47
Jaikopɨnɨdaka Peroyarɨ angyɨrɨꞌmaata yaaꞌ.
(47:1-12)
1-6 Jozepɨyai gyaꞌmweraavɨ miꞌna wɨdaka Peroyaryawɨnna kaanna wɨna yaka wɨdaꞌ “Nɨmaamaangelyɨ nyaꞌmwerajɨ sara Kwaaka Gozanɨ mwaaihaꞌ.” Jozepɨyai Peroyarɨ wɨdakegaaꞌ gyaꞌmwera aꞌmwe daraai daraai dalyara Peroyare angevɨ mwaaleꞌ. Kamwaaleꞌ Peroyai wɨdɨna “Bewawɨnya yadɨvɨtaihɨlaka?” Sara kudaꞌ kumɨ wɨdeꞌ “Nenɨmaangei jɨlɨkyaawarya kyɨꞌdɨvalaꞌ nabaai nemɨ sara yɨꞌdɨvaidaanyainera. Kwaaka Kainanɨ nemɨre jɨlɨkyaawaryaraavɨne wapaaya mwarika. ‘Kwaaka Gozanɨ saba dɨmwaalyɨla!’ kanedaꞌgɨzɨ saba mwalaadennera.” Miꞌna kudeꞌ Peroyai Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “Gɨmaamaangelyɨ jaꞌmwerajɨ saraavɨ dutha! ‘Kwaaka Gozanɨ tewaanyaba dɨmwaalyɨla!’ ‘Wawɨnaangera pwara damwaaihava!’ daꞌgɨzɨ ‘Peroyare jɨlɨkyaawarya jɨꞌdɨvalyɨla!’ duthana!”
7-12 Miꞌna dɨnagɨlyagaaꞌ Jozepɨyai ganɨmaangerɨ wɨjɨmaaꞌnyɨna yaka kaanna bɨna. Kaanna bɨna kyagi Peroyai Jaikopɨmɨ wanganaka wɨdaꞌ “Kwarame gara gara gwavɨlavaka?” Sara kudaꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ “Aꞌmwe neinyɨ kwarame naanga naanga (130) nyavɨlavaꞌ.” Wiꞌna wɨdaka “Kwarame kwalaalya gɨmɨ tewaanna mwaaihɨna gyathe Gotɨyai.” Sara wɨdaka sabadaasɨ kaanna wɨna yaꞌ. Nabaai Jozepɨyai kaanna wɨna yaka kwaaka tewaanyaba ganɨmaangelyɨ gyaꞌmwerajɨ saraavɨne wɨjaavɨna yaka wapaaya kumɨnyɨne wɨjaavɨna yaꞌ.
Aꞌmwe yuyarajɨ samɨlɨka Jozepɨyarɨ wapaaya mubyaaꞌ.
(47:13-26)
13-26 Sagaaꞌ Kwaaka Kainanɨ Kwaaka Yɨzɨpɨ sabanyaai wapaaya kunegaakɨra. Aꞌmwemɨlɨka Jozepɨyarɨ wapaaya kamubeꞌ Jozepɨyai nɨgwia maaraka Peroyarɨna wɨjaavaꞌ. Sana sana yɨna yɨna yakegaaꞌ aꞌmwemɨlɨka Jozepɨyarɨ wɨdeꞌ “Nemɨ dahaaꞌ nɨgwia mwarika. Kunemɨlɨkanera. Mɨjɨka naanga balaꞌdaanyamɨlɨkanera. Wapaaya nejaama!” Tɨviꞌna kudeꞌ Jozepɨyai wɨdaꞌ “Sarɨmɨre jɨlɨkyaawarya kanyɨjaavapɨjɨ wapaaya yɨhɨzaavɨdeihɨlyɨra.” Sara kudaꞌ aꞌmwemɨlɨka jɨlɨkyaawarya maareva wɨjaavɨna kyeꞌ Jozepɨyai wapaaya wɨjaavɨna yaꞌ. Wapaaya wɨjaavɨna kyaꞌ kwarame pɨrɨꞌ kwavɨlavaꞌ aꞌmwemɨlɨka Jozepɨyaryabanna kaanna bɨna yeva wɨdeꞌ “Nɨgwiajɨ jɨlɨkyaawaryajɨ yuya mwariꞌ. Dahaaꞌ kunegaaꞌ mɨjɨka naangegaaꞌ nemɨre kwaakejɨ nemɨjɨ warɨꞌ. Wapaaya nyaꞌne witɨzɨla wiaꞌne kanejaavaꞌgɨzɨ yuya gɨzavaadera.” Aꞌmwemɨlɨka sara kudeꞌ Jozepɨyai Yɨzɨpɨ mwaalyaraavɨ wɨdɨna “Sarɨmɨre kwaakejɨ sarɨmɨjɨ sangihɨrɨ Peroyarɨne yɨhɨmubɨvanɨge nayaa jawɨrila! Wiaꞌne yɨhɨzaavanɨge dɨvurɨjɨla! Yawaka kyojɨ sarɨmɨ mɨlɨna yapɨjɨ gɨlya atina mihapɨjɨ gɨlya gave pɨrɨꞌ Peroyarɨne wɨmaarina jidesɨra. Sana sana witɨzɨla yuya jidengɨra. Gɨlya dawaai dawaalyangɨdaasɨ witɨzɨla nyaꞌne witɨzɨla wiaꞌne dɨmaaryidengyɨhɨlyɨra. Sarɨmɨresɨra.” Sara wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwemɨlɨka yɨlaaya yɨna yeva wɨdaꞌ “Dahaaꞌ nemɨ mwalaadeinera. Peroyare wɨdayadaanyaina yɨlaaya mwalaadera.”
Jaikopɨ gannya gɨlaaya wakadevanna wɨjaaꞌ.
(47:27-31)
27-31 Jaikopɨnɨdaka kwala naanga yɨmaꞌnyɨna kyeꞌ Gozanɨ mwaalakei Jaikopɨ gɨlyɨvɨta naangejɨyai mwaalaꞌ. Jaikopɨ kwarame 147 kwavɨlavaꞌ dara wanganakeꞌ “Ai, nɨmɨ aꞌmwe neinyɨ yarai balɨdeinyɨ daaka!” Daka Jozepɨyarɨ “Yarai dɨvama!” jaka wɨdɨna yaka wɨdaꞌ “Nɨmɨ kabalaꞌmujɨ Yɨzɨpɨ dava nanyakɨpɨka! Nɨmaamaangei warɨkeba dɨnyakideinyɨra.” Sara kudaꞌ Jozepɨyai “Naangeꞌ gɨthɨwana ‘Gɨnnya dadɨnyaba gwakɨdeꞌnanyɨra,’ ” wɨdaꞌ.