Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Takuu NT

Language: [nho]TakuuTakuu
Title:Na Taratara TeAtua i naa taratara TakuuTakuu NT
Abbreviation:NHOID: NHOTCT or nho
Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnho_html.zip
ePub 3nho.epub
Amazon Kindle EPUBnho.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenho2009eb.zip
Plain text canon only chapter filesnho_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnho_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLnho_vpl.zip
Browser Bible modulenho_browserBible.zip
USFXnho_usfx.zip
USFMnho_usfm.zip
XeTeXnho_xetex.zip

The New Testament in the Takuu language of North Solomons Province, Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Takuu long Niugini


Kootou iaa ki anaana ki naa mee hakamaatua i te Nohorana te Lani aa ki tauhia kootou tana tiputipu e hiihai. Teenaa TeAtua ma ki kauatu aaraa mee nei ki kootou.

—Matthew 6:33TeAtua e aroha i naa tama hakkaatoa i te maarama nei, teenaa ki heuna mai tana Tama raa ki te maarama nei. Ki mee se tama peehea e illoa maa Ia ko te Tama TeAtua raa, ttama naa ma ki see lavaa te mate. A ia ma ki too te ora e takoto see lavaa te oti.

—John 3:16Taatou e illoa maa TeAtua e mee naa mee hakkaatoa ki heheuna hakapaa ki taukareka te noho naa tama e laaoi iaa Ia. Teenaa ko ana tama ni tuku ki mee ana heuna.

—Romans 8:28


Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

The New Testament in the Takuu language of North Solomons Province, Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Takuu long Niugini

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
Language: Takuu
Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2022-04-15

Last updated 2022-04-15