40
Yaubada ena Dodoga Nuwadi sa Talu
Isaiya 40:1-8
Eda Yaubada iyen,
“Egu dodoga nuwadi au liba fataludi.
Au liba bigabiga lau Yelusalem lisina,
yo au faliba mate:
Ibege ti lau fayofayo fuyoimiu.
Emi kamkamna ana siga itete.
Yau, Guyau, emi heyaya haꞌa E famaisadi.”
Doga hesa ya yogayoga iyebom,
“Ai nuꞌu pitapitalina edaꞌeda au faꞌaꞌa!
Edaꞌeda dudulaina au ginauli,
Guyau eda Yaubada enehena.
Dahadaha au famohafudi;
tuꞌa yo uduhuli au fatabatabadi.
Piupiu hitidi au fadudulaidi
yo mala heyaheyaya haba sa famala gon.
Habahim Yaubada ena namanamali didigana haba ya taumahata,
be dodoga mahudoꞌidi sa ita.
Libadi te, Guyau moꞌana yai sa tulu beꞌuma!”
Alina hudoꞌi ya liba iyen, “Wasa au duwai!”
Yo fede E fatiꞌo, yawa, “Wasa somo haba E duwai?”
Iyen, “U liba, uwen, ‘Dodoga mahudoꞌimiu mate doha hawahawa yo mula;
Paꞌana ibege ti ota lofalofa.”
Yena Guyau ya yahafuwa lau hawahawa yo mula hewadi yai haba sa hohoya.
Wananaha dodoga mate doha. Hige ti ota fuya lofalofa.
Mula yo hawahawa haba sa hohoya,
in moho somo eda Yaubada ya libaen, mate ya ota esegahi.
Sai wasa loholohona wa leyama Saiyon,
u hasai tuꞌa lofalofana.
Ai Yelusalem wasa te, u fatala yogayogaꞌen,
tabu u ꞌwasabu;
Diuda taonidi u falibadi uwe,
“Ma! Emi Yaubada ite!”
10  Guyau, emi Yaubada ya laoma ma gigibwalina
ya famala emi baꞌisa,
Maisana, logena ena dodoga,
ya fofofahidi, ma afa haidana sa laoma.
11 Haba doha tau itaꞌita wata
sipi ya foyahidi be sa anban;
Sipi nanatudi haba ya foyahi gogonidima
be ya labadi
yo sipi fanafanatudi haba ya foyahidi.