13
1-4 Evɨramɨ angeba Betelɨna gɨlyɨvɨsajɨ jɨlɨkyaawaryajɨ maryagalaawɨna yaꞌ. Yagalaawɨna yaka Gotɨyarɨna “Yɨlaaya yɨgalɨma!” daka “Su!” wɨdaꞌ.
Lotɨ Evɨramɨmɨ yagalyaꞌmaꞌna yaaꞌ.
(13:5-18)
5-13 Evɨramɨ bulɨmakaawoya gɨlyɨvɨta naangejɨyai mwaalaꞌ. Nabaai Lotɨ bulɨmakaawoya gɨlyɨvɨta kɨnɨjɨyai avaalyaba mwaalaꞌ. Mwaalagɨlyaraare jɨlɨkyaawarya wapaaya nyaꞌne maalɨka waraꞌ. Saꞌna Evɨramɨmɨre jɨlɨkyaawarya maremwaaidɨvɨsara Lotɨmɨre jɨlɨkyaawarya maremwaaidɨvɨsara maanga dɨnyɨna yeꞌ. Maanga dɨnyɨna kyeꞌ Evɨramɨ Lotɨmɨ wɨdaꞌ “Mayagaala madakanera! Pɨba kwaaka naanga warɨka. Gɨmɨ tuta pimagɨna dɨwona! Nɨmɨ pimagɨna wɨdera.” Sara kudaꞌ Lotɨ waraata aalya Jothanɨ saba aalɨnakeba dara wanganaꞌ “Ai, Gotɨyare kwaaka tewaanyaba waꞌdɨsɨ kɨrɨꞌ mwaaidɨ daaka? Gotɨyare wawɨnyabɨsabe,” daka Lotɨ walaawaka angeba Sothomɨ angeba Gamora aya kɨba mwaalaꞌ. Sothomɨ mwaalyarajɨ Gamora mwaalyarajɨ aꞌmwe kayaaꞌnanaangera mwaaleꞌ. Lotɨ kwalaawaꞌ Evɨramɨ kwaaka Kainanɨ mwaalɨna yaꞌ.
14-18 Evɨramɨ mwaalɨna kyaꞌ Gotɨyai wɨdaꞌ “Pina pina dɨmaranganamarya! Yuyaba dangadeva gɨzaavɨdeinyɨ. Gɨmɨ tɨnna kwanganaꞌgɨzɨ saba gɨmɨrebe. Nabaai gɨmɨre kaimɨraayara aꞌmwe naanga yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. Aꞌmwera kwaatɨrya ata gibɨꞌdeꞌ mɨka. Gɨmɨre kaimɨraaya kwalaalya mwaaibɨzangɨ ata gibɨꞌdeꞌ mɨka.” Miꞌna kudaꞌ Evɨramɨ kaanna yamarina yaka yɨꞌdarya Maamɨre yɨꞌdarɨgidɨkusaba mwaalaka Gotɨyarɨne simɨnyeꞌ lɨvalaabaꞌ.