37
Jozepɨyai waja yaꞌnyaakeꞌna wɨjaaꞌ.
(37:1-11)
1-4 Jaikopɨ Kwaaka Kainanɨ mwaalakegaaꞌ Jozepɨyarɨ kwarame atɨraai sɨvɨla pwi yuya yaka sɨvɨla purɨdaasɨ pwaraaina kwavɨlavaꞌ sagaaꞌ mwaalaꞌ. Kamwaalaꞌ Jozepɨyadaraka sipɨzipɨya yɨꞌdɨvaidɨvɨꞌ mwaaleꞌ. Jozepɨyare ganaangeꞌ maarakegaaꞌ Yɨzɨrelɨ aꞌmwe nei mwaalakeꞌna Jozepɨyarɨ yɨlaaya naanga marina yaꞌ. Gawaalɨvava pwaraavɨ yɨlaaya maalɨka maryaꞌ. Yɨlaaya naanga maryaka Jaikopɨ Jozepɨyarɨna baazɨꞌmaꞌnya tewaanyaꞌ yavɨkaryaꞌ. Jozepɨyai gaverɨna kyavɨkaryaꞌ gyaꞌmwera “Maraajava kale newɨlaꞌmwaka,” kadeꞌ sɨnna tɨka davɨna wiaꞌ.
5-11 Jozepɨyai waja yaꞌnyɨna yaka gyaꞌmweraavɨ “Nɨmɨre waja yɨvanɨgeꞌ yɨhɨzɨwaakɨ,” wɨdaꞌ. “Wawɨnyavɨ witɨya lɨlaajabɨsa maramurɨtaꞌna yadaawojɨ nɨmɨre witɨpwɨyaꞌ dɨkavedaaꞌna yaka daavɨna yadɨsɨ sarɨmɨre witɨpwɨya dɨkavedaaꞌna gɨꞌduꞌna yaka ‘Aꞌmwe naangeigɨnyɨ,’ ” wɨdaꞌ. Jozepɨyai sara kudaꞌ gyaꞌmwera “Kwaasɨ nedɨwaꞌ,” deva “Nemɨnyɨna dɨnemaremwaaijɨwaa?” wɨdeꞌ. Dɨvi pɨgaaꞌ Jozepɨyai waja mudɨka pɨrɨꞌ yaꞌnaka ganɨmaangelyɨ gyaꞌmwerajɨ saraavɨ wɨjɨwaakɨna yaꞌ. “Nyɨlyalyɨ lawelyɨ sɨlɨngaamɨnya sɨvɨlɨraai ata purɨdaasɨ pwaina sara nɨmɨnyɨna gɨꞌduraꞌna yawaaihava.” Miꞌna kudaꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ “Baaꞌna dɨwaana? ‘Nɨmaamaangelyɨ nyɨnaangesɨ nyaꞌmwerajɨ sa nɨmɨnyɨna gɨꞌduꞌna yɨpɨꞌdera,’ dathɨwaana?” wɨdaꞌ. Jozepɨyare yagaalaꞌna gyaꞌmwera sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨ ganɨmaangei kave yawɨraꞌ.
Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera wɨmubyaaꞌ.
(37:12-36)
12-17 Kwaaka Sekɨmɨ Jaikopɨmɨre gawaalɨvava jɨlɨkyaawarya yɨꞌdɨvaidaapi Yɨzɨrelɨ Jozepɨyarɨ “Jaꞌmwera tewaanya damwaaihava?” wɨdaka wɨdaasaꞌ. Kudaasaꞌ Jozepɨyai kaanna kaanna Sekɨmɨ sawɨnna baꞌ. Miꞌna baka dara wanganakeꞌ “Weꞌ, nyaꞌmwera pwara mamwaalyɨjɨhava!” Daka wanganamaryɨna. Wanganamaryɨna yadaasɨ aꞌmwe pwai wanganaka wɨdaꞌ “Nɨmɨ jaꞌmweraavɨ wɨꞌnɨwaꞌde ‘Kwaaka Dothanɨ sabanna kaanyaana!’ dɨdaapi.” Sara kudaꞌ Jozepɨyai kaanna wɨna yaꞌ.
18-24 Badaaꞌnyɨ Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera wanganeva dɨneꞌ “Waja yadei yɨnɨkerɨ tamakaana! Tamakawaajɨ ‘Kavɨjɨlɨkei tamakɨwakelyɨra,’ wɨdaathera. Tamakawaajɨ ‘Gamɨre waja nebulyaꞌ daaka!’ daatheꞌna,” dɨneꞌ. Kadɨneꞌ Ruvanɨ sɨraangei “Jozepɨyarɨ yɨvalɨma!” daka “Maramaki jide. Kaviꞌnɨnnyavɨ marirakɨna jidelyɨra,” wɨdaꞌ. Tɨviꞌna kudaꞌ Jozepɨyai yɨꞌmavaawɨna kyaꞌ lɨmwanna yeva gannya baazɨꞌmaꞌnya tewaanyaꞌ yɨraipurasɨꞌna yeva kaviꞌnɨnna kunevɨ yɨrakeꞌ.
25-30 Jozepɨyai kaviꞌnɨnnyavɨ wɨlaꞌdɨsɨ gyaꞌmwera wapaaya nadaapi Mithɨyanɨ mwaalyara badaapi Juthai gyaꞌmweraavɨ wɨdaꞌ “Neyaꞌmwe Jozepɨyarɨna aꞌmwe saraavɨne mubaana! Nennya neyaꞌmweryaba maramakaannera!” Sara kudaꞌ kaviꞌnɨnnyavɨdaasɨ Jozepɨyarɨ wɨlyabaalyɨ marayɨꞌdɨvaina yeva maramwagiꞌnamaaꞌna yeva kinaaya ata sɨvɨlɨraaina mubeꞌ. Kamubeꞌ Mithɨyanɨ mwaalyara Kwaaka Yɨzɨpɨna makuna yeꞌ.
31-36 Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera jɨlɨkyaawaryai tameva gamɨre tawe maareva Jozepɨyare baazɨꞌmaꞌnyaꞌ tawevɨ maradɨvaina. Maradɨvaina yeva kuvɨnɨmaangerɨ “Baazɨꞌmaꞌnya daꞌ yakɨnɨkeꞌ maaꞌmwosɨ. Jɨwaalɨvaangereꞌ daaka?” wɨdaawɨna yeꞌ. Wɨdaawɨna kyeꞌ Jaikopɨ wanganaka wɨdaꞌ “Yo. Nyɨbwaalɨvaangere baazɨꞌmaꞌnyasɨ. Kavɨjɨlɨkei dawakɨwakerɨnera.” Sara kudaꞌ kale naanga wiadaasɨ Jozepɨyarɨna kɨnna naanga bazɨwɨna yaꞌ.