12
Gotɨyai Evɨramɨmɨ wɨdasabyaaꞌ.
(12:1-8)
1-3 Gotɨyai Evɨramɨmɨ jaka wɨdɨna “Gɨnnya angebadaaꞌnyɨ dɨwona! Gɨmɨjɨ avaalyaraavɨ jahalyaꞌmakwo! Kwaaka anga dɨmwaaide pɨbanna kagivwarɨdaakwaꞌmujɨ dɨmwaaideigɨnyɨ. Nɨmɨ sainyɨ gɨnnya kaimɨraayangɨ maremwaalɨdeinyɨ. Gɨmɨrera kwala naanga yɨmaꞌnɨpɨꞌdere. Gɨmɨ aꞌmwe naangei jɨmaꞌnadeigɨnyɨ. Yɨ gɨmɨnyɨ jɨwaalɨvavaavɨna aꞌmwe kwaakevakɨ yuneba mwaaidɨvɨsaraavɨ tewaanna yɨdere. Kumɨ sarɨmɨnyɨne tewaanna kyapɨjɨ kumɨnyɨne tewaanna yɨdeinyɨ. Kumɨ sarɨmɨnyɨne kayaaꞌna kyapɨjɨ nɨmɨ kumɨnyɨne kayaaꞌna yɨdeinyɨra,” wɨdaꞌ Gotɨyai.
4-5 Gotɨyai Evɨramɨmɨ sara kudaꞌ Evɨramɨ angeba Aaranɨdaaꞌnyɨ wɨna. Kwaaka Kainanɨnei gannya balaanga Saraayasɨ Lotɨ gathaakaangare gawaalɨsɨ gɨlyɨvɨta yuyajɨ kaanna makuna yaꞌ.
6-7 Evɨramɨ angeba Sekemɨ kwaaka Kainanɨ mannɨkeba wavɨlaꞌna yaka yɨꞌdarya More mwaalɨna. Mwaalɨna kyaꞌ Gotɨyai Evɨramɨmɨ wɨdaꞌ “Kwaaka Kainanɨ yuneba jɨwaalɨvaangeraavɨ kɨnɨdakaavihɨrɨne yɨhɨzaavɨdeinyɨra.” Miꞌna kudaꞌ Evɨramɨ “Nɨmɨ Gotɨyarɨ yɨlaaya yɨgalɨma! Jɨlɨkyaawaryarɨ wɨjaavɨma!” daka simɨnyeꞌ lɨvalaanna yaka jɨlɨkyaawarya gaayadɨka mariravakeꞌ dɨkeꞌ nasɨꞌna yakevɨdaasɨ Gotɨyarɨ sɨmatɨrɨnya winnaꞌ.
Dɨvi sagaaꞌ Evɨramɨ mugunyavɨ angeba Betelɨ adaihɨsabanna wɨna. Sabanna wawaka angeba Betelɨ angeba Aayɨ yaareba gannya selɨ-anga madaka Gotɨyarɨna yɨlaaya yaꞌ.
Evɨramɨ Kwaaka Yɨzɨpɨna yagalaawɨna yaka ayɨna byaaꞌ.
(12:9–13:4)
9-13 Pɨgaaꞌ wapaaya kunegaaꞌ mɨjɨkegaaꞌ Evɨramɨ Kwaaka Yɨzɨpɨna wɨna. Yɨzɨpɨna wawaka gannya balaangevɨ wɨdaꞌ “Gɨmɨ tewaanyaꞌgɨnyɨ. Yɨzɨpɨ mwaalyara gwanganapɨjɨ ‘Aꞌmwe saꞌ maraana!’ dapɨjɨ nyɨramakɨpɨꞌdeinyɨra. Gɨmɨ duthathera ‘Aꞌmwe sai nyaꞌmwelyɨra.’ ‘Naramakɨpɨka!’ daꞌgɨzɨ sara duthatheꞌgɨnyɨ. Sara kudaꞌgɨzɨ kave wanganakɨna nyɨpɨꞌdeinyɨ,” wɨdaꞌ.
14-16 Yɨzɨpɨ mwaalyara kunnya maremwaalakerɨ wɨdɨna yadɨvɨꞌ “Peroyaigɨ, nemɨre aꞌmwe naangeigɨnyɨra.” Peroyare aꞌmwe naangera Saraayavɨ wanganeva Peroyarɨ wɨdeꞌ “Aꞌmwe saꞌ tewaanyasɨra.” Miꞌna kudeꞌ Aꞌmwe Pero Saraayavɨ gannya angevɨ wɨmwaaihɨna yaꞌ. Wɨmwaaihɨna yaka Evɨramɨmɨne aꞌmwerajɨ aꞌmwejɨ sangɨ wɨdaayadɨvɨsangɨ wɨjaavɨna yaꞌ. Nabaai jɨlɨkyaawarya naanga wɨjaavaꞌ.
17-20 Gotɨyai Peroyalyɨ gamɨre maremwaaiderajɨ saraavɨ Saraayavɨna kayaaka yɨgaina yaꞌ. Kayaaka yɨgaina kyaꞌ Pero Evɨramɨmɨ “Dulaamo!” kudaꞌ Evɨramɨ angevɨ wɨlɨna kyaꞌ Pero wɨdaꞌ “Baaꞌna yɨvanɨgɨna? ‘Aꞌmweꞌ nɨmɨresɨra,’ manyɨjɨwaꞌdɨnyaigɨ. Dahaaꞌ gɨnnya aꞌmwevɨ dɨmakwo!” Sara wɨdaka “Evɨramɨjɨ gamɨrerajɨ yarai wɨpɨka!” Pero gannya wɨdaayadɨvɨsaraavɨ “Evɨramɨmɨ wɨdasaawɨna jɨla!” wɨdaꞌ.