8
Yaubada yaluyaluwana yawasida ꞌaiꞌaila ꞌalena
ꞌEnega ꞌeguma Yesu Keliso maꞌedai, nigeya sawesawenaya be Yaubada ꞌina ona mwauna ꞌedaya ꞌisaꞌu.
Yesu Keliso maꞌedai, ꞌenega Yaubada yaluyaluwanega toꞌumalina be mwawasa ꞌidi loina ꞌediyega ꞌiliꞌamida, ga yawasi auwauna talobena. * Ga 5:16Liꞌama gete Mosese ꞌina loina nigeya sawesawenaya, manuna bubuna tomota nenetana, ta esi Yaubada ꞌiguinuwena, manuna natu ꞌaiꞌailina ꞌitagwalena ga ꞌimai baleꞌuya ga ꞌaboꞌada totoꞌumalida bwalada ꞌiꞌotena, ga ꞌida toꞌumalina manuna ꞌitaliya ga toꞌumalina nina ꞌiewaiwai sinena, be gote ꞌenega Yaubada Yaluyaluwanega loina boboꞌana tamuliyedi, ta geyaꞌabo bubuna tomota ꞌenega. 5-6  * Ga 6:8Manuna ꞌabo yaisigedi bubuna tomota simulimuliyedi taudimo manudi sinuwanuwa, be ꞌenega ꞌadi eꞌisa mwawasa siloba, ta yaisigedi ꞌabo Yaluyaluwa Tabuna simuliye, taudi Yaubada ꞌina nuwanuwa siguiguinuwe, ꞌenega ꞌadi eꞌisa gwausowala be miya boboꞌana sida loba.
Ta ꞌabo bubuna tomota tamuliye, nate niꞌatu Yaubada taetaetalauwale, ꞌenega nigeya sawesawedaya be Yaubada ꞌina loina tamuliye, ꞌenega nigeya sawesawenaya ꞌigwausowala manuda. * 1 Ko 3:16Ta esi ꞌomi Yaubada yaluyaluwana ꞌiloiloinemi, manuna ꞌemiya ꞌimiyami, be ꞌenega taumimo ꞌimi nuwanuwa nigeya ꞌiloiloinemi. Manuna ꞌabo yaita nigeya Keliso yaluyaluwana ꞌena ꞌimiyami, tauna nigeya Keliso ꞌina boda.
10 Ta onaꞌaiꞌaila, ooda mwawamwawasidi bubuna toꞌumalinega, ta esi ꞌabo Keliso ꞌedaya ꞌimiyami, yaluyaluwada geyaꞌabo simwawamwawasa, ta esi mayawasida ꞌida miya boboꞌana, manuna niꞌatu ꞌigiepaepaluyeda.
11 Ta Yaubada Yaluyaluwanana ꞌenega Yesu mwawasega ꞌigietoolo limena, ꞌabo ꞌemiya ꞌimiyami, Yaubada ꞌiabe wate Yaluyaluwana nina ꞌenega oomi mwawamwawasidi ꞌediya yawasi auwauna ꞌida ꞌebwaꞌemi. 12 ꞌEnega gosegwao, nigeya ꞌilobwelobweneda be ꞌida bubuna tomotai tamuliye, 13  * Ga 6:8ꞌabona nai tamwamwawasa. Ta esi ꞌeguma bubuna tomotai taguitoyase be Yaubada Yaluyaluwana tamuliye, ꞌiabe Yaluyaluwanana ꞌenega ꞌida bubuna tomotai nina taloemwawasi, be ꞌenega yawasida boboꞌana taloba, 14 ta wate Yaubada ꞌiꞌawa natuneda ꞌabo Yaluyaluwana tamuliye.
