^
2 Pita
Tani pinosa tale aalomasaanganiaane God
Inangari niaulia ngamuemue tale Uru ngai Manga ateva
Tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila
Nauna ateva Vau eteva