌu” amainiya sa boꞌusai.* Deiwidi ena siu kiukiu Yelusalem ganahewana yai hesana Saiyon. Tupina hesana luwaga: “Saiyon Piupiu Hitina” yo “Deiwidi ena Aba Miya.” Tuꞌana mate Yelusalem maihala ena aba kepama yo tefa bolima yai. Gadowana te ya famala dodoga lalaꞌi edi aba boꞌusaidi. Muliyai habahim Dubu Tabuna amainiya sa ginauli hinaga. (2 Samuwela 5:7; 2 Koleniko 14:1; Nehemaiya 12:37; Isaiya 22:9)

*2:10-12 Deiwidi ena siu kiukiu Yelusalem ganahewana yai hesana Saiyon. Tupina hesana luwaga: “Saiyon Piupiu Hitina” yo “Deiwidi ena Aba Miya.” Tuꞌana mate Yelusalem maihala ena aba kepama yo tefa bolima yai. Gadowana te ya famala dodoga lalaꞌi edi aba boꞌusaidi. Muliyai habahim Dubu Tabuna amainiya sa ginauli hinaga.