Aba Fatubu
(Genesi)
1
Yaubada Ginauli Mahudoꞌidi ya Fatubudi
Aba Fatubu 1:1-31
Bwaꞌibwaꞌina yai, Yaubada galewa yo tanoꞌubu ya fatubudi. Tanoꞌubu mate afaꞌafana yo hige i poiꞌumai. Na kamumu mate hoꞌowa hewana ya fakou, yo Yaubada Yaluwana mate hoꞌowa hewana ya famohafu.
 
Habahim Yaubada iyen, “Haga mala ta fataumahata.” Yo fede ya taumahata. Yaubada mala ya ita mate ya loholoho. Yo fede mala yo kamumu ya dailidi. Mala hesana ya tole lahai, na kamumu hesana ya tole iꞌipa. Maihala ya bulu, mate itete lahai bwaꞌibwaꞌina.* Hebelu edi lahai ena fatufatubu mate maimailafi yai. (Au italau Maleko 15:42-43)
Yaubada iyen, “Hoꞌowa aba dailina i taumahata, be hoꞌowa i daili luwagai.” Yo fede, hoꞌowa hewa yai yo ubu yai Yaubada ya ginaulidi be sa lau hudoꞌi. Bili daili hesana ya tole Galewa. Maihala ya bulu, mate itete lahai fafaluwagana.
Habahim Yaubada iyen, “Hoꞌowa galewa ubuna yai i falau esega ai tefa esega, na tanohi i taumahata.” Yo fede ya taumahata. 10 Yaubada tanohi hesana ya tole Tanohi. Na hoꞌowa sa falau esega hesana ya tole Gabogabo. Yaubada ya itadi mate sa loholoho.
11 Habahim Yaubada iyen, “Ai tanohi oyagi nene hudoꞌi - hudoꞌi yo hawahawa ti tala inꞌin, ti fuwa be ti lau liꞌe.” Yo fede, ginaulidi sa in. 12 Oyagi nene hesa - hesa yo somo anꞌan sa in tanohi yai, ginaulidi Yaubada ya itadi mate sa loholoho. 13 Iꞌipa ya ofi, na hwalahwalala hesa mate itete lahai fafaihonana.
14 Yaubada iyen, “Mala ti sina ai galewa be lahai yo iꞌipa ti dailidi. Maladi ni, adi paisowa mate lahai, bolima, haiꞌin yo haibeꞌu fafaꞌilaladi. 15 Haba maladi sa sina lidi tanohi ai hewana.” Yo fede ya tubu. 16 Yaubada mala laꞌilaꞌidi luwaga ya ginaulidi. Maihala lahai ya ita watan na nawalahi mate iꞌipa ya ita watan. Yo kipwala hinaga ya ginaulidi. 17 Maladi galewa yai ya toledi be tanoꞌubu sa sinai. 18 Lahai yo iꞌipa sa tanuwagaidi, be kamumu yo lahai sa dailidi. Yaubada ya itadi mate sa loholoho. 19 Maihala ya bulu, mate itete lahai fafatina.
20 Yaubada iyebom, “Suisui hudoꞌi - hudoꞌi, hoꞌowa ti gogo famohafu. Yo ataiꞌa ti failofolofoidi be galewa ti famohafu.” 21 Yo fede Yaubada, gabogabo ginaulidi laꞌilaꞌidi, yo somo hoꞌowa yai mwahumwahulidi ya fatubudi. Ataiꞌa nene hesa - hesa sa lofolofo galewa yai hinaga ya fatubudi. Ya itadi mate sa loholoho. 22 Ya faloholohodi, na iyen, “Au talu fanafanatu be gabogabo yo tanohi au famohafudi.” 23 Maihala ya bulu mate itete lahai fafaligigina.
24 Yaubada iyen, “Tanohi ginaulidi mwahumwahulidi nene hudoꞌi - hudoꞌi ti tubu: suisui manamanasadi, yekoyekodi, kanekanenedi yo kamokomodaladi.” Yo fede, somo Yaubada ya libaedi sa tubu. 25 Yaubada suisui te ya ginaulidi, na ya itadi mate sa loholoho.
26 Habahim, Yaubada iyen,
“Taumoho ta ginauli doha ita. Haba tanoꞌubu mahudoꞌina: gabogabo hamadi, yada ataiꞌadi, yosiyosi, suisui kanekanenedi yo kamokamodaladi ya tanuwagaidi.” 27 Yo fede Yaubada, ena liba yai taumoho yo waihin, nenedi doha In, ya fatubudi,
28 Habahim ya faloholohodi, na iyen, “Au talu fanafanatu, be nanatumiu tanohi mahudoꞌina ti miyai yo ti tanuwagai. Gabogabo hamadi, yada ataiꞌadi yo ginauli mwahumwahulidi tanohi yai tigatigadi yo kanekanekanedi haba ami ita watanidi hinaga.”
29 Habahim iyen, “Ginauli iniꞌinidi fafaliꞌedi mahudoꞌidi tanohi mahudoꞌina yai yo oyagi fuwafuwadi tumatumadi mahudoꞌidi hinaga E felemiu, ami anꞌan. 30 Suisui, ataiꞌa yo ginauli tanohi yai kanekanenedi yo kamokomodaladi ginauli inꞌindi E feledi, adi anꞌan.” Yo fede, sa tubu.
31 Ginauli mahudoꞌidi Yaubada ya fatubudi ya itadi, mate sa loholoho wananaha! Maihala ya bulu, mate itete lahai fafaligigi esegana.

*1:5 Hebelu edi lahai ena fatufatubu mate maimailafi yai. (Au italau Maleko 15:42-43)