2
Yo fede, galewa yo tanohi yo ginauli mahudoꞌidi, mate Yaubada ya ginauli faꞌofidi.
 
2-3 Lahai fafaligigi luwagana yai Yaubada ana paisowa ya faꞌofi, be lahaina ya kawa loholohoꞌen yo ya fatabu. Habahim ya anyawasi. Itete sidohana tanoꞌubu ena ginaginaulina.
Gabu Iden Nuꞌuna yai
Aba Fatubu 2:4-25
Fuyana Guyau Yaubada tanoꞌubu yo galewa ya ginaulidi mate, hige somo laꞌi i in tanohi yai, paꞌana hola hige i faꞌusa, yo hige sai laꞌi gabu i paisowai. Na yomayoman yai hoꞌowa ya kalamahano be tanohi ya faꞌwau. Habahim afusa ya abi tanohi yai na taumoho ya falasa. Ya yahafuwa lau hisuna yai be taumohona ya adidili yo ya mwahiu.* Taumoho Hebelu alinadi yai mate Adam na ataꞌatahina doha adamah. Alinadi yai adamah aniyona, nuwana doha tanohi.
Maihala ena aba kepama yai gabu ya ginauli Iden yai. Habahim taumoho ya falasa, amainiya ya tole. Oyagi nene hudoꞌi - hudoꞌi ya ginaulidi be sa in. Itaꞌitadi sa loholoho na anꞌandi olidi. Mwahuli oyagina mate gabu atiꞌatipuna yai yo oyagi hesa hesana loholoho yo heyaya aba ita lobahidi hinaga amainiya. (Aba Fatubu 3:22)
10 Yomayoman ya didi lidi Iden, be gabuna ya fahoꞌowa. Hoꞌowa gwaluna yai ya saꞌa, be saꞌana oulina fati. 11 Saꞌa bwaꞌibwaꞌina mate hesana Pison mate Hawila nuꞌuna ya didi fataꞌiꞌili, na gole amainiya. 12 (Gole wananaha, maꞌi panepanena fisafisadi yo umeꞌehu namanamalidi amainiya sa lobahidi). Alina Hebelu yai bdellium mate ginauli hesa lutuna sa ginauli ya famala maꞌi panepanena, na onikisi mate umeꞌehu namanamalina. 13 Saꞌa fafaluwagana mate hesana Gihon ya didi lau Kusi Nuꞌuna yai. 14 Saꞌa fafaihonana hesana Tigilesi mate Asiliya tefa saisaina yai ya didi lau. Na fafatina mate hesana Ifeleti.
15 Habahim taumohona ya lawen Iden. Gabuna yai ya tole be ya ita watan yo ya paisowai. 16 Na ya falaugagayo, iyen,
Oyagi mahudoꞌidi gabu yai te, uludi gonowana wa andi. 17  Loholoho yo heyaya aba ita lobahidi oyagina uluna, tabu u an, Ibe uluna wa an, haba wa peꞌi.
 
18  Guyau hinaga iyen,
Taumoho iyabona hige i loholoho. Haba ana sagu yo tau saguhina dudulaina E ginauli.
 
19-20 Be ataiꞌa, yosiyosi yo suisui yekoyekodi tanohi yai ya falasadi. Habahim ya lawedi Adam lisina, na hesa somo ya tole, mate, logena.
In moho hige laꞌi, gonowana i saguhi.
21 Yo fede, taumoho ni ya lau faꞌeno. Habahim, oitalina esega ya abifahi, na omatana ya fasusu buluhi. 22 Oitalina yai waihin ya ginauli, be ya lawen Adam lisina. 23 Adam iyen,
Yee–, matabahim doga nenena doha yau,
itete yau siyadagu,
taugu yai sa kamfahi yo fisihogu tefana.
Haba hesana E tole waihin,
paꞌana taumoho oitalina yo fisihona yai Guyau ya ginauli. Adam, Iwa hesana ya tole. Waihin. Waihin Hebelu alinadi yai mate is-shah. Na is-shah aniyona mate taumoho lebena yai ya abifahi.
 
24 Logena, taumoho haba tinana yo tamana ya lau afuledi, na ma lahuna sa miya esega, be sa famala esega.
25 Taumoho yo waihin ma tau afaꞌafadi, in moho, hige ti taumayamaya.

*2:7 Taumoho Hebelu alinadi yai mate Adam na ataꞌatahina doha adamah. Alinadi yai adamah aniyona, nuwana doha tanohi.

2:12 Alina Hebelu yai bdellium mate ginauli hesa lutuna sa ginauli ya famala maꞌi panepanena, na onikisi mate umeꞌehu namanamalina.

2:23 Adam, Iwa hesana ya tole. Waihin. Waihin Hebelu alinadi yai mate is-shah. Na is-shah aniyona mate taumoho lebena yai ya abifahi.