Yipma Genesis and New Testament

Baruya NT+Genesis

Language: [byr]YipmaBaruya
Title:Yipma Genesis and New TestamentBaruya NT+Genesis
Abbreviation:ID: BYRPNG or byr
Copyright © 1993, 1994 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
MP3 AudioStream or download MP3 audio
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbyr_html.zip
ePub 3byr.epub
Amazon Kindle EPUBbyr.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebyr1994eb.zip
Plain text canon only chapter filesbyr_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbyr_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLbyr_vpl.zip
Browser Bible modulebyr_browserBible.zip
USFXbyr_usfx.zip
USFMbyr_usfm.zip
XeTeXbyr_xetex.zip

Genesis and The New Testament in the Yipma/Baruya language

Buk Stat na Nupela Testamen long tokples Yipma long Niugini


Sɨnnawɨ kɨgaakuna Gotɨyai sɨgunyasɨ kwaakesɨ wakyaaꞌ. Tɨvi wakakegaaꞌ kwaaka kunevaꞌ warɨna kyaaꞌ, sagaaꞌ Gotɨyare Kuryai aalɨbunyavɨ munyaba yɨlayamarina yaaꞌ. Yuyaba jɨhɨnyaꞌ yadɨsɨ Gotɨyai wɨjaaꞌ “Yɨrɨkeꞌgɨ dɨvuꞌ!” Miꞌna kujaaꞌ yɨrɨka purɨna yaaꞌ. Gotɨyai yɨrɨkeꞌ wanganaka wɨjaaꞌ “Tewaanyasɨra. Yɨrɨkegaakɨ.” Gotɨyai yɨrɨkeꞌ gavi wakɨna, jɨhɨnyaꞌ gavi wakɨna yaaꞌ. Wakɨna yaka “Jɨhɨnyaꞌ sawɨsasɨra,” wɨjaaꞌ. Miꞌna kujaaꞌ yɨrɨka pɨrɨꞌ miꞌnanyɨra.

—Genesis 1:1Sazanna sɨmunya kwalaalya myawɨꞌdɨnna! Sɨnnawɨ Gotɨyai yuyaraavɨ maremwaalade gaveꞌ jawɨka! Gotɨyare yɨdaꞌmaraanga sabwina jawɨka! Sara yɨjaigɨ dɨvidaaꞌnyɨ yuya sa pɨnɨ kɨnɨjɨ gɨzaavadelyɨ. Nayaa gyavadaꞌgalamaremwaaladelyɨ.

—Matthew 6:33Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwaaka davakɨyainaavɨna Gotɨyarɨ kale naanga kwiaꞌ Gotɨyai nemɨnyɨna Gawaalɨvaanga gaverɨ nejaavakelyɨ. “Gazaizai sahwarɨ wɨlɨmwagarojɨ myɨwawanna! Aawa. Gaala yuyagaaꞌnebwi maarana!” daka nejaavakelyɨ.

—John 3:16Nabaai nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Taanga gazaza Gotɨyarɨna wɨvuꞌnaderaavɨ yɨmaꞌnyangɨ Gotɨyai nawɨꞌnya yaꞌne yadelyɨ. Da kumɨ Gotɨyai kumɨnyɨne yawɨsaꞌ yɨmaꞌnyaꞌnevɨna Gotɨyai jaka wɨjɨvwaramaarakere. Yɨ sahwaraavɨnyɨ.

—Romans 8:28


Yipma Genesis and New Testament

Genesis and The New Testament in the Yipma/Baruya language

Buk Stat na Nupela Testamen long tokples Yipma long Niugini

copyright © 1993, 1994 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Yipma (Baruya)
Translation by: Wycliffe Bible Translators

Video recording © The Jesus Film, a project of Cru.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2013-02-07

Last updated 2013-02-07