31
Jaikopɨ Laivanɨmɨna lɨkaanya wɨyaaꞌ.
(31:1-21)
1-16 Jaikopɨ dara wɨꞌnakeꞌ “Laivanɨmɨre gawaalɨvava ‘Nenɨmaangere gɨlyɨvɨta yuya maaꞌdelyɨra,’ dathɨvanɨgava!” Miꞌna daka nabaai dara wanganakeꞌ “Laivanɨ jɨkurya nyɨvanɨkei daaka!” Sara kadaꞌ Gotɨyai Jaikopɨmɨ wɨdaꞌ “Gɨnnya angewɨnna ayawɨnna dɨwodera. Nɨmɨjɨ wawakadera.” Miꞌna kudaꞌ Jaikopɨ Rasalavɨjɨ Lɨyaavɨjɨ wɨdɨna “Nɨmɨ kɨrɨnɨmaangerɨne wawɨnya naanga yadɨnyainyɨ. Wawɨnaangeinyɨ yadaari gamɨ kwaasɨ nyɨdadelyɨ. Kwaasɨ kanyɨdaꞌ Gotɨyai kɨrɨnɨmaangere jɨlɨkyaawarya kwalaalyara nyɨjaawaꞌdɨꞌ. Nabaai Gotɨyai nyɨdɨwaꞌ ‘Gɨnnya angewɨnna dɨwona!’ ” Sara wɨdɨna kyaꞌ Rasalasɨ Lɨyaasɨ sawaai wɨdahi “Gotɨyai sara gɨthɨwakeꞌ sara jɨ!”
17-21 Miꞌna kudahi Jaikopɨ “Nɨmaamaanga Aazakɨ Kainanɨ mwaalyaryawɨnna wɨma!” daka gannya balaangengɨ gannya kaimɨraayangɨ jɨlɨkyaawaryangɨ maarɨna yaka wawaꞌ. Saꞌ Rasalaꞌ ganɨmaangere sɨvuyaꞌbɨsaꞌ kuka maarɨna. Kuka maarɨna kyaꞌ Laivanɨ navɨka mwaalaꞌ.
Laivanɨ Jaikopɨmɨ mɨdɨnyaaꞌ.
(31:22-42)
22-42 Laivanɨ “Jaikopɨ kaanna wɨna kyɨwaꞌdɨꞌ,” wɨꞌnaka Jaikopɨmɨ mɨdɨnna yaꞌ. Kaanna wɨna wɨna, sawɨta ati ata purɨdaasɨ pwaraai kajɨnnaꞌ tusavɨ mɨjaahalaka wɨdaꞌ “Baarɨꞌ yɨwaana? Kwaasɨ baaꞌna yagɨna nyɨraavaangewaarɨ wɨla yɨrakɨnɨkewaarɨ baaꞌna makwasɨwaabɨna? Nabaai nɨmɨre sɨvuyaꞌbɨsaꞌ kuka baaꞌna maryawalyaadɨna? Lɨka beꞌna yulyaragɨna wɨwaꞌdɨ? ‘Nɨmɨ Jaikopɨmɨ mala tamɨma!’ dena sawɨsavɨ waja yaꞌnyawaaihe. Gɨmɨre Gotɨyai waja nyɨjawaalɨꞌ ‘Jaikopɨmɨna kave duthana!’ ” Sara kudaꞌ Jaikopɨ wɨdɨna “Gɨmɨre sɨvuyaꞌbɨsaꞌ kuka mamaryɨwaꞌde. Lɨka yulyarena dɨwaꞌde ‘Laivanɨ garaavaangewaarɨna nanyɨpalamaaradɨka!’ ” Miꞌna kudaꞌ Laivanɨ Jaikopɨmɨre gɨlyɨvɨsangɨ tɨnna wanganaka saꞌ gamɨre sɨvuyaꞌbɨsaꞌ Rasalaꞌ lɨka yulyakakeꞌ mabɨrɨmaaryaꞌ. Mabɨrɨmaaryakegaaꞌ Jaikopɨ Laivanɨmɨ maanga wɨdaꞌ “Baaꞌneka! Gɨmɨre wawɨnya yadaari gɨmɨre jɨlɨkyaawarya kwala naanga yɨmaꞌnyɨna kyeꞌ nɨmɨ mamaranyena. Gɨmɨre jɨlɨkyaawarya kunewɨ bɨrena bɨrena nɨmɨre gɨzaave. Saꞌ yuyagaaꞌ nɨmɨnyɨne kwaasɨ yagɨ. Gɨmɨ kwaasɨ kyagɨ nɨmɨre Gotɨyai nyɨgaimwagaka sawɨsavɨ mayagaala gɨzawaalɨꞌ,” wɨdɨna yaꞌ.
Jaikopɨjɨ Laivanɨjɨ saraai “Nyaꞌmwei,” dɨnyei.
(31:43-55)
43-55 Laivanɨ wɨdaꞌ “Nyɨraavaangewaalyɨ, aataasɨ, aataravajɨ nɨmɨre jɨlɨkyaawaryajɨ mwaaihaꞌ. Saꞌ baarɨꞌ yɨjɨwa?” Sara kudaꞌ Jaikopɨjɨ Laivanɨjɨ yagaala naanga kadɨnagi Laivanɨ wɨdaꞌ “Naarɨmɨ geva geva kamwaalakwolyɨ Gotɨyai nehwanganadelyɨra. Nyɨraavaangewaarɨna kayaaꞌna kamaremwaalaꞌgɨzɨ Gotɨyai gwanganadeigɨnyɨra. Gɨmɨ aꞌmwe pɨrɨvɨ kamaaraꞌgɨzɨ gwanganadelyɨra.” Miꞌna kudaꞌ Jaikopɨjɨyara sɨla marakɨna kyeꞌ Laivanɨ wɨdaꞌ “Sɨla naanga tɨhwawɨnya maramadakɨwaasaꞌ gɨmɨnyɨna malyaꞌna nɨmɨ mwavɨlayɨ yɨdeinyɨ. Nabaai nɨmɨnyɨna malyaꞌna gɨmɨ mwavɨlayɨ jɨtheigɨnyɨra. Gotɨyarɨna gɨthɨweꞌ nebulyasɨ.” Sara kudaꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ, “Sɨla naanga mwavɨlayɨ yɨdeinyɨ malyaꞌnesɨ.” Jaikopɨ nebwina wɨdaka jɨlɨkyaawaryarɨ Gotɨyarɨna tamaka yɨdɨka yɨna kyaꞌ Jaikopɨjɨ Laivanɨjɨ nagi. Yɨrɨkeꞌ kavuraꞌ Laivanɨ se waꞌmwarakei dɨkaaꞌna yaka garaavaangewaarɨjɨ kɨrɨmɨre kaimɨraayangɨjɨ sangɨ yɨlaaya yɨgalaꞌ. Yɨlaaya yɨgalaka yagaala tewaanya wɨdaka gannya angewɨnna wawaꞌ.