Anötö ndê Yom Lêŋsêm Wakuc

Bukawa NT

Language: [buk]BukawaBukawa
Title:Anötö ndê Yom Lêŋsêm WakucBukawa NT
Abbreviation:ID: BUKLBT or buk
Copyright © 2000 Lutheran Bible Translators Australia
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbuk_html.zip
ePub 3buk.epub
Amazon Kindle EPUBbuk.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebuk2000eb.zip
Plain text canon only chapter filesbuk_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLbuk_vpl.zip
Browser Bible modulebuk_browserBible.zip
USFXbuk_usfx.zip
USFMbuk_usfm.zip
XeTeXbuk_xetex.zip

The New Testament in the Bukawa language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Bukawa long Niugini


Gêŋ ŋamata-ŋga akôm ŋaŋga bu atap malam sa yêc Anötö ndê gôliŋ ŋapu, ma bu asa iŋ ndê lêŋ gitêŋ. Ma iŋ oc yob mac tu gêŋ nom-ŋga-ŋga whiŋ.

—Matthew 6:33“Bu Anötö atac whiŋ lau nom-ŋga ndu andô, dec kêŋ ndê Atu tigeŋ mbac ndu tu ŋac-ŋga, bu lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ, naŋ oc sêniŋga dom, magoc sêtap seŋ sêndöc tali-ŋga sa.

—John 3:16Ma yac lau naŋ Anötö kêgalêm yac sa dati iŋ ndê lau, tôm iŋ dau gauc gêm tidôŋ, naŋ taŋyalê bu iŋ gêm gôliŋ gêŋ hoŋ, bu ti yac lau naŋ atac whiŋ iŋ, naŋ neŋ ŋayham.

—Romans 8:28


Anötö ndê Yom Lêŋsêm Wakuc

The New Testament in the Bukawa language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Bukawa long Niugini

copyright © 2000 Lutheran Bible Translators Australia
Language: Bukawa
Translation by: Lutheran Bible Translators Australia

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2012-01-13

Last updated 2012-01-13