15  * 2 Ti 1:7; Ga 4:6ꞌEnega Yaubada nigeya tamatamataute, manuna niꞌatu ꞌiꞌawa natuneda ga ꞌaboꞌada nigeya nadigega ꞌina topaisewao tuga, ta esi ꞌaboꞌada ma ida ꞌatepatu taꞌawatamane, tagwae, “Aba!* Aba: Ona gete me Yudia ꞌenadi, ꞌana mwalatoi, Tamagu. Tamagu!”
16  * 1 Yo 4:13Be wate yaluyaluwanana ꞌenega yaluyaluwada mwalatoi ꞌiꞌebwaꞌedi, be ꞌenega tamwalamwalatoni ꞌaene ꞌaboꞌada Yaubada natunao.
17  * Ga 4:7; Et 21:7Be ꞌenega oboboma nidi natuna Yesu Keliso manuna ꞌisaꞌu bubuna, ꞌiabe Yesu maꞌedai oboboma nina leleleya taloba Yaubada ꞌenega. Manuna ꞌabo Keliso maꞌedai ꞌelouya taloba, maꞌetamo wate maꞌeda ꞌida esaesa talobai.
18  * 2 Ko 4:17Ta ꞌelouyao gete tuga talobalobadi yanuwena ꞌaene nigeya yage sinabwana, manuna miya boboꞌana nidi maꞌetamo talobadi, boboꞌana wawasae, 19 manuna Yaubada ꞌina mwelumweluluwao maiboꞌadi siyamwayamwa be nuwanuwadi sinabwana be ꞌaene natunao nida ꞌida gieapweseda be sida ꞌitada.
20  * Nug 3:17-19Ta Yaubada ꞌina mwelumweluluwao nigeya toꞌumalidi, ta esi ꞌiloinedi be gete tuga sida eyage besobeso, ta esi mwelumweluluwa nidi ma idi emisa, 21  * Et 21:1manuna ꞌetamo Yaubada ꞌigieauwaudi be geyaꞌabo sidaudaula, ta esi ꞌidi miya boboꞌana ꞌida ꞌebwaꞌedi, nadigega ꞌaboꞌada natunao nida.
22 Onaꞌaiꞌaila, Yaubada ꞌina mwelumweluluwao nidi tuta maiboꞌana ꞌidi ꞌelouyao ꞌediyega sisidasida, nadigega waine ꞌina ꞌelouya enatuna ꞌenaya. 23  * 2 Ko 5:2-4Ta ꞌaboꞌada niꞌatu Yaluyaluwa Tabuna lotoona boboꞌana gidalina tuga ꞌiꞌebwaꞌeda be muliyega miya boboꞌana taloba ꞌaiꞌaili, ꞌenega gete tuga ma ida ꞌelouya tasidasida ta tayamwayamwa, be ꞌenega to tuta ꞌena ooda ꞌida gieauwau, be ꞌida ꞌawanatuna ꞌaiꞌaileda.
24 Onaꞌaiꞌaila, ꞌetoseyana gete emisega talobaloba, manuna gete tuga ooda nigeya ꞌadi gieauwau talobaloba, ꞌenega ma ida emisa tada yamwayamwana ꞌana laba ꞌida emisa nina uwana taloba, be ꞌenega ꞌida emisa ꞌida losaꞌu.
 
