Peloweta
Hoseya
ena Uliꞌuli
Liba Famahata
Hoseya mate Yaubada ena peloweta, ena wasa tau duwaina Isalaela dodogadi lebedi yai. Yaubada ya falibadi iye, “Ami ꞌwaiyoꞌoꞌegu be haba yaubada bwalabwala ami fadebasaedi yo heyaya ami famuli watani debana yai haba E fakamkamnamiu yo emi nuꞌu E faheyaya.” Hoseya lahuna, Hoseya lahuna ya lau afulen na bena ya famala waihin matamata heyayana. In moho ya fanuwatohatohaen be ya gadosisiyen moho. Ya yoꞌoi ee–, ya lobahi be ya fafuyoma ena luma. Doha Isalaela dodogadi Yaubada sa ꞌwaiyoꞌoꞌen na Yaubada ena gadosisi lebedi yai ya ota esegahi yo ya angwala mate haba ya fafuyodima ai lebena buka yai te ya faꞌita lobahida.
11
Natugu Idipi yai E Yoga Fahiyama
Hoseya 11:1-2
Isalaela dodogadi ma wawayadi,
mate E gadosisiyedi
yo natugu Idipi yai
E yoga fahiyama.
Na hola E yogayogaidi,
in moho sa luhu afulegu.
Sa antalasam lau Baꞌala lisina,
yo ainauya panepanedi sa gabudi oitau lisidi.