Yesu Xolac

Patep NT

Language: [ptp]PatepPatep
Title:Yesu XolacPatep NT
Abbreviation:ID: PTPTBL or ptp
Copyright © 1986 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLptp_html.zip
ePub 3ptp.epub
Amazon Kindle EPUBptp.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleptp1986eb.zip
Plain text canon only chapter filesptp_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLptp_vpl.zip
Browser Bible moduleptp_browserBible.zip
USFXptp_usfx.zip
USFMptp_usfm.zip
XeTeXptp_xetex.zip

The New Testament in the Patep Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Patep long Niugini


Mêgem xam obêc vông nɨlôm i loc vô Anutu hɨxôn môp nivɨha wê i vông ge od Anutu obêc vông susu ninɨvi xen vô xam hɨxôn.

—Matthew 6:33Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo kɨbun ga vɨhati luu vêl om vông nu tuc tibed lam, ên nêb xomxo obêc vông i vin i ge od he obêc yib mɨ la vac nipaên lêm. Nge, he ob dô mavɨha luta lêc luta.

—John 3:16Il xovô ên il nêbê il wê il xêdyaa vin lec Anutu ge, nivɨha yuu xôn vɨyin obêc tulec il, lêc Anutu obêc vông vɨhati i vô nôn nivɨha vô il, ên il ga wê Anutu xovô pyap nêb ob kô il ge, om tyuc il lam.

—Romans 8:28


Yesu Xolac

The New Testament in the Patep Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Patep long Niugini

copyright © 1986 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Patep
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2016-09-14

Last updated 2016-09-14