25 Ta ꞌabo ꞌida emisa uwana nigeya talobaloba, tuwa tuga ma ida ꞌalamaꞌiꞌita tada yamwayamwa ꞌana laba talobai.
26 Yaluyaluwa Tabuna wate ꞌida neneta ꞌediyega ꞌilemelemeda, manuna ꞌida ꞌawanoi ꞌediya nigeya tamwalamwalatoni mwaꞌadega tasidasidaꞌesa, ta esi Yaluyaluwa Tabuna manuda ꞌietaetapewa, ta ma ꞌenana ꞌisida waiwai Yaubada ꞌenaya. 27  * Sam 139:1Yaubada tauna ꞌida nuwanuwa ꞌimwalamwalatoni, ta wate Yaluyaluwana ꞌina nuwanuwa ꞌimwalamwalatoni, manuna Yaluyaluwanana Yaubada ꞌina tomotaiyao nida manuda ꞌiꞌawaꞌawanoi, manuna Yaubada be yaluyaluwana maꞌiyana ꞌidi nuwanuwa ꞌebweuna. 28  * Ep 1:11Gete ꞌenega tamwalatonina ꞌaene ꞌabo Yaubada taobobome ꞌiabe toꞌase be toꞌase talobaloba maiboꞌana ꞌigiepaepaludi, manuna tauna ꞌina nuwanuwa nadigega ga ꞌibwauyeda. 29  * 1 Yo 3:2ꞌEnega yaisigedi ꞌaboꞌada ꞌibwauyeda niꞌatu ꞌiona upaupaeda be ꞌaene natunao, ꞌaboꞌada tuga nadigega Natunana, ꞌenega tauna ꞌada tomatuwa, ta ꞌaboꞌada ꞌana pwedeuyao. 30  * 2 Te 2:13-14Yaubada nina ꞌiesinuweda, ꞌenega ꞌibwauyeda, ga ꞌiꞌawa palupaluyeda, ta wate ꞌida ꞌebemi esaesa ꞌiꞌebwaꞌeda.
Yaubada ꞌina oboboma
31 Onaꞌaiꞌaila, Yaubada ꞌina oboboma manuna geyaꞌabo tagwaegwae, manuna ꞌabo Yaubada maꞌedai ꞌilemeda, nigeya yaita sawesawenaya ꞌilosaiyeda, nai ꞌigie toꞌumaliyeda. 32 Manuna Yaubada natu ꞌaiꞌailina nigeya ꞌiegagale, ta esi maiboꞌada manuda ꞌitagwalena ga ꞌiꞌebwaꞌeda, ꞌenega yage maiboꞌana wate ꞌiabe ꞌedaya ꞌida ꞌebwaya daisida.
33 ꞌEnega nigeya sawesawenaya be ꞌebweu yaita ꞌieꞌewada, manuna Yaubada nina niꞌatu ꞌiesinuweda ga ꞌiꞌawa palupaluyeda. 34  * 1 Yo 2:1; Ib 7:25Ga wate nigeya sawesawenaya be ꞌebweu yaita ꞌina ona mwauna ꞌedaya ꞌisaꞌu, manuna Yesu Keliso niꞌatu manuda ꞌimwawasa ga mwawasega ꞌitoolo limana, ꞌenega gete tuga Yaubada ꞌatainaya ꞌimiyami, ta manuda ꞌisidasida.
35  * 2 Ko 4:8-11ꞌEnega nigeya ꞌebweu to yage sawesawenaya be Keliso ꞌina oboboma ꞌedega ꞌiabodebodedi, nadigega taudi mwau nidi talobadi, ꞌelouya be, wasegigi be, botana be, egomabeso be, esilae be, mwawasa be, 36  * Sam 44:22manuna Buki Tabu ꞌena onaupaupa ꞌebweu ꞌigwae,
“ꞌAsiyata ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌediya ꞌimu guinuwa manuna ꞌebe mwawasa ꞌena ꞌatootoolo, ꞌatuwa nadigega sagali bawenao sabi loemwawasidi.”
37 Ta esi yage maiboꞌadi getedi ꞌediyega taewaiwai, manuna Yesu ꞌina oboboma be ꞌina lema ꞌedaya sinabwa wawasae. 38  * Yo 10:38Niꞌatu yamwalatoi ꞌaiꞌailina ꞌaene nigeya ꞌebweu to yage sawesawenaya be Yaubada ꞌina oboboma ꞌedega ꞌiꞌewa yauledi, ꞌabo mayawasida nai mwawamwawasida, ta wate aniloseyao nai Taumudumudulele magosenao ꞌidi guinuwao ꞌediyega, tuta gete ꞌenaya nai tuta ꞌimeemai ꞌediya, 39 nai toloinao galewaya nai baleꞌuya ꞌidi waiwaiyega. Manuna nigeya ꞌebweu yaita sawesawenaya Yaubada ꞌina oboboma nina, ꞌida ꞌInapwana Yesu Keliso ꞌenega, ꞌida ꞌewayaule ꞌedega.

*8:3: Ga 5:16

*8:5-6: Ga 6:8

*8:9: 1 Ko 3:16

*8:13: Ga 6:8

*8:15: 2 Ti 1:7; Ga 4:6

*8:15: Aba: Ona gete me Yudia ꞌenadi, ꞌana mwalatoi, Tamagu.

*8:16: 1 Yo 4:13

*8:17: Ga 4:7; Et 21:7

*8:18: 2 Ko 4:17

*8:20: Nug 3:17-19

*8:21: Et 21:1

*8:23: 2 Ko 5:2-4

*8:27: Sam 139:1

*8:28: Ep 1:11

*8:29: 1 Yo 3:2

*8:30: 2 Te 2:13-14

*8:34: 1 Yo 2:1; Ib 7:25

*8:35: 2 Ko 4:8-11

*8:36: Sam 44:22

*8:38: Yo 10:38